Hotărârea nr. 319/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui Gherghel Calin ºi soþia Gherghel Daniela, reprezentând suprafaþa de 46 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15170 înscris în C.F. 87963 Oradea,situat în Oradea prelungirea str. D. Golescu, cu destinaþia de “drum public

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Gherghel Calin și soția Gherghel Daniela, reprezentând suprafața de 46 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15170 înscris în C.F. 87963 Oradea, situat în Oradea prelungirea str. D. Golescu, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.56.905 din data de 15.04.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a donației d-lui Gherghel Calin și soția Gherghel Daniela reprezentând suprafața de 46 mp. teren identificat cu nr.cadastral 15170 înscris în C.F. 87963 Oradea, situat în Oradea prelungirea str. D. Golescu, cu destinația de “drum public”,

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.124/29.02.2008, se propune modernizarea drumului public amplasat în prelungirea str. D. Golescu identificat cu nr.topo 7253/25 Oradea, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime; 6,0 m. din ax în zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public,

Conform Ofertei de donație imobliliară autentificată cu nr. 4770/13.12.2007, dl. Gherghel Calin și soția Gherghel Daniela donează Municipiului Oradea suprafața de 46 mp., teren identificat cu nr. cadastral 15170, inscris in C.F. 87963 Oradea,

Ținând cont de prevederile art.7 lit.d) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.5 lit.a) alin.6 lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art.121 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară, a suprafeței de 470 mp. teren identificat cu nr. topo 7253/25 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând „drum public” proprietate a municipiului Oradea.

Art.2. Se acceptă donația d-lui Gherghel Calin și soția Gherghel Daniela, reprezentând suprafața de 46 mp., teren identificat cu nr.cadastral 15170, înscris în C.F. 87963 Oradea, situat în Oradea prelungirea str. D. Golescu.

Art.3. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.4. Se acceptă donația d-lui Gherghel Calin și soția Gherghel Daniela, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Serviciul Patrimoniu,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - D-l Gherghel Calin și soția Gherghel Daniela prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • - S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin Oradea, 24 aprilie 2008

Nr.319

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila