Hotărârea nr. 302/2008

Privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a terenului înscris în CF NDF 11776 Oradea cu nr. cadastral 12897, în suprafaþã de 38 mp situat în Oradea, Str.Transilvaniei, nr.4 în favoarea S.C. Nives Impex S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF NDF 11776 Oradea cu nr. cadastral 12897, în suprafață de 38 mp situat în Oradea, Str.Transilvaniei, nr.4 în favoarea S.C. Nives Impex S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.56742 din data de 14.04.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local Oradea aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului identificat cu nr.cadastral 12897 înscris în CF NDF 11776 Oradea, în suprafață de 38 mp,

Terenul menționat este situat în Oradea, Str.Transilvaniei, nr.4 și deținut în concesiune de S.C. Nives Impex S.R.L., în baza contractului nr.1093/24.11.2006,

Conform CFNDF 11776 Oradea, terenul cu nr.cadastral 12897 este proprietatea Municipiului Oradea iar construcțiile sunt proprietatea S.C. Nives Impex S.R.L.,

Pe terenul menționat S.C. Nives a realizat extinderea spațiului comercial existent, deținut în proprietate,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.758/27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.448/2007

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b) și art.45 alin.(3), art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF NDF 11776 Oradea cu nr.cadastral 12897 în suprafață de 38 mp, în favoarea S.C. Nives Impex S.R.L., în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.2. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului - S.C. Nives Impex S.R.L, va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Serviciul Patrimoniu,

  • - Serviciul Licitații - Valorificare Active,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - S.C. Nives Impex S.R.L., prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008


CONTRASEMNEAZĂ

Nr.302

SECRETAR Ionel Vila