Hotărârea nr. 322/2008

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a suprafeþei de 88 mp teren cu nr. topo 5906/12 înscris în CF 35084 Oradea, situat în Oradea str. Caiºilor nr.1B în favoarea lui Fazacas Dumitru

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 88 mp teren cu nr. topo 5906/12 înscris în CF 35084 Oradea, situat în Oradea str. Caișilor nr.1B în favoarea lui Fazacas Dumitru

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.56888 din data de 15.04.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 88 mp. teren cu nr. topo 5906/12 înscris în C.F. 35084 Oradea situat în Oradea str. Caișilor în favoarea lui Fazacaș Dumitru,

Pe suprafață de 88 mp identificată cu nr.topo 5906/12, dl. Fazacaș deține un drept de folosință așa cum rezultă din C.F. 35084 Oradea, conform încheierii nr. 1747/1991. Alipit terenului solicitat spre cumpărare, Fam. Fazacaș deține în proprietate terenul cu nr.cadastral 710 înscris în C.F.NDF. nr.558 Oradea.

Pe terenul solicitat există un atelier de reparații auto deținut în proprietate de d-l Fazacaș, iar pentru terenul aferent, acesta achită taxa pentru ”teren aferent construcțiilor”, conform prevederilor legale în vigoare.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.758/27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/28.06.2007 pentru aprobarea modificării Regulamentului privind procedura de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea,

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b) și art.45 alin.(3), art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 88 mp. teren cu nr. topo 5906/12 înscris în CF 35084 Oradea, situat în Oradea, Str. Caișilor nr. 1B în favoarea d-lui Fazacaș Dumitru, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.2. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la Art.1 din prezenta hotărâre va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Serviciul Patrimoniu,

  • - Serviciul Licitații Valorificare Active,

  • - Fazacaș Dumitru, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008


CONTRASEMNEAZĂ

Nr.322

SECRETAR

Ionel Vila