Hotărârea nr. 328/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui Overbeck Bernd ºi soþia Overbeck Alina Codruta, reprezentând suprafaþa de 16 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17437 înscris în C.F. 89638 Oradea, situat în Oradea str. Adevãrului, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Overbeck Bernd și soția Overbeck Alina Codruta, reprezentând suprafața de 16 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17437 înscris în C.F. 89638 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.57143 din data de 18.04.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 16 mp. teren identificat cu nr.cadastral 17437 înscris în C.F. 89638 Oradea, situat în Oradea str. Adevarului, cu destinația de “drum public”,

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.977/20.12.2007, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă de locuit D+P+1 - Etapa I - Reglementare acces, str. Adevărului nr.30, nr.cad.11280 - Oradea, se propune modernizarea str.Adevarului, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime; 6,0 m. din ax pe partea beneficiarului, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public,

Conform Ofertei de donație imobliliară autentificată cu nr.391/18.03.2008, dl. Overbeck Bernd și soția Overbeck Alina Codruta donează Municipiului Oradea suprafața de 16 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17437, înscris în C.F. 89638 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.5 lit.a) alin.6 lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art.121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Overbeck Bernd și soția Overbeck Alina Codruta, reprezentând suprafața de 16 mp., teren identificat cu nr.cadastral 17437, înscris în C.F. 89638 Oradea, situat în Oradea str. Adevarului.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Se acceptă donația condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, de către dl. Overbeck Bernd și soția Overbeck Alina Codruta.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administratia Imobiliară Oradea,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Serviciul Patrimoniu,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - Dl. Overbeck Bernd prin grija Administratiei Imobiliare Oradea,

  • - S.C. Compania de Apa Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008


CONTRASEMNEAZĂ

Nr.328

SECRETAR Ionel Vila