Hotărârea nr. 300/2008

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în concesiunea SC Compania de Apã Oradea SA, în vederea scoaterii din funcþiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în concesiunea SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.140912 din data de 16.04.2007 întocmit de către Direcția Economică, prin care se solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în concesiunea SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune,

In conformitate cu articolului 25 alin.16 din Contractul de concesiune nr. 136118/21.08.2007 încheiat între Municipiul Oradea și S.C.Compania de Apă Oradea S.A.,

Luand in considerare adresa nr. 132367/27.03.2008, prin care S.C.Compania de Apă Oradea S.A a inaintat spre aprobare propunerile privind casarea unor active fixe care au fost inlocuite in cadrul programului de reabilitare a sistemelor publice de alimentare cu apa si, respectiv, de canalizare în Municipiul Oradea,.

Văzând Nota de Fundamentare înregistrată sub nr. 1411662/17.04.2008, intocmită de SC Compania de Apă Oradea SA și care cuprinde motivațiile privind necesitatea scoaterii din funcțiune a acestor active, aflate în concesiunea SC Compania de Apă Oradea SA,

Având în vedere art. 10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Ținând cont de prevederile art. 2 din Ordonanța 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor din domeniul public al statului si al unitatilor administrativ teritoriale,

In baza prevederilor dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.c); alin.(3), lit.c), alin.(5), lit. a), lit.b), alin.6) lit.a) pct.14 și ale art. 45 alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe aflate in administrarea SC Compania de Apa Oradea SA, a căror valoare totala este de 425.638,67 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Trecerea in domeniul privat al Municipiului Oradea se face in vederea scoaterii din functiune si a casarii activelor fixe prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Dupa scoaterea din functiune si casarea activelor fixe cuprinse anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, atat municipiul Oradea cat si Compania de Apa Oradea SA își vor actualiza corespunzator evidentele contabile/ extracontabile aferente.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, SC Compania de Apa Oradea SA

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  SC Compania de Apa Oradea SA

  • -  Administrația Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr. 300


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi ,,pentru”.

ANEXA

la Hotararea Consiliului Local nr. 300/2008

Activele fixe cuprinse în Procesul Verbal al Comisiei de analiza si propuneri de scoatere din functiune a activelor fixe cu nr. 22670

Nr.Cr t.

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Term. de fol.

Data punerii în funcț.

ml.

Cant.

Val.de inv.

Cauza pentru care se propune

1

Retea CM str.Lanului

17376

40

01/2003

ml.

52

3667.68

S-a reab.reteaua

2

Retea CM str.Zambilelor

22926/6

40

12/1977

ml.

120

1535,52

S-a reab.reteaua

3

Rac. CM str.Zambilelor 1/A

1495821

40

06/1999

buc

1

161,47

S-a reab.Racordul

4

Rac. CM str.Zambilelor 2/B

2404014

40

05/1993

buc

1

132,52

S-a reab.Racordul

5

Ext. CM str.Zambilelor 2/B

2404017

40

05/1993

buc

1

132,52

S-a reab.Reteaua

6

Rac. CM str.Zambilelor 2/C

1495823

40

06/1999

buc

1

161,47

S-a reab.racordul

7

Rac. CM str.Zambilelor 2/D

1495826

40

06/1999

buc

1

161,47

S-a reab.Racordul

8

Rac. CM str.Zambilelor 3

1495820

40

06/1999

buc

1

161,47

S-a reab.Racordul

9

Rac. CM str.Zambilelor 3/A

1495822

40

06/1999

Buc

1

161,47

S-a reab.Racordul

10

Rac. CM str.Zambilelor 6

1495825

40

06/1999

Buc

1

161,47

S-a reab.Racordul

11

Rac. CM str.Zambilelor 8

1495824

40

06/1999

Buc

1

161,47

S-a reab.racordul

12

Retea CM str.Seleusului

23829/2

40

12/1988

ml.

770

20776,20

S-a reab.reteaua part.90%

13

Retea CP str.Seleusului

TB ov 30/45 mm

23829/6

40

12/1988

ml.

420

14035,482

S-a reab.Reteaua part 76%

14

Retea CP str.Seleusului

TB 0400 mm

23829/7

40

12/1988

ml.

350

12311,83

S-a reab.reteaua

15

Rac. CM str.Seleusului 1

15513

40

11/2000

ml.

6

705,89

S-a reab.racordul

16

Rac. CM str.Seleusului 2/A

21044/2

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.racordul

17

Rac. CM str.Seleusului 3

21044/4

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.racordul

18

Rac. CM str.Seleusului 3/A

21044/3

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.racordul

19

Rac. CM str.Seleusului 5

21044/5

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.racordul

20

Rac. CM str.Seleusului 7

21044/6

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.racordul

21

Rac. CM str.Seleusului 9

21044/7

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.Racordul

22

Rac. CM str.Seleusului 9/A

21044/8

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.racordul

23

Rac. CM str.Seleusului 10

21044/9

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.racordul

24

Rac. CM str.Seleusului 11

21044/10

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.racordul

25

Rac. CM str.Seleusului 12

21044/11

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.racordul

26

Rac. CM str.Seleusului 12 A

21044/12

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.Racordul

27

Rac. CM str.Seleusului 12 B

21044/13

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.racordul

28

Rac. CM str.Seleusului 13

21044/14

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.racordul

29

Rac. CM str.Seleusului 14

21044/15

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.racordul

30

Rac. CM str.Seleusului 15

21044/16

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.racordul

31

Rac. CM str.Seleusului 18

21044/17

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.racordul

32

Rac. CM str.Seleusului 19 A

21044/19

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.racordul

33

Rac. CM str.Seleusului 20

21044/20

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.

racordul

34

Rac. CM str.Seleusului 21

21044/22

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.

racordul

35

Rac. CM str.Seleusului 21/A

21044/21

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.

racordul

36

Rac. CM str.Seleusului 22

21044/23

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.

racordul

37

Rac. CM str.Seleusului 26

240508

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.

racordul

38

Rac. CM str.Seleusului 26

240896

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.

racordul

39

Rac. CM str.Seleusului 30

21044/26

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.

racordul

40

Rac. CM str.Seleusului 34

21044/29

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.

racordul

41

Rac. CM str.Seleusului 36

21044/30

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.

racordul

42

Rac. CM str.Seleusului 38

21044/31

40

12/1950

ml.

6

3,01

S-a reab.

racordul

43

Retea CM str.Cornitelului

15088

40

04/2000

buc

1

256,29

S-a reab.

racordul

44

Retea CM str.Biruintei

2414123

40

11/1995

ml.

100

397,,63

S-a reab.reteaua

45

Rac.CM str.Biruintei 1

21070/1

40

12/1950

Buc

1

0,65

S-a reab.

racordul

46

Rac.CM str.Biruintei 9

21070/2

40

12/1950

ml.

6

0,65

S-a reab.

racordul

47

Rac.CM str.Biruintei 10

21070/11

40

12/1950

ml.

6

0,62

S-a reab.

racordul

48

Rac.CM str.Biruintei 11

240126

40

01/1992

Buc

1

126,45

S-a reab.

racordul

49

Rac.CM str.Biruintei 12

2406349

40

05/1994

buc

6

0,65

S-a reab.

racordul

50

Rac.CM str.Biruintei 13

21070/1

40

12/1950

ml.

6

0,62

S-a reab.

racordul

51

Rac.CM str.Biruintei 14

2427115

40

12/1997

buc

1

511,98

S-a reab.

racordul

52

Rac.CM str.Tudor Arghezi 9

24266

40

10/1997

ml.

5

33,24

S-a reab.

racordul

53

Retea CM str.Aurel Vlaicu

23547/12

40

12/1983

ml.

170

2278,47

S-a reab.

reteaua

54

Rac.CM str.Aurel Vlaicu 1

23547/13

40

12/1983

ml.

5

72,83

S-a reab.

racordul

55

Rac.CM str.Aurel Vlaicu 2

24426/9

40

11/1998

ml.

15

80,40

S-a reab.

racordul

56

Rac.CM str.Aurel Vlaicu 3

16285

40

01/2002

ml.

16

301,31

S-a reab.

racordul

57

Rac.CM str.Aurel Vlaicu 4

240222

40

11/1996

Buc

1

401,19

S-a reab.

racordul

58

Rac.CM str.Aurel Vlaicu 4/A

24232

40

08/1997

ml.

18

62,52

S-a reab.

racordul

59

Rac.CM str.Aurel Vlaicu 5

242028

40

11/1996

buc

1

401,19

S-a reab.

racordul

60

Rac.CM str.Aurel Vlaicu 6

2420227

40

11/.1996

buc

1

401,19

S-a reab.

racordul

61

Rac.CM str.Aurel Vlaicu 8

2420233

40

11/.1996

buc

1

401,19

S-a reab.

racordul

62

Rac.CM str.Aurel Vlaicu 9

2420223

40

11/.1996

buc

1

401,19

S-a reab.

racordul

63

Rac.CM str.Aurel Vlaicu 10

2420225

40

11/.1996

buc

1

401,19

S-a reab.

racordul

64

Rac.CM str.Aurel Vlaicu 10/A

2420226

40

11/.1996

buc

1

401,19

S-a reab.

racordul

65

Rac.CM str.Aurel Vlaicu 11

242028

40

11/.1996

buc

1

401,19

S-a reab.racordul

66

Rac.CM str.Aurel Vlaicu 11/A

149585

40

06/.1999

buc

1

161,47

S-a reab.

racordul

67

Rac.CM str.Aurel Vlaicu 12

2427116

40

12/1997

buc

1

511,98

S-a reab.

racordul

68

Rac.CM str.Aurel Vlaicu 13

2420230

40

11/.1996

buc

1

401,19

S-a reab.

racordul

69

Rac.CM str.Aurel Vlaicu 13/A

23547

40

12/.1983

ml

5

72,83

S-a reab.

racordul

70

Rac.CM str.Aurel Vlaicu 14

2420221

40

11/.1996

buc

1

401,19

S-a reab.

racordul

71

Rac.CM str.Aurel Vlaicu 15

24227

40

06/1997

ml

121

32,4

S-a reab.

racordul

72

Rac.CM str.Aurel Vlaicu 16

242027

40

11/.1996

buc

1

401,19

S-a reab.

racordul

73

Rac.CM str.Aurel Vlaicu 16/A

2420229

40

11/.1996

buc

1

401,19

S-a reab.

racordul

74

Extindere retea.CM str.Aurel Vlaicu 16/A

242029

40

11/1996

buc

1

401,19

S-a reab.

racordul

75

Rac.CM str.Aurel Vlaicu 16/B

2420220

40

11/1996

buc

1

401,19

S-a reab.

racordul

76

Rac.CM str.Aurel Vlaicu 16/E

23547

40

11/1996

ml

5

72,83

S-a reab.

racordul

77

Retea CM str.Trotusului

23510

40

12/1983

ml

350

3006,27

S-a reab.

reteaua

78

Rac CM str.Trotusului/

15215

40

07/2000

buc

1

194,42

S-a reab.

racordul

79

Rac CM str.Trotusului/

15680

40

01/2001

buc

1

217,58

S-a reab.

racordul

80

Rac CM str.Trotusului/

23510

40

12/1983

buc

1

3164,49

S-a reab.

racordul

81

Rac CM str.Trotusului 1

23510

40

12/1983

ml

6

26,37

S-a reab.

racordul

82

Rac CM str.Trotusului 1

240851

40

11/1994

buc

1

46,64

S-a reab.

racordul

83

Rac CM str.Trotusului 3

23510

40

12/1983

ml

6

26,37

S-a reab.

racordul

84

Rac CM str.Trotusului 4

24227

40

06/1997

ml

15

30,42

S-a reab.

racordul

85

Rac CM str.Trotusului 5

2419116

40

08/1996

buc

1

222,78

S-a reab.

racordul

86

Rac CM str.Trotusului 6/A

2414115

40

11/1995

buc

1

397,63

S-a reab.

racordul

87

Rac CM str.Trotusului 8

24426

40

11/1998

ml

15

89,65

S-a reab.

racordul

88

Rac CM str.Trotusului 9

242024

40

11/1996

buc

1

401,19

S-a reab.

racordul

89

Rac CM str.Trotusului 10

23510

40

12/1983

ml

6

26,37

S-a reab.

racordul

90

Rac CM str.Trotusului 11

16349

40

01/2002

ml

1

1,01

S-a reab.

racordul

91

Rac CM str.Trotusului 12

2408910

40

12/1994

Buc

1

124,33

S-a reab.

racordul

92

Rac CM str.Trotusului 12/A

240899

40

12/1994

buc

1

124,33

S-a reab.

racordul

93

Rac CM str.Trotusului 13/A

24144

40

01/1996

buc

1

189,51

S-a reab.

racordul

94

Rac CM str.Trotusului 14/A

23510

40

12/1983

ml

6

26,37

S-a reab.

racordul

95

Rac CM str.Trotusului 15/A

23510

40

12/1983

ml

6

26,37

S-a reab.

racordul

96

Rac CM str.Trotusului 16/B

23510

40

12/1983

ml

6

26,37

S-a reab.

racordul

97

Rac CM str.Trotusului 17

24152

40

04/1996

buc

1

23,49

S-a reab.

racordul

98

Rac CM str.Trotusului 17/A

14962

40

08/1999

buc

1

85,50

S-a reab.

racordul

99

Rac CM str.Trotusului 19

24085

40

11/1994

buc

1

46,64

S-a reab.

racordul

100

Rac CM str.Trotusului FN

16587

40

06/2002

ml

1

314,60

S-a reab.

racordul

101

Rac CM str.Jimboliei 1

15403

40

09/2000

buc

1

106,76

S-a reab.

racordul

102

Rac CM str.Jimboliei 1/A

15901

40

06/2001

buc

1

350,21

S-a reab.

racordul

103

Rac CM str.Jimboliei 2

15145

40

05/2000

Buc

1

157,53

S-a reab.

racordul

104

Rac CM str.Jimboliei 4

23132/2

30

12/1950

Buc.

1

0,69

S-a reab.

racordul

105

Rac CM str.Jimboliei 4/A

23132/1

30

12/1950

Buc.

1

0,69

S-a reab.

racordul

106

Rac CM str.Jimboliei 5

23132/3

30

12/1950

Buc.

1

0,69

S-a reab.

racordul

107

Rac. CM str.Robert Owen 17

2412030

40

07/1995

Buc.

1

352,23

S-a reab.

racordul

108

Retea CM str.Gh.Pop de Basesti

2415420

40

04/1996

Buc.

1

186,12

S-a reab.

reteaua

109

Rac. CM str.Gh.Pop de Basesti 5

2416721

40

06/1995

Buc.

1

345,11

S-a reab.

racordul

110

Rac. CM str.Gh.Pop de Basesti 28

17386/3

40

01/2003

ml

8

283,99

S-a reab.

racordul

111

Rac. CM str.Gh.Pop de Basesti

28/A

17386/4

40

01/2003

ml

8

283,99

S-a reab.

racordul

112

Rac. CM str.Gh.Pop de Basesti 32

2416724

40

06/1995

buc

1

345,11

S-a reab.

racordul

113

Rac. CM str.Gh.Pop de Basesti 34

17386/5

40

01/2003

ml

8

283,99

S-a reab.

racordul

114

Rac. CM str.Gh.Pop de Basesti 38

2416723

40

06/1995

buc

1

345,11

S-a reab.

racordul

115

Rac. CM str.Gh.Pop de Basesti 40

17386/6

40

01/2003

ml

8

283,99

S-a reab.

racordul

116

Retea CM str.Gala Galaction

24423

40

10/1998

ml.

22

198,50

S-a reab.

reteaua

117

Rac.CM str.Gala Galaction 1

239921/2

40

02/1991

ml

9

1,73

S-a reab.

racordul

118

Rac.CM str.Gala Galaction 1/A

2413621

40

08/1995

buc

1

215,88

S-a reab.

racordul

119

Rac.CM str.Gala Galaction 3

2413625

40

08/1995

buc

1

215,88

S-a reab.

racordul

120

Rac.CM str.Gala Galaction 4

2413623

40

08/1995

buc

1

215,88

S-a reab.

racordul

121

Rac.CM str.Gala Galaction 6

2413622

40

08/1995

buc

1

215,88

S-a reab.

racordul

122

Rac.CM str.Gala Galaction 8

24423

40

10/1998

ml

8

59,75

S-a reab.

racordul

123

Retea CM str. Padisului

21095

30

12/1950

buc

1

18,48

S-a reab.

reteaua

124

Rac.CM str. Padisului 4

239794

30

07/1990

buc

1

1213,48

S-a reab.

racordul

125

Rac.CM str. Padisului 6

15136

40

05/2000

buc

1

78,92

S-a reab.

racordul

126

Rac.CM str. Padisului 10

239783

30

06/1990

buc

1

150,72

S-a reab.

racordul

127

Rac.CM str. Padisului 18

9638

40

09/2006

ml

5

1184,76

S-a reab.

racordul

128

Rac.CM str. Padisului 22

15983

40

08/2001

ml

6

86,35

S-a reab.

racordul

129

Rac.CM str. Padisului 22

16628

40

06/2006

ml

8

246,47

S-a reab.

racordul

130

Rac.CM str. Padisului 26/A

2426919

40

11/1997

buc

1

427,08

S-a reab.

racordul

131

Retea CM str.Ovidiu

22463

40

12/1975

buc

1

4731,95

S-a reab.

reteaua

132

Retea CM str.Onestilor

24134

40

07/1995

buc

1

6552,728

S-a reab. ret.parț 70%

133

Rac.CM str.Onestilor

20955

40

12/1950

buc

1

22,35

S-a reab.

racordul

134

Rac.CM str.Onestilor 8

240581

40

02/1994

buc

1

11,91

S-a reab.

racordul

135

Rac.CM str.Onestilor 16B

2406510

40

06/1994

buc

1

192,09

S-a reab.

racordul

136

Rac.CM str.Onestilor 24

16038

40

10/2001

ml

1

383,28

S-a reab.

racordul

137

Rac.CM str.Onestilor 28/A

17981

40

08/2003

ml

18

702,52

S-a reab.

racordul

138

Rac.CM str.Onestilor 34

241022

40

03/1995

buc

1

49,92

S-a reab.

racordul

139

Rac.CM str.Onestilor 48

18167

40

11/2003

ml

13

1018,03

S-a reab.

racordul

140

Rac.CM str.Onestilor 50

24020

40

06/1992

buc

1

138,46

S-a reab.

racordul

141

Rac.CM str.Onestilor 62A

18168

40

11/2003

ml

13

1018,03

S-a reab.

racordul

142

Rac.CM str.Onestilor 64

18525

40

09/2004

ml

18

1275,35

S-a reab.

racordul

143

Rac.CM str.Onestilor 66

2405611

40

01/1994

buc

1

103,78

S-a reab.

racordul

144

Rac.CM str.Onestilor 72

240325

40

12/1992

buc

1

185,28

S-a reab.

racordul

145

Rac.CM str.Onestilor 46/A

9685

40

10/2006

ml

12

2046,12

S-a reab.

racordul

146

Retea CM str..Mangaliei

22926

40

12/1977

ml

120

1044,157

S-a reab. ret.parț 34%

147

Rac.CM str.Mangaliei 14

22926

40

12/1977

ml

6

23,27

S-a reab.

racordul

148

Rac.CM str.Mangaliei 16

22926

40

12/1977

ml

6

23,27

S-a reab.

racordul

149

Rac.CM str.Mangaliei 18

22926

40

12/1977

ml

6

23,27

S-a reab.

racordul

150

Rac.CM str.Mangaliei 19

22926

40

12/1977

ml

6

23,27

S-a reab.

racordul

151

Rac.CM str.Mangaliei 20

22926

40

12/1977

ml

6

23,27

S-a reab.

racordul

152

Rac.CM str.Mangaliei 22/A

22926

40

12/1977

ml

6

23,27

S-a reab.

racordul

153

Rac.CM str.Mangaliei 22/B

22926

40

12/1977

ml

6

23,27

S-a reab.

racordul

154

Rac.CM str.Mangaliei 23

22926

40

12/1977

ml

6

23,27

S-a reab.

racordul

155

Rac.CM str.Mangaliei 25

22926

40

12/1977

ml

6

23,27

S-a reab.

racordul

156

Rac.CM str.Mangaliei 25/A

22926

40

12/1977

ml

6

23,27

S-a reab.

racordul

157

Retea CM str..Molier

2400415

40

12/1977

ml

300

48,402

S-a reab. ret.parț 30%

158

Retea CM str..Principatele Unite

21014/1

40

12/1950

ml

100

5,06

S-a reab. ret.parț 67%

159

Rac.CM str.Principatele Unite 14

21014

40

12/1950

ml

6

.59

S-a reab.

racordul

160

Rac.CM str.Principatele Unite 28

240462

40

08/1993

buc

1

124,12

S-a reab.

racordul

161

Rac.CM str.Principatele Unite 30

240461

40

08/1993

buc

1

124,12

S-a reab.

racordul

162

Rac.CM str.Principatele Unite 32

21014

40

12/1950

ml

6

0.59

S-a reab.

racordul

163

Rac.CM str.V.Parvan 20/A

24421/3

40

09/1998

buc

1

27,88

S-a reab.

racordul

164

Rac.CM str.V.Parvan 17

24421/21

40

09/1998

buc

1

26,01

S-a reab.

racordul

165

Rac.CM str.V.Parvan 15/A

24421/22

40

09/1998

buc

1

23,91

S-a reab.

racordul

166

Rac.CM str.Parcul Traian 27

20963/26

40

12/1950

ml

5

3,54

S-a reab.

racordul

167

Retea CM str.Ceahlaului

21187/1

40

12/1950

ml

230

12,91

S-a reab. reteaua

168

Rac.CM str.Ceahlaului

21187

40

12/1950

buc

1

42,99

S-a reab.

racordul

169

Rac.CM str.Ceahlaului 1

15180

40

06/2000

buc

1

124,35

S-a reab.

racordul

170

Rac.CM str.Ceahlaului 2

21187/4

40

12/1950

ml

6

1,01

S-a reab.

racordul

171

Rac.CM str.Ceahlaului 2/A

21187/3

40

12/1950

ml

6

1,01

S-a reab.

Racordul

172

Rac.CM str.Ceahlaului 3

21187/5

40

12/1950

ml

6

1,01

S-a reab.

Racordul

173

Rac.CM str.Ceahlaului 4

21187/6

40

12/1950

ml

6

1,01

S-a reab.

racordul

174

Rac.CM str.Ceahlaului 5

21187/7

40

12/1950

ml

6

1,01

S-a reab.

racordul

175

Rac.CM str.Ceahlaului 6

24423/10

40

12/1950

ml

7

43,54

S-a reab.

racordul

176

Rac.CM str.Ceahlaului 7

21187/8

40

12/1950

ml

6

1,01

S-a reab.

racordul

177

Rac.CM str.Ceahlaului 8

21187/9

40

12/1950

ml

6

1,01

S-a reab.

racordul

178

Rac.CM str.Ceahlaului 9

21187/10

40

12/1950

ml

6

1,01

S-a reab.

racordul

179

Rac.CM str.Ceahlaului 10

21187/11

40

12/1950

ml

6

1,01

S-a reab.

racordul

180

Rac.CM str.Ceahlaului 11

23983

40

12/1990

buc

1

179,25

S-a reab.

racordul

181

Rac.CM str.Ceahlaului 12

21187/12

40

12/1950

ml

6

1,01

S-a reab.

racordul

182

Rac.CM str.Ceahlaului 13

21187/13

40

12/1950

ml

6

1,01

S-a reab.

racordul

183

Rac.CM str.Ceahlaului 13/A

18603

40

11/2004

ml

9

594,15

S-a reab.

racordul

184

Rac.CM str.Ceahlaului 14

21187/11

40

12/1990

buc

1

179,25

S-a reab.

racordul

185

Rac.CM str.Ceahlaului 15

21187/14

40

12/1950

ml

6

1,01

S-a reab.

racordul

186

Rac.CM str.Ceahlaului 16

21187/15

40

12/1950

ml

6

1,01

S-a reab.

racordul

187

Rac.CM str.Ceahlaului 18

2405613

40

01/1994

buc

1

103,78

S-a reab.

racordul

188

Rac.CM str.Ceahlaului 18/A

2404022

40

05/1991/1950

buc

1

132,52

S-a reab.

racordul

189

Rac.CM str.Ceahlaului 19

21187/16

40

12/1950

ml

6

1,01

S-a reab.

racordul

190

Rac.CM str.Ceahlaului 20

21187/17

40

12/1950

ml

6

1,01

S-a reab.

racordul

191

Rac.CM str.Ceahlaului 21

21187/18

40

12/1950

ml

6

1,01

S-a reab.

racordul

192

Rac.CM str.Ceahlaului 22

21187/19

40

12/1950

ml

6

1,01

S-a reab.

racordul

193

Rac.CM str.Ceahlaului 23

18340

40

06/2004

ml

10

478,24

S-a reab.

racordul

194

Rac.CM str.Ceahlaului 22

21187/19

40

12/1950

ml

6

1,01

S-a reab.

racordul

195

Rac.CM str.Ceahlaului 22

21187/19

40

12/1950

ml

6

1,01

S-a reab.

racordul

196

Retea CM str.Al.Sahia

21281/0

40

12/1950

buc

1

15,43

S-a reab.

rețeaua

197

Retea CM str.Al.Sahia

21281/1

40

12/1950

buc

1

12,33

S-a reab.

rețeaua

198

Rac CM str.Al.Sahia 4

21281/2

40

12/1950

ml

5

0,62

S-a reab.

racordul

199

Rac CM str.Al.Sahia 16/A

21281/3

40

12/1950

ml

5

0,62

S-a reab.

racordul

200

Rac CM str.Al.Sahia 24

21281/4

40

12/1950

ml

5

0,62

S-a reab.

racordul

201

Rac CM str.Al.Sahia 28

21281/5

40

12/1950

ml

5

0,62

S-a reab.

racordul

202

Rac CM str.Al.Sahia 30

15379

40

09/2000

buc

1

83,52

S-a reab.

racordul

203

Rac CM str.Al.Sahia 32

9212

40

09/2005

ml

6

771,52

S-a reab.

racordul

204

Rac CM str.Al.Sahia 40

21281/6

40

12/1950

ml

5

0,62

S-a reab.

racordul

205

Rac CM str.Al.Sahia 49

16283

40

01/2002

ml

11

227,27

S-a reab.

racordul

Activele fixe cuprinse în Procesul Verbal al Comisiei de analiza si propuneri de scoatere din functiune a activelor fixe cu nr. 20877

Nr. Crt.

Denumire mijloc fix

Nr. De inv.

Term. de fol. ( ani )

Data punerii în funcț.

UM

Cantit

Val.de inv

Cauza pentru care se propune

1.

Rețea de apă Str. Ceahlăului , Azbociment DN 100

20590/1

30

1950

m

230

31,37

Înloc. Cond. Azbo cu PE

2.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 1

20590 / 2

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

3.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 2

20590 / 4

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

4.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 2/A

20590 / 3

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

5.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 3

20590 / 5

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

6.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 4

20590 / 6

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

7.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 5

20590 / 7

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

8.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 6

20590 / 8

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

9.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 7

20590 / 9

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

10.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 8

20590 / 10

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

11.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 9

20590 / 11

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

12.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 10

20590 / 12

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

13.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 11

20590 / 13

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

14.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 12

20590 / 14

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

15.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 13

20590 / 15

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

16.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 14

20590 / 16

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

17.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 15

20590/ 17

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

18.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 16

20590/ 18

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

19.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 17

20590 / 19

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

20.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 18

20590 / 20

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

21.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 18/A

20590 / 21

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

22.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 19

20590 / 22

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

23.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 20

20590 / 23

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

24.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 21

20590 / 24

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

25.

Branșament apă Str. Ceahlăului nr. 22

20590 / 25

30

1950

m

4

0,87

Înloc. Cond. Pb cu

PE

26.

Branșament apă Str. Juhas Giula nr. 29

20574 / 29

30

1950

m

4

0,43

Înloc. Cond. Pb cu

PE

27.

Branșament apă Str. Juhas Giula nr. 29/A

20574 /30

30

1950

m

4

0,43

Înloc. Cond. Pb cu

PE

28.

Branșament apă Str. Juhas Giula nr. 30

20574 /31

30

1950

m

4

0,43

Înloc. Cond. Pb cu

PE

29.

Branșament apă Str. Juhas Giula nr. 32

20574 /32

30

1950

m

4

0,43

Înloc. Cond. Pb cu

PE

30.

Branșament apă Str. Juhas Giula nr. 36

20574 /33

30

1950

m

4

0,43

Înloc. Cond. Pb cu

PE

31.

Rețea de apă Str. Locomotivei , Fontă DN 80 (parțial)

20612 / 1

30

1950

m

170/3

80

2,71

Înloc. Cond. Azbo cu PE

32.

Branșament apă Str. Locomotivei nr. 11

20612/ 11

30

1950

m

6

0,21

Înloc. Cond. Pb cu

PE

33.

Branșament apă Str. Locomotivei nr. 13

20612 / 13

30

1950

m

6

0,21

Înloc. Cond. Pb cu

PE

34.

Branșament apă Str. Locomotivei nr. 15

20612 / 15

30

1950

m

6

0,21

Înloc. Cond. Pb cu

PE

35.

Branșament apă Str. Locomotivei nr. 17

2402142/0

30

1992

m

6

10,09

Înloc. Cond. Pb cu

PE

36.

Branșament apă Str. Locomotivei nr. 19

20612/ 16

30

1950

m

6

0,21

Înloc. Cond. Pb cu

PE

37.

Branșament apă Str. Locomotivei nr. 34

20612/ 18

30

1950

m

6

0,21

Înloc. Cond. Pb cu

PE

38.

Branșament apă Str. Locomotivei nr. 38

20612/ 19

30

1950

m

6

0,21

Înloc. Cond. Pb cu

PE

39.

Branșament apă Str. Locomotivei nr. 40

20612 / 20

30

1950

m

6

0,21

Înloc. Cond. Pb cu

PE

40.

Branșament apă Str. Samuel Micu Klein nr. 17

20637/ 15

30

1900

m

5

0,49

Înloc. Cond. Pb cu

PE

41.

Branșament apă Str. Cercului nr. 1

20443 / 2

30

1950

m

4

0,86

Înloc. Cond. Pb cu

PE

42.

Rețea de apă Str. Poieniței, Azbociment DN 100

20689 / 1

30

1950

m

487

33,29

Înloc. Cond. Azbo cu PE

43.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 1

20689 / 2

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

44.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 2

20689 / 3

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

45.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 3

20689 / 4

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

46.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 4

20689 / 5

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

47.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 5

20689 / 6

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

48.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 6

20689 / 7

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

49.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 7

20689 / 8

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

50.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 8

20689 / 9

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

51.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 9

2398720 / 0

30

1990

m

4

15,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

52.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 9/A

20689 / 10

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

53.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 10

20689 / 11

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

54.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 11

20689 / 12

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

55.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 12

20689 / 13

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

56.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 13

20689 / 14

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

57.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 14

20689 / 15

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

58.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 15

20689 / 16

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

59.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 16

20689 / 17

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

60.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 17

20689 / 18

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

61.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 18

20689 / 19

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

62.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 19

20689 / 20

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

63.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 20

20689 / 21

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

64.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 21

20689 / 23

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

65.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 21/A

20689 / 22

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

66.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 22

20689 / 24

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

67.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 23

20689 / 25

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

68.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 24

20689 / 26

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

69.

Branșament apă Str. Poieniței nr. 25

20689 / 27

30

1950

m

4

0,85

Înloc. Cond. Pb cu

PE

70.

Rețea de apă Str. Mărășești, Azbociment DN 100

20631 / 1

30

1950

m

130

15,50

Înloc. Cond. Azbo cu PE

71.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 1

20631 / 2

30

1950

m

4

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

72.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 1/a

20631 / 3

30

1950

m

4

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

73.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 2

20631 / 4

30

1950

m

10

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

74.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 3

20631 / 5

30

1950

m

4

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

75.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 4

20631 / 7

30

1950

m

10

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

76.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 4/A

20631 / 6

30

1950

m

10

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

77.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 5

20631 / 8

30

1950

m

4

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

78.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 6

20631 / 9

30

1950

m

10

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

79.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 7

20631 / 11

30

1950

m

4

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

80.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 7/a

20631 / 10

30

1950

m

4

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

81.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 8

20631 / 13

30

1950

m

10

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

82.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 8/A

20631 / 12

30

1950

m

10

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

83.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 9

20631 / 14

30

1950

m

10

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

84.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 10

20631 / 15

30

1950

m

10

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

85.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 12

20631 / 16

30

1950

m

10

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

86.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 12/A

20631 / 17

30

1950

m

10

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

87.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 13/A

20631 / 18

30

1950

m

4

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

88.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 14

20631 / 19

30

1950

m

10

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

89.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 15

20631 / 20

30

1950

m

4

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

90.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 16

20631 / 21

30

1950

m

10

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

91.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 17

20631 / 22

30

1950

m

4

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

92.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 18

20631 / 23

30

1950

m

10

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

93.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 19

20631 / 24

30

1950

m

4

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

94.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 20

20631 / 25

30

1950

m

10

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

95.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 21

20631 / 26

30

1950

m

4

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

96.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 22

20631 / 27

30

1950

m

10

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

97.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 23

20631 / 28

30

1950

m

4

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

98.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 25

20631 / 30

30

1950

m

4

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

99.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 25/A

20631 / 29

30

1950

m

4

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

100.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 27

20631 / 31

30

1950

m

4

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

101.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 28

20631 / 32

30

1950

m

10

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

102.

Branșament apă Str. Mărășești nr. 30

20631 / 33

30

1950

m

10

0,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

103.

Rețea de apă Str. Rimanokzi Kalman, Fontă DN 80

20548 / 1

30

1950

m

406

7,50

Înloc. Cond. Azbo cu PE

104.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 1

20548 / 2

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

105.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 2

20548 / 3

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

106.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 3

20548 / 4

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

107.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 4

20548 / 6

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

108.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 4/A

20548 / 5

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

109.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 5

20548 / 7

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

110.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 9

20548 / 8

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

111.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 10

20548 / 9

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

112.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 12

20548/ 10

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

113.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 14

20548/ 11

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

114.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 15

20548/ 12

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

115.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 16

20548/ 14

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

116.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 16/A

20548 / 13

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

117.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 17

20548/ 15

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

118.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 18

20548 / 16

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

119.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 19

20548 / 17

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

120.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 21

20548 / 18

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

121.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 22

20548/ 19

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

122.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 25

20548 / 21

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

123.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 25/A

20548 / 20

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

124.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 26

20548 / 22

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

125.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 27

20548 / 24

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

126.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 27/A

20548 / 23

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

127.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 28

20548 / 25

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

128.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 29

20548 / 27

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

129.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 29/A

20548 / 26

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

130.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 30

20548 / 28

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

131.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 31

20548 / 29

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

132.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 32

20548 / 30

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

133.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 33

20548 / 31

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

134.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 34

20548 / 32

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

135.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 35

20548 / 33

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

136.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 36

20548 / 34

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

137.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 37

20548 / 35

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

138.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 38

20548 / 36

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

139.

Branșament apă Str. Rimanokzi Kalman nr. 39/B

20548 / 38

30

1950

m

4

0,30

Înloc. Cond. Pb cu

PE

140.

Branșament apă Str. Muntele Găina nr. 75

20412 / 66

30

1950

m

6

1,04

Înloc. Cond. Pb cu

PE

141.

Branșament apă Str. Ghe. Doja nr. 71

239953 / 0

30

1991

m

6

6,90

Înloc. Cond. Pb cu

PE

142.

Branșament apă Str. Ghe. Doja nr. 79/B

2404821 / 0

30

1993

m

6

0,22

Înloc. Cond. Pb cu

PE

143.

Branșament apă Str. Ghe. Doja nr. 81

240039 / 0

30

1991

m

6

10,99

Înloc. Cond. Pb cu

PE

144.

Branșament apă Str. Ghe. Doja nr. 89

2403131 /0

30

1992

m

6

11,32

Înloc. Cond. Pb cu

PE

145.

Branșament apă Str. Ghe. Doja nr. 166

2408824 / 0

30

1994

m

6

16,89

Înloc. Cond. Pb cu

PE

146.

Branșament apă Str. Ghe. Doja nr.174

24041 / 0

30

1993

m

6

11,53

Înloc. Cond. Pb cu

PE

147.

Branșament apă Str. Ghe. Doja nr. 178

2404121 / 0

30

1993

m

6

11,53

Înloc. Cond. Pb cu

PE

148.

Branșament apă Str. Eftimie Murgu nr. 47

20654 / 53

30

1950

m

4

0,24

Înloc. Cond. Pb cu

PE

149.

Branșament apă Str. Eftimie Murgu nr. 48

20654 / 54

30

1950

m

4

0,24

Înloc. Cond. Pb cu

PE

150.

Branșament apă Str. Eftimie Murgu nr. 49

20654 / 56

30

1950

m

4

0,24

Înloc. Cond. Pb cu

PE

151.

Branșament apă Str. Eftimie Murgu nr. 49/A

20654 / 55

30

1950

m

4

0,24

Înloc. Cond. Pb cu

PE

152.

Branșament apă Str. Eftimie Murgu nr. 50

20654 / 57

30

1950

m

4

0,24

Înloc. Cond. Pb cu

PE

153.

Branșament apă Str. Eftimie Murgu nr. 51

20654 / 58

30

1950

m

4

0,24

Înloc. Cond. Pb cu

PE

154.

Branșament apă Str. Eftimie Murgu nr. 53

20654 / 59

30

1950

m

4

0,24

Înloc. Cond. Pb cu

PE

155.

Branșament apă Str. Eftimie Murgu nr. 54

20654 / 60

30

1950

m

4

0,24

Înloc. Cond. Pb cu

PE

156.

Branșament apă Str. Eftimie Murgu nr. 55

20654 / 61

30

1950

m

4

0,24

Înloc. Cond. Pb cu

PE

157.

Branșament apă Str. Eftimie Murgu nr. 56

20654 / 62

30

1950

m

4

0,24

Înloc. Cond. Pb cu

PE

158.

Branșament apă Str. Eftimie Murgu nr. 57

20654 / 63

30

1950

m

4

0,24

Înloc. Cond. Pb cu

PE

159.

Branșament apă Str. 1907 nr. 1

20668 / 2

30

1950

m

6

0,66

Înloc. Cond. Pb cu

PE

160.

Branșament apă Str. Cuza Vodă nr. 0

20478 / 2

30

1950

m

5

0,34

Înloc. Cond. Pb cu

PE

161.

