Hotărârea nr. 307/2008

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a nr. topo 1662/47 în suprafaþã de 1850 mp înscris în CF 2299 Sântandrei, situat în Oradea str. Coriolan Hora

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Milian Ioan cu soția Milian Viorica, reprezentând suprafața totală de 3.360 mp. teren identificat cu nr.cadastrale 14963 și 14974, înscrise în C.F. 85880 Oradea și nr.cadastral 17397 constituit din nr.cadastral 14982 înscris în C.F. 85880, situat în Oradea zona str. Apateului - str. Nojoridului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.56900 din data de 15.04.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața totală de 3.360 mp. teren identificat cu nr.cadastrale 14963 și 14974, înscrise în C.F. 85880 Oradea și nr.cadastral 17397 constituit din nr.cadastral 14982 înscris în C.F.85880, situat în Oradea zona str. Apateului - str. Nojoridului, cu destinația de “drum public”,

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.120/29.02.2008, se propune dezvoltarea rețelei stradale existente în zona str. Apateului - str. Nojoridului, prin deschiderea a trei străzi cu un profil de 11,00 m. lățime, urmând ca terenul rezervat extinderii rețelei stradale să se cedeze domeniului public,

Conform Ofertei de donație imobliliară autentificată cu nr.1600/12.07.2007, dl. Milian Ioan cu soția Milian Viorica, donează Municipiului Oradea suprafața totala de 3.606 mp., teren identificat cu nr.cadastrale 14963, 14974 și 14982 înscrise în C.F. 85880 Oradea,

Suprafața de 246 mp. teren identificat cu nr.cadastral 17396 Oradea, rezultat ca diferența între suprafața totală de 3.606 mp. teren identificat conform Ofertei de donație sus menționată și suprafața totală de 3.360 mp. teren acceptat pentru extinderea rețelei stradale în zona de interes, rămâne în proprietatea donatorilor cu destinația de ”drum privat”, conform Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 120/29.02.2008

Ținând cont de prevederile art.7 lit.d) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.5 lit.a) alin.6 lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Milian Ioan cu soția Milian Viorica, reprezentând suprafața totală de 3.360 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 14963 și 14974, înscrise în CF 85880 Oradea și nr. cadastral 17397 constituit din nr. cadastral 14982 înscris în C.F. 85880, situat în Oradea zona str. Apateului - str. Nojoridului.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Se acceptă donația d-lui Milian Ioan cu soția Milian Viorica, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Serviciul Patrimoniu,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - Dl. Milian Ioan prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • - S.C. Compania de Apă Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 24 aprilie 2008

Nr.308

SECRETAR Ionel Vila