Hotărârea nr. 326/2008

privind acceptarea donaþiei d-nei Buzle Marian Elena, reprezentând suprafaþa de 4.561 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17514 înscris în C.F. 89573 Oradea, situat în Oradea Calea Sintandreiului, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-nei Buzle Marian Elena, reprezentând suprafața de 4.561 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17514 înscris în C.F. 89573 Oradea, situat în Oradea Calea Sintandreiului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.56989 din data de 16.04.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației d-nei Buzle Marian Elena reprezentând suprafața de 4.561 mp. teren identificat cu nr.cadastral 17514 înscris în C.F. 89573 Oradea, situat în Oradea Calea Sintandreiului, cu destinația de “drum public”,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.13/31.01.2008 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Introducere în intravilan și parcelare teren pentru locuințe, Etapa I -Reglementare accese din drumul județean Oradea - Sântandrei - DJ 797, se propune extinderea rețelei stradale, în vederea accesibilității la parcelele destinate construirii, urmând ca terenul cu destinatia de drum să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobliliară autentificată cu nr.903 / 14.03.2008, d-na Buzle Marian Elena, donează Municipiului Oradea suprafața de 4.561 mp., teren identificat cu nr.cadastral 17514, înscris în C.F. 89573 Oradea.

Ținând cont de prevederile art.7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.5 lit.a) alin.6 lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-nei Buzle Marian Elena, reprezentând suprafața de 4.561 mp., teren identificat cu nr.cadastral 17514, înscris în C.F. 89573 Oradea, situat în Oradea Calea Sintandreiului.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Se acceptă donația d-nei Buzle Marian Elena conditionată de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Serviciul Patrimoniu,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - D-na. Buzle Marian Elena prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr.326


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila