Hotărârea nr. 30/2008

privind actualizarea redevenþei datorate de S.C. Compania de Apa Oradea S.A., pentru exercitarea dreptului de operare asupra sistemului public de alimentare cu apã ºi canalizare, cu aplicabilitate de la data de 01.12.2007

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind actualizarea redevenței datorate de S.C. Compania de Apa Oradea S.A., pentru exercitarea dreptului de operare asupra sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, cu aplicabilitate de la data de 01.12.2007

Analizând Raportul de Specialitate nr.178096 din data de 13 decembrie 2007 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea actualizării redevenței datorate de S.C. Compania de Apa Oradea S.A., pentru exercitarea dreptului de operare asupra sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, cu aplicabilitate de la 01.12.2007,

În conformitate cu art.20 din Contractul de concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul Oradea nr.136118/21.08.2007 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 417/28.06.2007, redevența datorată de S.C. Compania de Apa Oradea S.A. pentru exercitarea dreptului de operare asupra sistemului public de alimentare cu apă și canalizare se actualizează o dată cu ajustarea prețurilor și tarifelor,

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.887/2007 s-a aprobat ajustarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de furnizare apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, practicate de S.C. Compania de Apă Oradea S.A. cu indicele de inflație (106,03%).

Ținând seama de adresa nr.177140/11.12.2007 a S.C. Compania de Apă Oradea S.A.,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b); alin.4 lit.c); art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă ajustarea redevenței datorate de S.C. Compania de Apa Oradea S.A. cu începere de la data de 01.12.2007, astfel:

Redevența

UM

Valoare actuală

Valoarea (actualizată cu 6,03%) valabilă începând cu data de 01.12.2007

c0

c1

c2

c3=c2*1,0603

Apă potabilă

lei/mc

0,24

0,25

Canal-epurare

lei/mc

0,04

0,04

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și S.C.

Compania de Apă Oradea S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.30

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila