Hotărârea nr. 297/2008

privind constatarea încetãrii de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al domnului MINTAª IOAN

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local

al municipiului Oradea al domnului MINTAȘ IOAN

Analizând Referatul nr.138971 din data de 11.04.2008, întocmit de către Biroul Elaborare și Monitorizare Acte Consiliu Local, prin care se propune constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al domnului MINTAȘ IOAN,

Având în vedere adresele Organizației Județene Bihor a Partidului Social Democrat, înregistrate cu nr.133344/31.03.2008, respectiv nr. 135154/3.04.2008, prin care se solicită Consiliului Local al municipiului Oradea să ia act de încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului - prin pierderea calității de membru al partidului politic pe a cărei listă a fost ales - a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-lui Mintaș Ioan, respectiv să se declare vacant mandatul de consilier local ocupat de persoana mai sus nominalizată,

Ținând seama de faptul că, domnul Mintaș Ioan - consilier în cadrul Consiliului Local al municipiului Oradea - nu mai este membru al Partidului Social Democrat, fiind exclus din organizația teritorială a PSD Oradea, prin hotărârea Comitetului Executiv Județean al PSD Bihor din data de 17 ianuarie 2008, aprobată prin decizia Biroului Permanent Național nr. 54/27.03.2008,

În baza art. 12 alin.1 și alin.2 din Legea nr. 393/2004 (actualizată) privind Statutul aleșilor locali, care prevede :,,(1) În toate situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul judetean, după caz, adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.

(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar și de secretarul comunei sau orașului, respectiv de președintele consiliului județean și de secretarul general al județului. Referatul va fi însoțit de actele justificative.”

In conformitate cu art.9 alin.(2) lit h.1), alin. (3) și alin.(4) din Legea nr. 393/2004 (actualizată), privind Statutul aleșilor locali,

Luând în considerare prevederile art.30 alin.(6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

Ținând seama de prevederile art.180 alin.(1) lit.a, alin.(2), art.183 și art.184 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 895/2004,

În temeiul art.36 alin.(9) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului - prin pierderea calității de membru al partidului politic pe a cărei listă a fost ales - a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al domnului MINTAȘ IOAN.

Art.2. Se declară vacant locul consilierului local MINTAȘ IOAN din cadrul Consiliului Local al municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu:

  • -  Instituția Prefectului județului Bihor,

  • -  Dl. MINTAȘ IOAN,

  • -  Partidul Social Democrat - Organizația Județeană Bihor,

  • -  Judecătoria Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr.297


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila