Hotărârea nr. 3/2008

Privind actualizarea impozitului pentru autovehiculele de transport marfã cu masa totalã autorizatã egalã sau mai mare de 12 tone, pentru anul 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind actualizarea impozitului pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pentru anul 2008

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat cu nr.102468/10.01.2008, prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, actualizarea impozitului pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pentru anul 2008,

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr.155/2007 pentru modificarea alin. (4)si (5) ale art. 263 din Legeanr. 571/2003 privind Codul fiscal,

Conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, actualizată,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.322/2007 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2008,

In baza art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.c); art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă actualizarea impozitului pentru mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pentru anul 2008, conform Anexei nr.1 și Anexei nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Se publică în presă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Silvia Suciu

Oradea, 15 ianuarie 2008

Nr.3


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

ANEXA 1. la HCL nr.3/2008

Nivelul impozitului pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone

Art. 263 alin. (4) și art. 292 alin. (3)

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2007

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2008

Procent modificare 2008/2007

Impozitul, în lei

Impozitul, în lei

- % -

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.Vehicule cu două axe

1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

100

110

100

110

0 %

0 %

2. Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

110

218

110

218

0 %

0 %

3. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

218

307

218

307

0 %

0 %

4. Masa peste 15 tone

307

694

307

694

0 %

0 %

II. Vehicule cu trei axe

1. Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

110

137

110

137

0 %

0 %

2. Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

137

281

137

281

0 %

0 %

3. Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

281

365

281

365

0 %

0 %

4. Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

365

563

365

563

0 %

0 %

5. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

563

874

563

874

0 %

0 %

6. Masa peste 25 tone

563

874

563

874

0 %

0 %

III. Vehicule cu patru axe

1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

365

370

365

370

0 %

0 %

2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

370

578

370

578

0 %

0 %

3. Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

578

917

578

917

0 %

0 %

4. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

917

1.361

917

1.361

0 %

0 %

5. Masa peste 31 tone

917

1.361

917

1.361

0 %

0 %

ANEXA 2 la HCL nr.3/2008

Nivelul impozitului cuprinzând Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone

Art. 263 alin. (5) și art. 292 alin. (3)

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2007

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2008

Procent modificare

2008/2007

Taxa, în lei

Impozitul, în lei

- % -

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

I.                      Vehicule cu 2+1 axe

1.Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

100

110

100

110

0 %

0 %

2.Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

110

120

110

120

0 %

0 %

3.Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

120

130

120

130

0 %

0 %

4.Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

130

140

130

140

0 %

0 %

5.Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

140

190

140

190

0 %

0 %

6.Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

190

246

190

246

0 %

0 %

7.Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

246

443

246

443

0 %

0 %

8.Masa peste 25 tone

443

778

443

778

0 %

0 %

II.                     Vehicule cu 2+2 axe

I.Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

120

177

120

177

0 %

0 %

2.Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

177

291

177

291

0 %

0 %

3.Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

291

428

291

428

0 %

0 %

4.Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

428

517

428

517

0 %

0 %

5.Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

517

849

517

849

0 %

0 %

6.Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

849

1.178

849

1.178

0 %

0 %

7.Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1.178

1.789

1.178

1.789

0 %

0 %

8.Masa peste 36 tone

1.178

1.789

1.178

1.789

0 %

0 %

III.                      Vehicule cu 2+3 axe

1.Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

938

1.305

938

1.305

0 %

0 %

2.Masa peste 38 tone

1.305

1.774

1.305

1.774

0 %

0 %

IV.                    Vehicule cu 3+2 axe

1.Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

829

1.150

829

1.150

0 %

0 %

2.Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1.150

1.591

1.150

1.591

0 %

0 %

3.Masa peste 40 tone

1.591

2.354

1.591

2.354

0 %

0 %

V.                      Vehicule cu 3+3 axe

1.Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

471

570

471

570

0 %

0 %

2.Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

570

851

570

851

0 %

0 %

3.Masa peste 40 tone

851

1.356

851

1.356

0 %

0 %