Hotărârea nr. 330/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui Silaghi Eugen ºi soþia Silaghi Elena, reprezentând suprafaþa de 70 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17836 inscris in C.F. 89813 Oradea, situat în Oradea str. Cireºilor, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Silaghi Eugen și soția Silaghi Elena, reprezentând suprafața de 70 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17836 inscris in C.F. 89813 Oradea, situat în Oradea str. Cireșilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.57141 din data de 18.04.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a donației d-lui Silaghi Eugen și soția Silaghi Elena reprezentând suprafața de 70 mp. teren identificat cu nr.cadastral 17836 înscris în C.F. 89813 Oradea, situat în Oradea str.Cireșilor, cu destinația de “drum public”,

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.271/27.03.2008, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință P+M, anexa gospodărească P și împrejmuire teren - Etapa I - Reglementare acces din strada Cireșilor nr.25, nr.cad. 13396 - Oradea, se propune modernizarea str. Cireșilor, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime; 6,0 m. din ax pe partea beneficiarului în zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public,

Conform Ofertei de donație imobliliară autentificată cu nr.585/11.04.2008, dl. Silaghi Eugen și soția Silaghi Elena donează Municipiului Oradea suprafața de 70 mp., teren identificat cu nr.cadastral 17836, înscris în C.F. 89813 Oradea,

Ținând cont de prevederile art.7 lit.d) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.5 lit.a) alin.6 lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art.121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Silaghi Eugen și soția Silaghi Elena, reprezentând suprafața de 70 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17836, înscris în C.F. 89813 Oradea, situat în Oradea str. Cireșilor.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Se acceptă donația d-lui Silaghi Eugen și soția Silaghi Elena condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Serviciul Patrimoniu,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - D-l Silaghi Eugen prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • - S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008


CONTRASEMNEAZĂ

Nr.330

SECRETAR Ionel Vila