Branșament apă Str. Iasomiei nr. 1

20534 / 2

30

1950

m

7

0,49

Înloc. Cond. Pb cu

PE

162.

Rețea de apă Str. Vasile Cârlova, Fontă DN 80

20454 / 1

30

1950

m

533

15,65

Înloc. Cond. Azbo cu PE

163.

Branșament apă Str. Vasile Cârlova nr. 1

20454 / 2

30

1950

m

8

0,53

Înloc. Cond. Pb cu

PE

164.

Branșament apă Str. Vasile Cârlova nr. 2

20454 / 3

30

1950

m

8

0,53

Înloc. Cond. Pb cu

PE

165.

Branșament apă Str. Vasile Cârlova nr. 3

20454 / 4

30

1950

m

8

0,53

Înloc. Cond. Pb cu

PE

166.

Branșament apă Str. Vasile Cârlova nr. 4

20454 / 5

30

1950

m

8

0,53

Înloc. Cond. Pb cu

PE

167.

Branșament apă Str. Vasile Cârlova nr. 5

20454 / 6

30

1950

m

8

0,53

Înloc. Cond. Pb cu

PE

168.

Branșament apă Str. Vasile Cârlova nr. 6

20454 / 7

30

1950

m

8

0,53

Înloc. Cond. Pb cu

PE

169.

Branșament apă Str. Vasile Cârlova nr. 7

20454 / 8

30

1950

m

8

0,53

Înloc. Cond. Pb cu

PE

170.

Branșament apă Str. Vasile Cârlova nr. 8

20454 / 9

30

1950

m

8

0,53

Înloc. Cond. Pb cu

PE

171.

Branșament apă Str. Vasile Cârlova nr. 9

20454 / 10

30

1950

m

8

0,53

Înloc. Cond. Pb cu

PE

172.

Branșament apă Str. Vasile Cârlova nr. 12

20454 / 11

30

1950

m

8

0,53

Înloc. Cond. Pb cu

PE

173.

Branșament apă Str. Vasile Cârlova nr. 13

20454 / 12

30

1950

m

8

0,53

Înloc. Cond. Pb cu

PE

174.

Branșament apă Str. Vasile Cârlova nr. 14

20454 / 13

30

1950

m

8

0,53

Înloc. Cond. Pb cu

PE

175.

Branșament apă Str. Vasile Cârlova nr. 15

20454 / 14

30

1950

m

8

0,53

Înloc. Cond. Pb cu

PE

176.

Branșament apă Str. Vasile Cârlova nr. 16

20454 / 15

30

1950

m

8

0,53

Înloc. Cond. Pb cu

PE

177.

Branșament apă Str. Vasile Cârlova nr. 17

20454 / 16

30

1950

m

8

0,53

Înloc. Cond. Pb cu

PE

178.

Branșament apă Str. Vasile Cârlova nr. 18

20454 / 17

30

1950

m

8

0,53

Înloc. Cond. Pb cu

PE

179.

Branșament apă Str. Vasile Cârlova nr. 20

20454 / 18

30

1950

m

8

0,53

Înloc. Cond. Pb cu

PE

180.

Branșament apă Str. Vasile Cârlova nr. 22

20454 / 19

30

1950

m

8

0,53

Înloc. Cond. Pb cu

PE

181.

Branșament apă Str. Vasile Cârlova nr. 24

20454 / 20

30

1950

m

8

0,53

Înloc. Cond. Pb cu

PE

182.

Branșament apă Str. Vasile Cârlova nr. 26

20454 / 21

30

1950

m

8

0,53

Înloc. Cond. Pb cu

PE

Activele fixe cuprinse în Procesul Verbal al Comisiei de analiza si propuneri de scoatere din functiune a activelor fixe cu nr. 25568

Nr. Crt.

Denumire mijloc fix

Nr. De inv.

Term. de fol. ( ani )

Data punerii în funcț.

UM

Cantit.

Val.de inv

Cauza pentru care se propune

1.

Rețea de apă Str. Tăbăcarilor , DN 100 Azbociment

22351

30

1950

m

376

30,22

Înloc. Cu PE

2.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 1

22305 / 2

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

3.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 1/A

22305 / 3

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

4.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 2/A

22305 / 4

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

5.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 4

22305 / 6

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

6.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 4/A

22305 / 5

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

7.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 5

22305 / 7

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

8.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 6

22305 / 8

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

9.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 7/A

22305 / 9

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

10.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 8

22305/ 10

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

11.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 10

22305 / 11

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

12.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 12/A

22305 / 12

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

13.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 13

22305 / 13

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

14.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 13/a

22305 / 14

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

15.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 14

22305 / 15

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

16.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 15

22305 / 16

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

17.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 16

22305 / 17

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

18.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 16/A

22305 / 18

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

19.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 16/B

22305 / 19

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

20.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 17

22305 / 20

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

21.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 18

240702 / 0

30

1993

m

4

9,83

Înloc. Cu PE

22.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 19

22305 / 21

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

23.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 20

2402931 / 0

30

1992

m

4

8,61

Înloc. Cu PE

24.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 21

22305 / 22

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

25.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 22

240055 / 0

30

1991

m

4

12,02

Înloc. Cu PE

26.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 23

240012 / 0

30

1991

m

4

8,72

Înloc. Cu PE

27.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 24

22305 / 23

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

28.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 25/A

22305 / 24

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

29.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 27

2400516 / 0

30

1991

m

4

12,02

Înloc. Cu PE

30.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 28

22305 / 25

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

31.

Branșament Apă Str. Tăbăcarilor nr. 29

22305 / 26

30

1950

m

4

0,80

Înloc. Cu PE

32.

Rețea de apă Str. Velența , DN 150 Azbociment (parțial)

21230 /0

30

1950

m

50 / 200

3,262

Înloc. Cu PE

33.

Branșament Apă Str. Velența nr. 1

239972 / 0

30

1991

m

4

29,68

Înloc. Cu PE

34.

Branșament Apă Str. Velența nr. 3

20782 / 2

30

1950

m

5

14,14

Înloc. Cu PE

35.

Branșament Apă Str. Velența nr. 4

20782 / 3

30

1950

m

5

14,14

Înloc. Cu PE

36.

Rețea de apă Str. Țiglarilor , DN 100 Azbociment (parțial)

23421 / 1

30

1950

m

125/200

17,5

Înloc. Cu PE

37.

Branșament Apă Str. Țiglarilor nr. 1

2400512 / 0

30

1991

m

3

12,02

Înloc. Cu PE

38.

Branșament Apă Str. Țiglarilor nr. 1/A

2402544 / 0

30

1992

m

3

9,70

Înloc. Cu PE

39.

Branșament Apă Str. Țiglarilor nr. 1/B

23421 / 2

30

1950

m

3

2,73

Înloc. Cu PE

40.

Branșament Apă Str. Țiglarilor nr. 1/C

23421 / 3

30

1950

m

3

2,73

Înloc. Cu PE

41.

Branșament Apă Str. Țiglarilor nr. 1/D

23421 / 4

30

1950

m

3

2,73

Înloc. Cu PE

42.

Branșament Apă Str. Țiglarilor nr. 4

23421 / 5

30

1950

m

3

2,73

Înloc. Cu PE

43.

Branșament Apă Str. Țiglarilor nr. 5

23421 / 6

30

1950

m

3

2,73

Înloc. Cu PE

44.

Branșament Apă Str. Țiglarilor nr. 7

23421 / 7

30

1950

m

3

2,73

Înloc. Cu PE

45.

Branșament Apă Str. Țiglarilor nr. 8

23421 / 8

30

1950

m

3

2,73

Înloc. Cu PE

46.

Rețea de apă Str. Munteniei , DN 100 Azbociment

20652 / 1

30

1950

m

267

23,62

Înloc. Cu PE

47.

Branșament Apă Str. Munteniei nr. 1

20652 / 2

30

1950

m

4

0,75

Înloc. Cu PE

48.

Branșament Apă Str. Munteniei nr. 2

20652 / 3

30

1950

m

4

0,75

Înloc. Cu PE

49.

Branșament Apă Str. Munteniei nr. 3

20652 / 4

30

1950

m

4

0,75

Înloc. Cu PE

50.

Branșament Apă Str. Munteniei nr. 4

20652 / 5

30

1950

m

4

0,75

Înloc. Cu PE

51.

Branșament Apă Str. Munteniei nr. 5

20652 / 6

30

1950

m

4

0,75

Înloc. Cu PE

52.

Branșament Apă Str. Munteniei nr. 6

20652 / 7

30

1950

m

4

0,75

Înloc. Cu PE

53.

Branșament Apă Str. Munteniei nr. 7

20652 / 8

30

1950

m

4

0,75

Înloc. Cu PE

54.

Branșament Apă Str. Munteniei nr. 8

20652/ 10

30

1950

m

4

0,75

Înloc. Cu PE

55.

Branșament Apă Str. Munteniei nr. 8/A

20652 / 9

30

1950

m

4

0,75

Înloc. Cu PE

56.

Branșament Apă Str. Munteniei nr. 9/A

20652/ 11

30

1950

m

4

0,75

Înloc. Cu PE

57.

Branșament Apă Str. Munteniei nr. 10

20652/ 12

30

1950

m

4

0,75

Înloc. Cu PE

58.

Branșament Apă Str. Munteniei nr. 11

20652/ 13

30

1950

m

4

0,75

Înloc. Cu PE

59.

Branșament Apă Str. Munteniei nr. 13/A

20652 / 14

30

1950

m

4

0,75

Înloc. Cu PE

60.

Branșament Apă Str. Munteniei nr. 14

20652 / 15

30

1950

m

4

0,75

Înloc. Cu PE

61.

Branșament Apă Str. Munteniei nr. 15

20652 / 16

30

1950

m

4

0,75

Înloc. Cu PE

62.

Branșament Apă Str. Munteniei nr. 16

20652 / 17

30

1950

m

4

0,75

Înloc. Cu PE

63.

Branșament Apă Str. Munteniei nr. 19

20652 / 20

30

1950

m

4

0,75

Înloc. Cu PE

64.

Branșament Apă Str. Munteniei nr. 20

20652 / 21

30

1950

m

4

0,75

Înloc. Cu PE

65.

Branșament Apă Str. Munteniei nr. 21

20652 / 22

30

1950

m

4

0,75

Înloc. Cu PE

66.

Branșament Apă Str. P-ța Ghioceilor nr. 4

20555 / 4

30

1950

m

4

0,33

Înloc. Cu PE

67.

Branșament Apă Str. Ghe. Pop de Băsești nr. 20/A

20477 / 21

30

1950

m

4

0,76

Înloc. Cu PE

68.

Branșament Apă Str. Muntele Găina nr. 75

20412 / 66

30

1950

m

4

1,04

Înloc. Cu PE

69.

Branșament Apă Str. Biruinței nr. 59

20800 / 64

30

1950

m

4

0,95

Înloc. Cu PE

70.

Branșament Apă Str. Biruinței nr. 74

20800 / 75

30

1950

m

4

0,95

Înloc. Cu PE

71.

Rețea de apă Str. Timișoarei , DN 100 Fontă

22956 / 1

30

1950

m

100

10,69

Înloc. Cu PE

72.

Branșament Apă Str. Timișoarei nr. 3

22956 / 3

30

1950

m

4

3,56

Înloc. Cu PE

73.

Branșament Apă Str. Timișoarei nr. 3/A

22956 / 2

30

1950

m

4

3,56

Înloc. Cu PE

74.

Branșament Apă Str. Liviu Rebreanu nr. 4

23144 / 1

30

1950

m

4

2,74

Înloc. Cu PE

75.

Branșament Apă Str. Liviu Rebreanu nr. 6

23144 / 2

30

1950

m

4

2,74

Înloc. Cu PE

76.

Branșament Apă Str. Liviu Rebreanu nr. 8

23144 / 3

30

1950

m

4

2,74

Înloc. Cu PE

77.

Branșament Apă Str. Liviu Rebreanu nr. 10

23144 / 4

30

1950

m

4

2,74

Înloc. Cu PE

78.

Branșament Apă Str. Liviu Rebreanu nr. 12

240491 / 0

30

1993

m

4

68,37

Înloc. Cu PE

79.

Branșament Apă Str. Liviu Rebreanu nr. 14

23144 / 5

30

1950

m

4

2,74

Înloc. Cu PE

80.

Rețea de apă Str. Busuiocului , DN 100 Azbociment

21104 / 1

30

1950

m

256

7,82

Înloc. Cu PE

81.

Branșament Apă Str. Busuiocului nr. 1

21104 / 2

30

1950

m

4

0,47

Înloc. Cu PE

82.

Branșament Apă Str. Busuiocului nr. 2

21104 / 4

30

1950

m

4

0,47

Înloc. Cu PE

83.

Branșament Apă Str. Busuiocului nr. 2/B

21104 / 3

30

1950

m

4

0,47

Înloc. Cu PE

84.

Branșament Apă Str. Busuiocului nr. 3

21104 / 5

30

1950

m

4

0,47

Înloc. Cu PE

85.

Branșament Apă Str. Busuiocului nr. 4

21104 / 6

30

1950

m

4

0,47

Înloc. Cu PE

86.

Branșament Apă Str. Busuiocului nr. 5

21104 / 7

30

1950

m

4

0,47

Înloc. Cu PE

87.

Branșament Apă Str. Busuiocului nr. 6

21104 / 8

30

1950

m

4

0,47

Înloc. Cu PE

88.

Branșament Apă Str. Busuiocului nr. 7

21104 / 9

30

1950

m

4

0,47

Înloc. Cu PE

89.

Branșament Apă Str. Busuiocului nr. 8

21104 / 10

30

1950

m

4

0,47

Înloc. Cu PE

90.

Branșament Apă Str. Busuiocului nr. 9

21104 / 11

30

1950

m

4

0,47

Înloc. Cu PE

91.

Branșament Apă Str. Busuiocului nr. 10

21104 / 12

30

1950

m

4

0,47

Înloc. Cu PE

92.

Rețea de apă Str. Dimitrie Anghel , DN 100 Azbociment

21200 / 1

30

1950

m

70

6,68

Înloc. Cu PE

93.

Branșament Apă Str. Dimitrie Anghel nr. 1

21200 / 4

30

1950

m

4

0,74

Înloc. Cu PE

94.

Branșament Apă Str. Dimitrie Anghel nr. 1/A

21200 / 2

30

1950

m

4

0,74

Înloc. Cu PE

95.

Branșament Apă Str. Dimitrie Anghel nr. 1/B

21200 / 3

30

1950

m

4

0,74

Înloc. Cu PE

96.

Branșament Apă Str. Dimitrie Anghel nr. 2/A

21200 / 5

30

1950

m

4

0,74

Înloc. Cu PE

97.

Branșament Apă Str. Dimitrie Anghel nr. 4/B

21200 / 6

30

1950

m

4

0,74

Înloc. Cu PE

98.

Branșament Apă Str. Dimitrie Anghel nr. 7

21200 / 7

30

1950

m

4

0,74

Înloc. Cu PE

99.

Rețea de apă Str. Aleea Matei Basarab, DN 200 Fontă (parțial)

20402 / 2

30

1950

m

153/530

7,65

Înloc. Cu PE

100.

Branșament Apă Str. Aleea Matei Basarab nr. 4/a

20402 / 5

30

1950

m

6

4,32

Înloc. Cu PE

101.

Branșament Apă Str. Aleea Matei Basarab nr. 6

20402 / 3

30

1950

m

6

4,32

Înloc. Cu PE

102.

Branșament Apă Str. Infratirii nr.44/A

20776 / 39

30

1950

m

4

0,89

Înloc. Cu PE

103.

Branșament Apă Str. Infratirii nr.46/A

20776 / 41

30

1950

M

4

0,89

Înloc. Cu PE

104.

Retea de apa str. Crangului Dn200 Fonta

21229/ 1

30

1950

M

833

6.18

Inloc.cu PE

105.

Branșament de apa str. Crangului nr.5

2402541/0

30

1992

M

4

156.13

Inloc.cu PE

106.

Bransament de apa str. Crangului nr.7

21229/ 2

30

1950

M

4

0.73

Inloc.cu PE

107.

Bransament de apa str. Crangului nr.9

21229/ 3

30

1950

M

4

0.73

Inloc.cu PE

108.

Bransament de apa str. Crangului nr.15

21229/ 4

30

1950

M

4

0.73

Inloc.cu PE

109.

Bransament de apa str. Crangului nr.16

21229/ 5

30

1950

M

4

0.73

Inloc.cu PE

110.

Bransament de apa str. Crangului nr.18

239855/ 0

30

1990

M

4

279.51

Inloc.cu PE

111.

Bransament de apa str. Crangului nr.19

240252/0

30

1992

M

4

156.13

Inloc.cu PE

112.

Bransament de apa str. Crangului nr.20

21229/ 6

30

1950

M

4

0.73

Inloc.cu PE

113.

Bransament de apa str. Crangului nr.21

24001/0

30

1991

M

4

140.46

Inloc.cu PE

114.

Bransament de apa str. Crangului nr.22

240194/ 0

30

1992

M

4

190.18

Inloc.cu PE

115.

Bransament de apa str. Crangului nr.23

21229/ 7

30

1950

M

4

0.73

Inloc.cu PE

116.

Bransament de apa str. Crangului nr.24

240459/0

30

1993

M

4

144.56

Inloc.cu PE

117.

Bransament de apa str. Crangului nr.32

21229/ 8

30

1950

M

4

0.73

Inloc.cu PE

118.

Bransament de apa str. Crangului nr.42

239756/0

30

1990

M

4

241.44

Inloc.cu PE

119.

Branșament de apa str. Crângului nr.48

2402553/ 0

30

1992

M

4

156.13

Inloc.cu PE

120.

Retea de apa str. Crivatului Dn100 Azbo

22262/ 1

30

1974

M

860

9265.21

Inloc.cu PE

121.

Bransament de apa str. Crivatului nr.5

22262/ 2

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

122.

Bransament de apa str. Crivatului nr.9

22262/ 3

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

123.

Bransament de apa str. Crivatului nr.10

22262/ 4

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

124.

Bransament de apa str. Crivatului nr.11

22262/ 5

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

125.

Bransament de apa str. Crivatului nr.15

22262/ 6

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

126.

Bransament de apa str. Crivatului nr.16

22262/ 7

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

127.

Bransament de apa str. Crivatului nr.21

22262/ 8

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

128.

Bransament de apa str. Crivatului nr.24

22262/ 9

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

129.

Bransament de apa str. Crivatului nr.29

22262/10

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

130.

Bransament de apa str. Crivatului nr.30

22262/11

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

131.

Bransament de apa str. Crivatului nr.32/B

22262/12

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

132.

Bransament de apa str. Crivatului nr.34

22262/13

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

133.

Bransament de apa str. Crivatului nr.35

22262/14

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

134.

Bransament de apa str. Crivatului nr.38

22262/15

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

135.

Bransament de apa str. Crivatului nr.39

22262/16

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

136.

Bransament de apa str. Crivatului nr.40

22262/ 17

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

137.

Bransament de apa str. Crivatului nr.42

22262/18

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

138.

Bransament de apa str. Crivatului nr.45

22262/19

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

139.

Branșament de apa str. Crivatului nr.47

22262/20

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

140.

Branșament de apa str. Crivatului nr.49

22262/ 21

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

141.

Bransament de apa str. Crivatului nr.50

22262/ 22

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

142.

Branșament de apa str. Crivatului nr.51

22262/ 23

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

143.

Bransament de apa str. Crivatului nr.52

22262/ 24

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

144.

Bransament de apa str. Crivatului nr.54

22262/ 25

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

145.

Bransament de apa str. Crivatului nr.57

22262/ 26

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

146.

Bransament de apa str. Crivatului nr.58

22262/ 27

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

147.

Bransament de apa str. Crivatului nr.66

22262/ 28

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

148.

Bransament de apa str. Crivatului nr.67

22262/ 29

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

149.

Bransament de apa str. Crivatului nr.68

22262/ 30

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

150.

Bransament de apa str. Crivatului nr.70

22262/ 31

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

151.

Bransament de apa str. Crivatului nr.71

22262/ 33

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

152.

Bransament de apa str. Crivatului nr.71/A

22262/ 32

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

153.

Bransament de apa str. Crivatului nr.74

22262/ 34

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

154.

Bransament de apa str. Crivatului nr.75

22262/ 35

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

155.

Bransament de apa str. Crivatului nr.76/A

22262/ 36

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

156.

Bransament de apa str. Crivatului nr.77

22262/ 37

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

157.

Bransament de apa str. Crivatului nr.78

22262/ 38

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

158.

Bransament de apa str. Crivatului nr.80

22262/ 39

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

159.

Branșament de apa str. Crivatului nr.83

22262/ 40

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

160.

Branșament de apa str. Crivatului nr.86

22262/ 41

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

161.

Bransament de apa str. Crivatului nr.88

22262/ 42

30

1974

M

4

5.76

Inloc.cu PE

162.

Retea de apa str. Tudor Vladimirescu Dn150 Fonta

20792/ 1

30

1950

M

1000

13.76

Inloc.cu PE

163.

Retea de apa str. Tudor Vladimirescu Dn100 Azbo

20792/ 3

30

1950

M

1000

13.76

Inloc.cu PE

164.

Retea de apa str. Tudor Vladimirescu Dn150 Azbo

20792/ 4

30

1950

M

608

13.76

Inloc.cu PE

165.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.2

20792/ 5

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

166.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.4

20792/ 6

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

167.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.6

20792/ 7

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

168.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.8

20792/ 8

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

169.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.10

20792/ 9

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

170.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.15

20792/10

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

171.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.15/A

20792/11

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

172.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.16

20792/12

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

173.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.18

20792/13

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

174.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.19

240133/ 0

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

175.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.20

20792/14

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

176.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.22

20792/15

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

177.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.26

20792/16

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

178.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.28

20792/17

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

179.

Branșament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.31

20792/18

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

180.

Branșament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.32

240366/0

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

181.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.33

20792/19

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

182.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.36

20792/20

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

183.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.37

20792/ 21

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

184.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.39

20792/ 22

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

185.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.40

20792/ 23

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

186.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.41

20792/ 24

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

187.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.42

20792/ 25

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

188.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.43

20792/ 26

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

189.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.45

20792/ 27

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

190.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.47

20792/ 28

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

191.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.48

20792/ 29

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

192.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.50

20792/ 30

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

193.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.52

20792/ 31

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

194.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.53

20792/ 32

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

195.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.56

20792/ 33

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

196.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.58

20792/ 34

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

197.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.59

20792/ 35

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

198.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.60

20792/ 37

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

199.

Branșament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.60/A

20792/ 36

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

200.

Branșament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.61

20792/ 38

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

201.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.64

20792/ 39

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

202.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.65

20792/ 40

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

203.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.66

20792/ 41

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

204.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.67

20792/ 42

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

205.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.68

20792/ 43

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

206.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.71/B

20792/ 44

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

207.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.72

20792/ 45

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

208.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.75

20792/ 46

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

209.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.77

20792/ 47

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

210.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.78

20792/ 48

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

211.

Bransament de apa str. Tudor Vladimirescu nr.80

20792/ 51

30

1950

M

5

0.66

Inloc.cu PE

212.

Retea de apa str. Borsecului Dn150

20540/ 1

30

1950

M

146

11.79

Inloc.cu PE

213.

Bransament de apa str. Borsecului nr.14

240172/ 0

30

1992

M

4

205.38

Inloc.cu PE

214.

Bransament de apa str. Borsecului nr.3

20540/ 2

30

1950

M

4

1.97

Inloc.cu PE

215.

Bransament de apa str. Borsecului nr.4

20540/ 3

30

1950

M

4

1.97

Inloc.cu PE

216.

Bransament de apa str. Borsecului nr.5

20540/ 4

30

1950

M

4

1.97

Inloc.cu PE

217.

Bransament de apa str. Borsecului nr.6

20540/ 5

30

1950

M

4

1.97

Inloc.cu PE

218.

Bransament de apa str. Borsecului nr.14

2402540/ 0

30

1992

M

4

156.13

Inloc.cu PE

219.

Conducta apa + branșamente apa str. Meșteșugarilor Dn150 Fonta

20743/ 0

30

1950

M

191.82

Inloc.cu PE

220.

Branșamente apa str. Meșteșugarilor nr.82/A

241353/ 0

30

1995

M

5

317.96

Inloc.cu PE

221.

Branșamente apa ștr. Meșteșugarilor nr.84

2407812/0

30

1994

M

5

279.55

Inloc.cu PE

222.

Branșamente apa ștr. Meșteșugarilor nr.86

2402519/0

30

1992

M

5

156.13

Inloc.cu PE

223.

Branșamente apa ștr. Meșteșugarilor nr.86/A

2402723/0

30

1992

M

5

853.31

Inloc.cu PE

224.

Branșamente apa ștr. Meșteșugarilor nr.88

2407811/ 0

30

1994

M

5

279.55

Inloc.cu PE

225.

Branșamente apa ștr. Meșteșugarilor nr.94/A

2402148/ 0

30

1992

M

5

162.41

Inloc.cu PE

226.

Branșamente apa ștr. Meșteșugarilor nr.98

239803/ 0

30

1990

M

5

192.74

Inloc.cu PE

227.

Branșamente apa ștr. Meșteșugarilor nr.98

23995/ 0

30

1991

M

5

111.05

Inloc.cu PE

228.

Branșamente apa ștr. Meșteșugarilor nr.102

2406622/ 0

30

1994

M

5

151.11

Inloc.cu PE

229.

Branșamente apa ștr. Meșteșugarilor nr.106

2413542/ 0

30

1995

M

5

317.96

Inloc.cu PE

230.

Branșamente apa ștr. Meșteșugarilor nr.110

240487/0

30

1993

M

5

0.22

Inloc.cu PE

231.

Branșamente apa ștr. Meșteșugarilor nr.112

240488/ 0

30

1993

M

5

0.22

Inloc.cu PE

232.

Branșamente apa ștr. Meșteșugarilor nr.114/A

240781/0

30

1994

M

5

279.55

Inloc.cu PE

Activele fixe cuprinse în Procesul Verbal al Comisiei de analiza si propuneri de scoatere din functiune a activelor fixe cu nr. 27.604

Nr. Crt.

Denumire mijloc fix

Nr. De inv.

Term. de fol. ( ani )

Data punerii în funcț.

UM

Cantit.

Val.de inv

Cauza pentru care șe propune

1.

Retea de apa ștr. Nicolae Balceșcu

23830 / 0

30

1988

m.

4032,15

Inlocuire cu PE

2.

Retea de apa dupa hidrofor ștr C-tin Noica Blocuri - otel, zinc Dn100

233229 / 0

30

1981

M

2116

6240,38

Inlocuire cu PE

3.

Retea de apa la bloc Dn 40 ștr. C-tin Noica

23539 / 0

30

1983

m.

110

398,66

Inlocuire cu PE

4.

Retea de apa , Nufărul II Blocuri dupa hidrofor

23637 / 0

30

1985

M

46000,43

înlocuire cu PE

5.

Retea de apa dupa hidrofor la blocuri str P-cul Traian Zn 2”

23452 / 0

30

1983

M

200

3648,23

înlocuire cu PE

6.

Retea de apa str. P-ta 1 Decembrie

23945 / 0

30

1990

M

8165,16

înlocuire cu PE

7.

Retea de apa la blocuri otel 2” - 4” str Republicii nr.3 - 5

23438 / 0

30

1983

M

4476,11

înlocuire cu PE

8.

Retea de apa str. Seleusului

23824 / 0

30

1988

M

8702,60

înlocuire cu PE

9.

Retea de apa la blocuri zona Episcopia - otel

23702 / 0

30

1986

M

3598,51

înlocuire cu PE

Nr. Crt.

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Term. de fol. ( ani )

Data punerii în funcț.

UM

Cantit

Val.de inv

Cauza pentru care se propune

1.

Retea de apa otel Dn 4” str.B-dul Dacia

23543/0

30

12.1983

m

330

4149,31

înloc PE

2.

Retea de ap blocuri otel 100-300 B-dul Dacia U1-U4

23555/0

30

12.1983

m

-

2030,39

înloc PE

3.

Retea apa blocuri dupa hidrofor Zn B-dul Dacia

23704/0

30

06.1986

m

-

64134,91

înloc PE

4.

Retea de apa Sf. Apostol Andrei pana la hidrofor otel Dn100-150

23692/0

30

10.1986

m

1210

57134,78

înloc PE

5.

Retea de apa Otel + Zn 2”-4” str. Sf. Apostol Andrei

24122/0

30

07.1995

m

2150

11608,65

înloc PE

6.

Retea de apa loc. 835-apartamente (Ploretarilor nr.2) str. Stefan cel Mare

23835/0

30

12.1988

m

-

3914,55

înloc PE

7.

Retea de apa alimentare Zn 3”-4” str. Stefan cel Mare

24195/0

30

08.1996

m

1485

7949,24

înloc PE

8.

Bransament de apa str.P-ta Bobalnei nr.1

21131/0

30

11.1950

m

-

21,79

înloc PE

9.

Bransament de apa str.Carasului nr.6

21243/4

30

11.1950

m

-

1,37

înloc PE

10.

Bransament de apa str.Clopoteilor nr.20

239851/0

30

10.1990

m

-

279,51

înloc PE

11.

Bransament de apa str.Dambovitei nr.3

20488/2

30

11.1950

m

-

0,62

înloc PE

12.

Branșament de apa str.Aluminei nr.27

24049/0

30

10.1993

m

-

68,37

Inloc PE

13.

Branșament de apa str.Aluminei nr.110

20713/4

30

11.1950

m

-

0,35

Inloc PE

14.

Bransament de apa str.Bartok Bela nr. 8

21199/12

30

11.1950

m

-

1,22

Inloc PE

15.

Branșament de apa str.B-dul Dacia nr.103

23507/0

30

12.1983

m

5

503,84

Inloc PE

16.

Bransament de apa str.C-tin Brancoveanu nr.12/A

20424/10

30

11.1950

m

-

1,68

Inloc PE

17.

Bransament de apa str.Caii Ferate nr.17

20438/4

30

11.1950

m

5

1,21

Inloc PE

18.

Bransament de apa str.Cele Trei Crisuri nr.12

20442/1

30

11.1950

m

-

1,61

Inloc PE

19.

Bransament de apa str.Buzaului nr.2/B

20429/6

30

11.1950

m

-

0,99

Inloc PE

20.

Bransament de apa str.Cornului nr.2

21185/2

30

11.1950

m

-

1,43

Inloc PE

21.

Bransament de apa str.Cornului nr.3

21185/3

30

11.1950

m

-

1,43

Inloc PE

22.

Bransament de apa str.Dealului nr.4

21081/4

30

11.1950

m

-

0,20

Inloc PE

23.

Bransament de apa str.Filimon Nicolae nr.22

23634/11

30

11.1950

m

-

0,44

Inloc PE

24.

Bransament de apa str.Filimon Nicolae nr.24

23634/12

30

11.1950

m

-

0,44

Inloc PE

25.

Bransament de apa str.Fagurelui nr.2

20511/2

30

11.1950

m

-

0,56

Inloc PE

26.

Bransament de apa str.Octavian Goga nr.1

20662/32

30

11.1950

m

-

0,42

Inloc PE

27.

Bransament de apa str.Oasului nr.6

20669/11

30

11.1950

m

-

0,80

Inloc PE

28.

Bransament de apa str.Oituz nr.14

20665/12

30

11.1950

m

-

0,45

Inloc PE

29.

Bransament de apa str.Greierului nr.36

20802/39

30

11.1950

m

-

0,58

Inloc PE

30.

Bransament de apa str.Grigore Ureche nr.11

20779/12

30

11.1950

m

-

1,54

Inloc PE

31.

Bransament de apa str.Jean Calvin nr.7

20577/5

30

11.1950

m

-

2,48

Inloc PE

32.

Branșament de apa str.Samuil Micu Klein nr.4

20637/4

30

11.1900

m

-

0,49

Inloc PE

33.

Branșament de apa str.Nicolae Grigorescu nr.4

20536/3

30

11.1900

m

-

2,55

Inloc PE

34.

Bransament de apa str.Toamnei nr.1

20380/12

30

11.1950

m

-

0,75

Inloc PE

35.

Branșament de apa str.Mihail Kogălniceanu nr.49

20459/41

30

11.1950

m

-

0,21

Inloc PE

36.

Bransament de apa str.Mihail Kogălniceanu nr.51

20459/42

30

11.1950

m

-

0,21

Inloc PE

37.

Bransament de apa str.Mihail Kogălniceanu nr.57

20459/45

30

11.1950

m

-

0,21

Inloc PE

38.

Bransament de apa str.Mihail Kogălniceanu nr.58

20459/46

30

11.1950

m

-

0,21

Inloc PE

39.

Bransament de apa str.Mihail Kogălniceanu nr.59

20459/47

30

11.1950

m

-

0,21

Inloc PE

40.

Bransament de apa str.Mihail Kogălniceanu nr.61

20459/49

30

11.1950

m

-

0,21

Inloc PE

41.

Bransament de apa str.Mihail Kogălniceanu nr.62

20459/50

30

11.1950

m

-

0,21

Inloc PE

42.

Bransament de apa str.Mihail Kogălniceanu nr.63

20459/51

30

11.1950

m

-

0,21

Inloc PE

43.

Bransament de apa str.Mihail Kogălniceanu nr.65

20459/53

30

11.1950

m

-

0,21

Inloc PE

44.

Bransament de apa str.Mihail Kogălniceanu nr.67

20459/55

30

11.1950

m

-

0,21

Inloc PE

45.

Bransament de apa str.Mihail Kogălniceanu nr.70

20459/58

30

11.1950

m

-

0,21

Inloc PE

46.

Bransament de apa str.Mihail Kogălniceanu nr.72

20459/59

30

11.1950

m

-

0,21

Inloc PE

47.

Bransament de apa str.Mihail Kogălniceanu nr.74

20459/60

30

11.1950

m

-

0,21

Inloc PE

48.

Bransament de apa str.Mihail Kogălniceanu nr.76

20459/61

30

11.1950

m

-

0,21

Inloc PE

49.

Bransament de apa str. Uzinelor nr.6

21224/3

30

11.1950

m

5

3.16

Inloc. PE

50.

Bransament de apa str. Gurghiului nr.6

21157/7

30

11.1950

m

-

1.02

Inloc. PE

51.

Bransament de apa str. Gurghiului nr.8

21157/9

30

11.1950

m

-

1.02

Inloc. PE

52.

Branșament de apa str. Gurghiului nr.12

21157/13

30

11.1950

m

-

1.02

Inloc. PE

53.

Branșament de apa str. Gurghiului nr.16

21157/17

30

11.1950

m

-

1.02

Inloc. PE

54.

Bransament de apa str. Gurghiului nr.22

21157/23

30

11.1950

m

-

1.02

Inloc. PE

55.

Branșament de apa str. Gurghiului nr.34

21157/33

30

11.1950

m

-

1.02

Inloc. PE

56.

Bransament de apa str. Louis Pasteur nr.112

2405510/0

30

01.1995

m

-

67.57

Inloc. PE

57.

Bransament de apa str Margelelor nr.10

21185/9

30

11.1950

m

-

1.43

Inloc. PE

58.

Bransament de apa str. Margelelor nr.11

21185/10

30

11.1950

m

-

1.43

Inloc. PE

59.

Bransament de apa str. Margelelor nr.18

21185/11

30

11.1950

m

-

1.43

Inloc. PE

60.

Bransament de apa str. Martisorului nr.F.N.

20644/0

30

11.1950

m

-

16.13

Inloc. PE

61.

Bransament de apa str. Matei Corvin nr.1/E

20465/3

30

11.1950

m

-

0.76

Inloc. PE

62.

Bransament de apa str. Matei Corvin nr.1/F

20465/4

30

11.1950

m

-

0.76

Inloc. PE

63.

Bransament de apa str. Matei Corvin nr.1/G

20465/1

30

11.1950

m

-

0.76

Inloc. PE

64.

Bransament de apa str. Matei Corvin nr.1/H

20465/5

30

11.1950

m

-

0.76

Inloc. PE

65.

Bransament de apa str. Matei Corvin nr.1/J

20465/6

30

11.1950

m

-

0.76

Inloc. PE

66.

Bransament de apa str. Matei Corvin nr.1/K

20465/7

30

11.1950

m

-

0.76

Inloc. PE

67.

Bransament de apa str. Menumorut nr.1/A

20629/3

30

11.1950

m

-

0.28

Inloc. PE

68.

Bransament de apa str. Menumorut nr.38

20629/23

30

11.1950

m

-

0.28

Inloc. PE

69.

Bransament de apa str. Nicolae Grigorescu nr.2

20536/2

30

11.1900

m

-

2.55

Inloc. PE

70.

Bransament de apa str.Odesei nr.1

20663/1

30

11.1900

m

-

1.68

Inloc. PE

71.

Bransament de apa str. Odesei nr.6/A

20663/2

30

11.1900

m

-

1.68

Inloc. PE

72.

Branșament de apa str. Odesei nr.7

20663/3

30

11.1900

m

-

1.68

Inloc. PE

73.

Branșament de apa str. Odesei nr.10

20663/5

30

11.1900

m

-

1.68

Inloc. PE

74.

Branșament de apa str. Odesei nr.12

20663/6

30

11.1900

m

-

1.68

Inloc. PE

75.

Bransament de apa str. Odesei nr.19

20663/9

30

11.1900

m

-

1.68

Inloc. PE

76.

Bransament de apa str.P-cul I. C. Bratianu nr.11

2413913/0

30

11.1995

m

-

451.23

Inloc. PE

77.

Conducta de alimentare apa Dn 100 str.Povarnisului

22941/0

30

12.1977

m

644

17736.26

Inloc. PE

Nr crt.

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

AFP

UM

Cant

Val. de inv.

Val. neam.

Cauza pentru care se propune

1.

Fosa septica can. S.P. 1

20220

1963

Buc

1

5766,02

0

Dezafectat

2

Constructie speciala (Imprejmuire S.P.10

23085

1979

buc

1

11078,91

0

Dezafectat

3

Artere de apa S.P.4

23164

1980

buc

1

32806,14

0

Dezafectat

4

WC subteran

21143

1971

buc

1

113,50

0

Dezafectat

5

Amestecator cu elice

41805

1984

buc

1

60.07

0

Uzat,dezafectat

6

Recipient cu picioare

41806

1984

buc

1

81,29

0

Uzat, dezafectat

TOTAL

49905,93

0

Activele fixe cuprinse în Procesul Verbal al Comisiei de analiza si propuneri de scoatere din functiune a activelor fixe cu nr. 27.60