Hotărârea nr. 318/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui Zamfirescu Mihai ºi soþia Zamfirescu Daniela Monica, reprezentând suprafaþa de 127 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17048 înscris în C.F. 88887 Oradea, situat în Oradea str. Prunilor, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Zamfirescu Mihai și soția Zamfirescu Daniela Monica, reprezentând suprafața de 127 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17048 înscris în C.F. 88887 Oradea, situat în Oradea str. Prunilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.56898 din data de 15.04.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiui Oradea a donației d-lui Zamfirescu Mihai și soția Zamfirescu Daniela Monica, reprezentând suprafața de 127 mp teren identificat cu nr.cadastral 17048 înscris în C.F. 88887 Oradea, situat în Oradea str. Prunilor, cu destinația de “drum public”,

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.976/20.12.2007, se propune modernizarea str. Prunilor, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lațime, 6,0 m. din ax în zona de interes, urmînd ca terenul rezervat extinderii strazii să se cedeze domeniului public,

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 171/21.01.2008, dl. Zamfirescu Mihai și soția Zamfirescu Daniela Monica donează Municipiului Oradea suprafața de 127 mp., teren identificat cu nr.cadastral 17048, înscris în C.F. 88887 Oradea,

Ținând cont de prevederile art.7 lit.d) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, republicată,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.5 lit.a) alin.6 lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art.121 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Zamfirescu Mihai și soția Zamfirescu Daniela Monica, reprezentând suprafața de 127 mp., teren identificat cu nr.cadastral 17048, înscris în C.F. 88887 Oradea, situat în Oradea str. Prunilor.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Se acceptă donația d-lui Zamfirescu Mihai și soția Zamfirescu Daniela Monica, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului identificat la Art.1. din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Serviciul Patrimoniu,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea,

  • - D-l Zamfirescu Mihai și soția Zamfirescu Daniela Monica prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • - S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008


CONTRASEMNEAZĂ

Nr.318

SECRETAR Ionel Vila