Hotărârea nr. 291/2008

privind consolidarea transparenþei ºi creºterea operativitãþii serviciilor publice prestate cãtre populaþia municipiului Oradea ºi cãtre mediul de afaceri

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

0d1452a8bddb99af7f4375ba1ae7826a4f8d9de3f05816ffa929d94638bd881e

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind consolidarea transparenței și creșterea operativității serviciilor publice prestate către populația municipiului Oradea și către mediul de afaceri

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.135957 din data de 04.04.2008 prin care Direcția Tehnică și Direcția Economică propune aprobarea unor măsuri pentru consolidarea transparenței și creșterea operativității serviciilor publice prestate către populația municipiului Oradea și către mediul de afaceri,

Prestarea de servicii publice către populația municipiului Oradea și către mediul de afaceri în termeni de calitate, preț și eficiență este obiectivul major pe care orice administrație publică modernă îl urmărește,

Având în vedere principiul subsidiarității declarat prin Carta Europeană a Autonomiei Locale care prevede autorităților locale să presteze servicii publice cât mai aproape de cetățeni,

Ținând cont de dispozițiile art.36, alin.(2), lit.a), lit.b), lit.c), lit.d), alin.(3) lit.b), alin.4 lit.a), alin.6 lit.a) pct.14, și ale art.45 alin.(2), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă constituirea la nivelul municipiului Oradea a Autorității Locale de Supraveghere a Calității și Prețurilor în Serviciile Publice, ca și organism de specialitate aflat în subordinea primarului municipiului Oradea, fără personalitate juridică, formată din:

 • - viceprimarul cu probleme de servicii publice, în calitate de președinte al autorității;

 • - directorul executiv al Direcției Economice, în calitate de membru al autorității;

 • - directorul executiv al Direcției Tehnice, în calitate de membru al autorității;

 • - directorul general al S.C. Compania de Apă S.A., în calitate de membru al autorității;

 • - directorul general al S.C. Electrocentrale S.A., în calitate de membru al autorității;

 • - directorul general al R.A. Oradea Transport Local, în calitate de membru al autorității;

 • - directorul general al R.A.P.A.S. în calitate de membru al autorității;

 • - directorul general al S.C. Drumuri Orășenești S.A. în calitate de membru al autorității;

 • - directorul general al S.C. RER Ecologic Service S.A. în calitate de membru al autorității;

 • - directorul executiv al Direcției Juridice în calitate de membru al autorității;

 • - un consilier juridic din cadrul Direcției Tehnice în calitate de membru al autorității;

Art.2. Autoritatea Locală de Supraveghere a Calității și Prețurilor în Serviciile Publice are următoarele atribuții principale:

 • a) elaborează strategia de modernizare a străzilor pe care o supune aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea la propunerea Direcției Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Oradea; strategia se actualizează anual până la data de 31 octombrie a anului în curs pentru anul următor;

 • b) elaborează strategia de modernizare a rețelei de apă și canalizare pe care o supune aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea la propunerea S.C. Compania de Apă S.A;. strategia se actualizează anual până la data de 31 octombrie a anului în curs pentru anul următor;

 • c) elaborează strategia de modernizare a rețelei de alimentare cu energie termică și de altă natură inclusiv cu apă geotermală pe care o supune aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea; strategia se actualizează anual până la data de 31 octombrie a anului în curs pentru anul următor;

 • d) elaborează strategia de modernizare a infrastructurii de transport public în comun de călători, inclusiv de dotare cu mijloace de transport public în comun de călători - tramvaie și autobuze, pe care o supune aprobării Consiliului Local; strategia se actualizează anual până la data de 31 octombrie a anului în curs pentru anul următor;

 • e) elaborează strategia de modernizare a bazelor de agrement din municipiul Oradea pe care o supune aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea; strategia se actualizează anual până la data de 31 octombrie a anului în curs pentru anul următor;

 • f) coordonează programul de modernizare a străzilor, astfel cum a fost aprobat prin hotărâre a Consiliului Local, stabilind măsuri - inclusiv cele de natură tehnică, ori de câte ori se constată disfuncționalități în corelarea programului de alimentare cu apă și canalizare, cu cel de alimentare cu energie termică sau gaze naturale, sau orice alte programe concepute pentru modernizarea infrastructurii inclusiv cel de modernizare a străzilor din municipiul Oradea;

 • g) avizează programul săptămânal de curățenie a străzilor care va cuprinde străzile ce se includ săptămânal în program și intervalul orar de efectuare a curățeniei;

