Hotărârea nr. 31/2008

privind aprobarea elaborãrii unui proiect pentru solicitarea finanþãrii nerambursabile în scopul realizãrii „Planului Integrat de Dezvoltare Urbanã în Municipiul Oradea ºi Zona Metropolitanã Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea elaborării unui proiect pentru solicitarea finanțării nerambursabile în scopul realizării „Planului Integrat de Dezvoltare Urbană în Municipiul Oradea și Zona Metropolitană Oradea”

Analizând Raportul de Specialitate nr.106120 din data de 21.01.2008 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea elaborării unui „Plan Integrat de Dezvoltare Urbană în Municipiul Oradea și Zona Metropolitană Oradea”,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.859 din data de 29 noiembrie 2007 privind aprobarea Strategiei Dezvoltării Durabile a Zonei Metropolitane Oradea,

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b); alin.4 lit.e) și art.45 alin.2 lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă elaborarea unui proiect pentru solicitarea finanțării nerambursabile în scopul realizării „Planului Integrat de Dezvoltare Urbană în Municipiul Oradea și Zonă Metropolitană Oradea”, având ca obiect măsuri de intervenție în dezvoltarea economico-socială a municipiului Oradea, eligibile pentru finanțare nerambursabilă în proporție de 98% în cadrul Axei Prioritare 1.1 a Planului Operațional Regional 2007 - 2013, conform structurii prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Asociația de dezvoltare intercomunitară "Zona Metropolitană Oradea".

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Asociația de dezvoltare intercomunitară "Zona Metropolitană Oradea".

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.31


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”