Hotărârea nr. 305/2008

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului în suprafaþã de 50 mp ºi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a suprafeþei de 50 mp teren situat în Oradea str. Bãrãganului în favoarea S.C. Vestil I

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 50 mp și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 50 mp teren situat în Oradea str. Bărăganului în favoarea S.C. Vestil Import - Export S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.56746 din data de 14.04.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 50 mp și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 50 mp teren, situat în Oradea str. Bărăganului în favoarea S.C. Vestil Import - Export S.R.L.,

Vestil Import - Export S.R.L. deține în proprietate spațiul comercial identificat cu nr.topo 201/1/E notat în C.F.76.342 Oradea. Alăturat acestuia, S.C. Vestil Import - Export S.R.L. deține în proprietate extrafunciară o construcție, magazie, cu suprafața de 50 mp, preluată la cumpărarea spațiului comercial din Oradea, str. Gen.Magheru, nr.4, bl.M4.

Pentru utilizarea terenului în suprafață de 50 mp, S.C. Vestil Import - Export SRL achita taxă folosință teren.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.758/27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/28.06.2007,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(5) lit.a) lit.b) art.45 alin.(3) și art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafață de 50 mp, astfel:

Nr. Topo din care se constituie nr. Cadastral

Nr. CF în care este înscris nr topo

Suprafața nr. topo - mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. Topo și se constituie în nr. Cadastral

-mp.-

Suprafața care rămâne în

C.F. după constituirea

nr. cadastral

200/1

12.061 Oradea

330

50

280

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de 50 mp. teren constituit conform Art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 50 mp. teren situat în Oradea, Str. Bărăganului în favoarea S.C. Vestil Import - Export S.R.L., în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.4. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la Art.3 va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Serviciul Patrimoniu,

  • - Serviciul Achiziții Valorificări Active,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - S.C. Vestil Import - Export S.R.L., prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr.305


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila