Hotărârea nr. 293/2008

privind unele mãsuri pentru reorganizarea activitãþii ºi modificãri ale organigramei aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primãriei Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind unele măsuri pentru reorganizarea activității și modificări ale organigramei aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.135962 din data de 04.04.2008 prin care Primarul

Municipiului Oradea, Direcția Economică și Direcția Juridică propun aprobarea unor măsuri pentru reorganizarea activității și modificări ale organigramei aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primăriei municipiului Oradea,

Ținând cont de prevederile art.36 alin.(2), lit.a), lit.b), alin.(3), lit.b), alin.4 lit.a) și ale art.45, alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1.a) Se aprobă înființarea Direcției de Dezvoltare Durabilă prin reorganizarea activității Serviciului Proiecte și Cooperare Europeană.

b) Numărul de personal al direcției și structura serviciilor, birourilor și/sau a compartimentelor de specialitate din cadrul Direcției de Dezvoltare Durabilă se vor stabili în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărări.

c) La înființarea Direcției de Dezvoltare Durabilă se va avea în vedere înființarea unor servicii precum marketingul municipiului Oradea, imaginea orașului, dezvoltarea euroregională sau de relații internaționale;

Art.2. a) Se aprobă înființarea Serviciului de Elaborare Proiecte și de Monitoring a Implementării Proiectelor ca și structură distinctă în cadrul Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

b) Numărul de personal al Serviciului de Elaborare Proiecte și Monitoring a Implementării Proiectelor, inclusiv a atribuțiilor de serviciu ce sunt prevăzute în fișa postului vor fi supuse spre aprobare Consiliului local al municipiului Oradea, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3. a) Se aprobă înființarea Serviciului de Management a Calității cu scopul de a implementa standardele de calitate la nivelul administrației publice locale și protecția mediului, ca structură distinctă, în subordinea directă a viceprimarului responsabil cu implementarea standardelor de calitate.

b) Numărul de personal al Serviciului de Management a Calității, atribuțiile de serviciu care vor fi cuprinse în fișa postului vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4. Prezentele măsuri de reorganizare a activității din cadrul aparatului de specialitate al primarului se aplică fără a modifica numărul de personal din organigramă și numai cu avizul prealabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art.5. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică cu începere de la data de 01.05.2008.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane, Serviciul Proiecte și Cooperare Europeană, Direcția Economică.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Primarul Municipiului Oradea,

  • -  Biroul Resurse Umane,

  • -  Serviciul Proiecte și Cooperare Europeană,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 7 aprilie 2008

Nr.293


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”