Hotărârea nr. 311/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui Balog Ioan Dan ºi a d-lui Avram Florian ºi soþia Avram Vetuþa, reprezentând suprafaþa de 2.435 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17819 înscris în C.F. 89847 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului - str. A

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Balog Ioan Dan și a d-lui Avram Florian și soția Avram Vetuța, reprezentând suprafața de 2.435 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17819 înscris în C.F. 89847 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului - str. Apateului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.56906 din data de 15.04.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației d-lui Balog Ioan Dan și a d-lui Avram Florian și soția Avram Vetuța, reprezentând suprafața de 2.435 mp. teren identificat cu nr.cadastral 17019 înscris în C.F. 89847 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului - str. Apateului, cu destinația de “drum public”,

Având în vedere că prin Avizul C.M.U.A.T. nr.713/19.06.2007, se propune extinderea rețelei stadale existente în zona de interes, prin creerea unor străzi secundare interioare cu un profil de 11,00 m. lățime. Pentru asigurarea accesului la noile parcelele detinate construirii, se impune ca terenul rezervat modernizării și extinderii rețelei stradale să se cedeze domeniului public,

Conform Ofertei de donație imobliliară autentificată notarial cu nr.306/07.03.2008, dl. Balog Ioan Dan și dl. Avram Florian și soția Avram Vetuța donează Municipiului Oradea suprafața de 2.435 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17819, înscris în C.F. 89847 Oradea,

Ținând cont de prevederile art.7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actaulizată,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.5 lit.a), alin.6 lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Balog Ioan Dan și a d-lui Avram Florian și soția Avram Vetuța, reprezentând suprafața de 2.435 mp., teren identificat cu nr.cadastral 17819, înscris în C.F. 89847 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului - str. Apateului.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Se acceptă donația d-lui Balog Ioan Dan și a d-lui Avram Florian și soția Avram Vetuța, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului identificat la Art.1. din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Serviciul Patrimoniu,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - D-na Balog Ioan Dan prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • - D-l Avram Florian și soția Avram Vetuța prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • - S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008


CONTRASEMNEAZĂ

Nr.311

SECRETAR

Ionel Vila