Hotărârea nr. 331/2008

privind aprobarea preþului de pornire a licitaþiei publice pentru vânzarea terenurilor identificate cu nr. cadastrale 915, 916, 917, 918, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943 înscrise în C.F.ndf. 1293,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea prețului de pornire a licitației publice pentru vânzarea terenurilor identificate cu nr. cadastrale 915, 916, 917, 918, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943 înscrise în C.F.ndf. 1293, 1294, 1339 - 1343 și 4704 Oradea, nr. cadastrale 3655, 3656, 3673 și 3674/1 înscrise în C.F.ndf. 2262, 2265, 2267 Oradea și a nr. cadastrale 927- 932 și 944 - 949 înscrise în C.F.ndf. 4704 Oradea, teren situat in Oradea str. Uzinelor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.57140 din data de 18.04.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea prețului de pornire a licitației publice deschise pentru vânzarea parcelelor de teren identificate cu nr.cadastrale 915, 916, 917, 918, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943 înscrise în C.F.ndf. 1293, 1294, 1339 - 1343 și 4704 Oradea și nr.cadastrale 3655, 3656, 3673 și 3674/1 înscrise în C.F.ndf. 2262, 2265, 2267 Oradea și nr.cadastrale 927 - 932 și 944 - 949, înscrise în C.F.ndf. 4704 Oradea,

Terenul înscris în C.F.ndf. 1293, 1294, 1339 - 1343 și 4704 Oradea, identificat cu nr.cadastrale 915 - 918, 920 - 949 și C.F.ndf. 2262, 2265, 2267 cu nr.cadastrale 3655, 3656, 3673 și 3674/1 este proprietatea privată a municipiului Oradea. Prețul de pornirea a licitației pentru un mp teren stabilit prin Raportul de Evaluare întocmit de S.C. Rom Serv Prest S.R.L. este de 20 euro/mp plus TVA,

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b) și art.45 alin.(3), art.123 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă prețul de pornire a licitației publice în valoare de 20 Euro/mp plus TVA pentru vânzarea terenurilor identificate cu nr.cadastrale 915, 916, 917, 918, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943 înscrise în C.F.ndf. 1293, 1294, 1339 - 1343 și 4704 Oradea, nr.cadastrale 3655, 3656, 3673 și 3674/1 înscrise în C.F.ndf. 2262, 2265, 2267 Oradea și a nr.cadastrale 927- 932 și 944 - 949 înscrise în C.F.ndf. 4704 Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Serviciul Patrimoniu,

  • - Serviciul Licitații Valorificare Active,

  • - se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr.331


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila