Hotărârea nr. 325/2008

Privind aporbarea planului de amplasament ºi delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 15082 Oradea în suprafaþã în suprafaþã de 3.835 mp. teren situat în Oradea zona Str. Pavilionul C.F.R., cu destinaþia de ”drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aporbarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu

nr. cadastral 15082 Oradea în suprafață în suprafață de 3.835 mp. teren situat în Oradea zona Str. Pavilionul C.F.R., cu destinația de ”drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.56988 din data de 16.04.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Patrimoniu propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr.cadastral 15082 Oradea în suprafață de 3.835 mp. teren situat în Oradea zona str. Pavilionul C.F.R., cu destinația de ”drum public”,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.16/31.01.2008, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuințe individuale - Etapa I- Reglementare accese din strada Pavilionului CFR, se propune extinderea intravilanului Municipiului Oradea prin prelungirea str. Pavilionul C.F.R. cu actualul drumul de exploatare agricolă, reprezentând cota de 3.835/57.901 mp. din nr.topo 4038 înscris în C.F. 254 Episcopia Bihor, în vederea accesibilității la parcelele destinate construirii,

Ținând cont de prevederile art.26 (1) și art.104 (d) din Legea nr 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar, actualizată,

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizatî,

În temeiul art.36 (2) lit.c), alin.5 lit.a), alin.6 lit.a) pct.13 și art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 15082 Oradea, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr.topo din care s e constituie nr.cadstral

Nr. C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo si se constituie în noul nr.cadstral

-mp-

3.835

4038

254 Episcopia Bihor

57.901

3.835

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral

15082 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

15082

3.835

Municipiul Oradea

In baza Legii nr. 213/1998

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 3.835 mp teren identificat cu nr. cadastral 15082 Oradea, constituit din din cota de 3.835/57.901 mp. teren identificat cu nr. topo 4038 inscris în C.F. 254 Episcopia Bihor.

Art.4. Terenul in suprafață de 54.066 mp. cu nr. topo 4038 inscris în C.F. 254 Episcopia Bihor, rezultat ca diferența dintre suprafața inițială a nr. topo și suprafața ce se dezlipește conform Art. 1 din prezenta Hotărîre, rămîne înscrisă în C.F. 254 Episcopia Bihor cu situația proprietății neschimbată.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Imobiliară Oradea,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr.325


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”