 • h) avizează programul săptămânal de ridicare a deșeurilor menajere și stradale care va cuprinde străzile incluse în program și intervalul orar de ridicare a deșeurilor;

 • i) avizează fundamentarea tarifelor la serviciile publice prestate către populație și mediul de afaceri în categoria acestora incluzându-se: tarifele pentru transport public în comun de călători, tarifele de distribuție, producție și transport a energiei termice, tarifele de producție, transport și distribuție a apei potabile și industriale inclusiv cele de canalizare, tarifele pentru salubrizare stradală și menajeră, tarifele pentru depozitarea deșeurilor menajere și industriale, tarifele pentru administrarea domeniului public și privat - inclusiv intrarea la ștranduri, grădina zoologică, cimitir și altele asemenea, la propunerea Serviciului de Monitorizare Prețuri Servicii Publice din cadrul Direcției Economice;

k) avizează tarifele precum și orice alte costuri rezultate din decontarea obligațiilor cu S.C. Drumuri Orășenești S.A.;

 • l) avizează creșterile de salarii propuse de către operatorii de servicii ale căror costuri cu salariile se regăsesc în tarifele pentru serviciile prestate rezultate din decontarea acestora cu bugetul local sau direct cu populația municipiului Oradea ori cu mediul de afaceri;

m) avizează contractele de management ale conducătorilor operatorilor de servicii publice aflați în subordinea directă a Consiliului Local al municipiului Oradea;

n) avizează contractele de delegare a gestiunii directe a serviciilor publice aflate în subordinea directă a Consiliului local al municipiului Oradea;

o) avizează indicatorii de performanță pentru remunerarea conducătorilor operatorilor de servicii publice și propune metode de remunerare a conducătorilor de serviciilor publice corelat cu indicatorii de performanță care au fost avizați;

p) avizează indicatorii de calitate a serviciilor publice și stabilește sancțiuni pentru nerespectarea acestora inclusiv amenzi contravenționale pentru operatorii de serviciu acolo unde este cazul;

r) avizează contractele de delegare a gestiunii directe către operatorii de servicii publice în condițiile stabilite de legislația în vigoare;

s) avizează regulamentele de organizare și funcționare a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea;

t) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Primarul municipiului Oradea prin dispoziție, care au ca și obiect eficientizarea, operativitatea, calitatea și transparența serviciilor publice;

Art.3. Autoritatea Locală de Supraveghere a Calității și Prețurilor în Serviciile Publice se întrunește în ședință săptămânal, o dată pe săptămână, în ziua de vineri la orele 9.00 la sediul Primăriei municipiului Oradea sau ori de câte ori este nevoie la convocarea președintelui de comisie.

Art.4. Ședințele Autorității sunt legale dacă sunt prezenți două treimi din numărul membrilor acesteia și adoptă decizii sau avize prin votul majorității simple a celor prezenți la ședință.

Art.5. Neprezentarea la ședințele autorității, nejustificat, de trei ori consecutiv constituie abatere disciplinară a membrilor comisiei și se sancționează cu reducerea salariului cu 10% timp de trei luni consecutiv de către primarul municipiului Oradea.

Art.6. Nominalizarea membrilor Autorității Locale de Supraveghere a Calității și Prețurilor în Serviciile Publice se face de către primarul municipiului Oradea pentru o durată de patru ani, durată care nu poate fi reînnoită;

Art.7. Revocarea membrilor din cadrul autorității se face prin dispoziția primarului municipiului Oradea atunci când unul din membrii comisiei nu se prezintă la ședințele autorității sau atunci când și-a pierdut funcția pe care a deținut-o în cadrul operatorului de servicii ori în orice alte situații care face imposibilă exercitarea mandatului care i-a fost încredințat.

Art.8. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se stabilesc următoarele termene pentru eliberarea avizelor, acordurilor, certificatelor sau autorizațiilor emise către populație și mediul de afaceri precum și a termenelor până la care se răspunde la sesizările populației după cum urmează:

Nr. Crt.

Denumirea documentului

Termenul de elaborare

Persoana răspunzătoare

Instituția care îl

9 eliberează

1.

Certificat Fiscal prin care se atestă situația datoriilor față de bugetul local

Pe loc, la solicitarea contribuabilului

Directorul executiv adj. al Direcției Economice

Primăria Municipiului Oradea, cam. 7 și 13

2.

Certificat de Producător

Agricol

Pe loc, la solicitarea producătorului, conform evidențelor din Registrul Agricol

Șef Serviciu Registru Agricol

Primăria Municipiului Oradea, cam. 133

3.

Adeverințe        imobile

9

revendicare teren sau imobile legea 10/2001 sau legea 247/2005

Pe loc, la solicitarea petentului

Secretarul municipiului Oradea

Primăria municipiului Oradea, cam .121

4.

Carte de Identitate

Pe loc, la solicitarea petentului

Directorul executiv al

SEIP

SEP, str. Republicii, nr. 24

5.

Certificat de naștere

Pe loc, la solicitarea petentului

Directorul executiv SEIP

SEP,Primăria municipiului Oradea

6.

Certificat de deces

Pe loc, la solicitarea moștenitorilor

Directorul executiv SEIP

SEP, Primăria municipiului Oradea

7.

Certificat de căsătorie

Pe loc, la oficierea căsătoriei

Directorul executiv SEIP

SEP, Primăria municipiului Oradea

8.

Aviz pentru desfacere pavaje

Pe loc, la solicitarea petentului

Directorul executiv al Direcției Tehnice

Primăria municipiului Oradea, cam. 136

9..

Certificarea        situației

9

juridice a unei căii de acces (drum inclusiv categoria de drum)

Pe loc, la solicitarea petentului

Director

Executiv din cadrul Instituției Arhitectului șef

Primăria municipiului Oradea, cam. 247

10.

Certificat de Urbanism

1 zi, la solicitarea petentului

Director

Executiv din cadrul Instituției Arhitectului șef

Primăria municipiului Oradea, cam. 30, 31, 32

11.

Certificat de nomenclatură stradală

1 zi, la solicitarea petentului

Director

Executiv din cadrul Instituției Arhitectului șef

Primăria municipiului Oradea, cam. 28, 29

12.

Adeverință pentru a atesta dacă un teren este situat în extravilanul            sau

intravilanul municipiului

1 zi, la solicitarea petentului

Director

Executiv din cadrul Instituției Arhitectului șef

Primăria municipiului Oradea, cam. 28, 29

Oradea

13.

Aviz Unic

7 zile, la solicitarea beneficiarului

Director

Executiv din cadrul Instituției Arhitectului șef

Primăria municipiului Oradea, cam. 34

14.

Aviz C.M.U.A.T.

7 zile la solicitarea beneficiarului

Director

Executiv din cadrul Instituției Arhitectului șef

Primăria municipiului Oradea, cam. 35

15.

Autorizație de Construcție

9                                             9

20 de zile de la solicitarea beneficiarului      cu

condiția    depunerii

documentației complete

Director

Executiv din cadrul Instituției Arhitectului șef

Primăria municipiului Oradea, cam. 30, 31, 32

16.

Aviz de branșare/racordare la rețeaua de apă a municipiului

10 zile de la depunerea solicitării beneficiarului

Director

General S.C.

Compania de

Apă S.A.

S.C. Compania de Apă S.A., str.

D.Zamfirescu, nr.

3,cam. 42

17.

Aviz de preluare/deversare ape uzate

10 zile de la depunerea solicitării beneficiarului

Director

General S.C.

Compania de

Apă S.A.

S.C. Compania de

Apă S.A., str.

D.Zamfirescu, nr. 3, cam. 42

18.

Aviz     de     separare

branșament

10 zile de la depunerea solicitării beneficiarului

Director

General S.C.

Compania de

Apă S.A.

S.C. Compania de Apă S.A., str. A.

Mureșan

19.

Avize preluate de la Primăria     municipiului

Oradea pentru Acord Unic-apă și canalizare

4 zile de la data preluării     de     la

Primăria municipiului Oradea

Director general

S.C. Compania de Apă S.A.

S.C. Compania de Apă S.A., str. D.Zamfirescu, nr........, cam.......

20.

Avizul de furnizare a energiei termice

10 zile de la data depunerii solicitării beneficiarului

Director general Electrocentrale S.A.

Electrocentrale

S.A. calea Borșului, nr. 23

21.

Avizul de racordare la rețeaua de alimentare cu 9

energie termică

20 de zile de la data depunerii solicitării beneficiarului

Director general Electrocentrale S.A.

Electrocentrale

S.A. calea Borșului, nr. 23

22.

Răspunsuri la cereri și reclamații adresate de 9

petenți

15 zile de la data depunerii cererilor

Toți conducătorii de servicii         și

insituții publice

Se vor afișa pe site-uri proprii locul unde se eliberează răspunsurile      la

solicitări.

Art.9. (1) Nerespectarea termenelor de eliberare a avizelor, acordurilor, certificatelor sau autorizațiilor emise către populație și mediul de afaceri precum și a termenelor până la care se răspunde la sesizările populației constituie abatere disciplinară a persoanei care este răspunzătoare de eliberarea documentelor menționate și se sancționează cu reținerea din salariu a unui procent de 10% din remunerația lunară pentru o perioadă de trei luni consecutiv.

 • (2) Termenele menționate la punctul 8 pentru eliberarea avizelor, acordurilor, certificatelor sau autorizațiilor emise către populație și mediul de afaceri precum și a termenelor până la care se răspunde la sesizările populației se prevăd ca și obligație în fișa posturilor pentru conducătorii operatorilor de servicii iar constatarea și aplicarea sancțiunii se face de către primarul municipiului Oradea prin împuterniciții săi legali.

Art.10. (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se constituie pagina de web www.stradataoradea.ro care va conține informații referitoare la:

 • - programul de salubrizare stradală și menajeră care se desfășoară săptămânal pe străzile din municipiul Oradea, inclusiv intervalul orar pe care acesta se realizează;

 • - programul de asfaltare a străzilor inclusiv desfacerea de pavaje;

 • - programul de modernizare și intervenții la rețeaua de apă și canalizare;

 • - programul de refacere infrastructură și intervenții la rețeaua de alimentare cu energie termică și apă caldă menajeră;

 • - programul de reabilitare și intervenții la rețeaua publică de transport în comun;

 • - anunțurile referitoare la întreruperea furnizării de apă potabilă;

 • - anunțurile referitoare la întreruperea alimentării cu energie termică și apă caldă menajeră;

 • - anunțurile referitoare la întreruperea furnizării cu energie electrică;

 • - orice alte anunțuri referitoare la programul de intervenție pe străzi sau la iluminatul public din municipiul Oradea;

 • (2) Până la constituirea paginii de web menționată pe site-ul Primăriei municipiului Oradea prin grija Direcției Tehnice se vor afișa programele de modernizare străzi, salubrizare stradală precum și orice alte intervenții care au loc prin intermediul operatorilor de servicii publice de pe raza municipiului Oradea.

Art.11. (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se reorganizează activitatea R.A. Oradea Transport Local și a Regiei Autonome de Piețe Agrement Salubritate (R.A.P.A.S) prin transformarea acestora în societăți comerciale pe acțiuni, și acționar Consiliul local al municipiului Oradea.

 • (2) Acțiunile au circuit închis și nu pot face obiectul tranzacționării pe piața de capital numai dacă prin Hotărâre de Consiliu Local se decide astfel și după consultarea populației prin referendum local.

 • (3) Acțiunile S.C. Compania de Apă S.A. și ale S.C. Electrocentrale S.A. nu pot face obiectul tranzacționării pe piața de capital numai dacă prin hotărâre de Consiliu local se decide astfel și numai după consultarea populației prin referendum local.

 • (4) Actul Constitutiv precum și celelalte documente prevăzute de lege pentru reorganizarea activității la R.A. Oradea Transport Local și Regia Autonomă de Piețe Agrement și Salubritate se vor elabora și supune aprobării Consiliului Local în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.12. (1) În termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se constituie CLUSTERUL de SERVICII PUBLICE al municipiului Oradea, potrivit reglementărilor legale în vigoare cu scopul de a coordona strategia de dezvoltare și modernizare a serviciilor publice din municipiul Oradea.

 • (2) Actul de înființare a Clusterului de Servicii Publice se va aproba prin hotărâre de Consiliul Local după o prealabilă documentare și fundamentare a impactului pe care înființarea clusterului o are asupra calității și tarifelor prestate de către operatorii de servicii în municipiului Oradea.

 • (3) După înființare, Clusterul de Servicii Publice va prelua activitatea Autorității Locale de Supraveghere a Calității și Prețurilor în Serviciile Publice care se va desființa.

 • (4) Managerul general al Clusterului de Servicii publice se numește prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea pe durata a patru ani. Mandatul managerului general nu poate fi reînnoit.

Art.13. Contractele de managemet încheiate cu conducătorii operatorilor de servicii publice sunt contracte publice și se afișează pe pagina de site a fiecărui operator de serviciu public.

Art.14. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul municipiului Oradea, Direcția Economică și de către Direcția Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.15. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Direcția Economică,

 • - Direcția Tehnică,

 • - S.C. Compania de Apă S.A.,

 • - S.C. Electrocentrale S.A.,

 • - R.A. Oradea Transport Local,

 • - Regia Autonomă de Piețe Agrement Salubritate,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Administrația Social Comunitară Oradea,

 • - Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea,

- se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 07 aprilie 2008

Nr. 291

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila