Hotărârea nr. 290/2008

privind descentralizarea unor servicii publice de interes local ºi înfiinþarea unor instituþii publice de interes local, cu personalitate juridicã, cu denumirea Direcþia Finanþe Locale ºi Administraþia Serviciilor Publice, Spaþii Verzi ºi a Salubrizãrii

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind descentralizarea unor servicii publice de interes local și înființarea unor instituții publice de interes local, cu personalitate juridică, cu denumirea Direcția Finanțe Locale și Administrația Serviciilor Publice, Spații Verzi și a Salubrizării

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.135956 din data de 04.04.2008 prin care Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția Juridică propune aprobarea unor măsuri pentru descentralizarea unor servicii publice de interes local și înființarea unor instituții publice de interes local, cu personalitate juridică, cu denumirea Direcția Finanțe Locale și Administrația Serviciilor Publice, Spații Verzi și a Salubrizării,

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

In baza art.36 alin.(2) lit.a, lit.b, alin.(3) lit.b, alin.(4) lit.a și ale art.45 alin.(2) lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Cap. I - Măsuri referitoare la problematica finanțelor publice locale:

Art.1. Se aprobă înființarea, organizarea și funcționarea instituției publice de interes local „Direcția Finanțe Locale” ca serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea.

Art.2. Instituția publică de interes local menționată la Art.1 înființează prin desprinderea direcției specializată pe probleme de fiscalitate locală din cadrul actualei structuri a Direcției Economice din actuala structură organizatorică a Primăriei municipiului Oradea si Administrația Imobiliară Oradea, conform organigramei.

Art.3. Sediul instituției publice de interes local „Direcția Finanțe Locale” este în Oradea, str. Piața Unirii, nr.1, județul Bihor.

Art.4. Obiectul de activitate al instituției publice de interes local “Direcția Finanțe Locale” îl constituie constatarea, impunerea, încasarea, emiterea deciziilor de impunere, inspecția fiscală, precum și exercitarea oricăror alte atribuții prevăzute de lege și de hotărâri ale Consiliului Local în domeniul veniturilor fiscale și nefiscale constituite ca venituri ale bugetului local al municipiului Oradea. În obiectul de activitate al „Direcției Finanțe Locale” se include și elaborarea politicilor de impozite și taxe ale municipiului Oradea sub directa coordonare a Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Oradea și a viceprimarului care răspunde de problemele economice ale municipiului Oradea. Instituția va deschide centre fiscale în cartierele municipiului în care se vor desfășura activități de încasare, prelucrare declarații de impozit pe clădiri și auto persoane fizice, emitere certificate fiscale.

Art.5. Instituția publică de interes local „Direcția Finanțe Locale” este persoană juridică română care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Art.6. Regulamentul de Organizare și Funcționare va fi elaborat și supus aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.7. Emblema instituției nou înființate „Direcția Finanțe Locale” va fi concepută și supusă aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.8. Instituția publică de interes local „Direcția Finanțe Locale” va funcționa cu începere de la data de 01 mai 2008.

Art.9. Predarea - primirea pasivului și activului patrimonial între Primăria municipiului Oradea și Administrația Imobiliară Oradea și instituția publică de interes local „Direcția Finanțe Locale” se va face pe bază de protocol încheiat între cele două părți în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.10. La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii, instituția publică de interes local „Direcția Finanțe Locale” preia drepturile și obligațiile Direcției Specializate pe probleme de finanțe locale din cadrul Primăriei municipiului Oradea și se substituie în litigiile în curs ale acesteia, generate de dreptul de constatare, impunere, încasare și executare a titlurilor de creanță pentru veniturile fiscale și nefiscale. Veniturile administrate în prezent de Administrația Imobiliară Oradea vor fi preluate spre facturare, încasare, executare; încheierea contractelor de vânzare sau utilizare a unor bunuri din domeniul public vor rămâne în sarcina Administrației Imobiliare Oradea.

Art.11. Personalul angajat al Direcției Specializate pe probleme de fiscalitate locală din cadrul Primăriei municipiului Oradea și Administrației Imobiliare Oradea - funcționari publici și personal contractual - va fi preluat de instituția publică de interes local „Direcția Finanțe Locale” și va fi considerat transferat în interesul serviciului, păstrându-și drepturile salariale avute la data transferului.

Art.12. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri vor fi elaborate și supuse aprobării:

 • •  bugetul de venituri și cheltuieli al instituției publice de interes local „Direcția Finanțe Locale”;

 • •  Regulamentul de Organizare și Funcționare al „Direcției Finanțe Locale”

 • •  Organigrama și Statul de Funcții al „Direcției Finanțe Locale”.

Art.13. Se aprobă ca directorul executiv al ”Direcției Finanțe Locale” începând cu data de 01 mai 2008 să aibă calitatea de ordonator terțiar de credite.

Art.14. Se aprobă ca toate contractele de achiziție publică care au ca obiect achiziționarea de bunuri, servicii sau lucrări atribuite prin diverse proceduri prevăzute de legislația în vigoare să fie preluate ca și obligație a „Direcției Finanțe Locale”, angajamentele legale și bugetare întocmite de Direcția de Specialitate pe probleme de finanțe locale păstrându-și valabilitatea și pentru instituția nou înființată.

Art.15. Pe data intrării în vigoare a măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre orice măsuri contrare se abrogă.

Cap. II - Măsuri referitoare la serviciile publice, spațiile verzi și salubritate

Art.16. Se aprobă înființarea, organizarea și funcționarea instituției publice de interes local „Administrația Serviciilor Publice, Spații Verzi și a Salubrizării” ca serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea.

Art.17. Instituția publică de interes local „Administrația Serviciilor Publice, Spații Verzi și a Salubrizării” se înființează prin desprinderea Direcției Tehnice din actuala structură organizatorică a Primăriei municipiului Oradea.

Art.18. Sediul instituției publice de interes local „Administrația Serviciilor Publice, Spații Verzi și a Salubrizării” este în Oradea, str. Piața Unirii, nr. 1, județul Bihor.

Art.19. Obiectul de activitate al instituției publice de interes local “Administrația Serviciilor Publice, Spații Verzi și a Salubrizării” îl constituie:

 • - administrarea, modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere din municipiul Oradea;

 • - administrarea, modernizarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiul Oradea;

 • - administrarea, modernizarea și întreținerea serviciului de iluminat public;

 • - administrarea, modernizarea și întreținerea serviciului public de salubrizare stradală;

 • - administrarea, modernizarea și întreținerea serviciului public de depozitare a deșeurilor menajere și stradale;

 • - asigurarea unui management performant pentru serviciile publice de gospodărie comunală în categoria acestora incluzându-se serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, de alimentare cu energie termică, de transport public în comun de călători, de administrare a piețelor și a bazelor de agrement;

 • - reprezentarea intereselor Consiliului local al municipiului Oradea în relația cu operatorii de servicii publice de gospodărie comunală;

Art.20. Instituția publică de interes local „Administrația Serviciilor Publice, Spații Verzi și Salubrizării” este persoană juridică română care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Art.21. Regulamentul de Organizare și Funcționare va fi elaborat și supus aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.22. Emblema instituției nou înființate „Administrația Serviciilor Publice, Spații Verzi și a Salubrizării” va fi concepută și supusă aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.23. Instituția publică de interes local „Administrația Serviciilor Publice, Spații Verzi și a Salubrizării” va funcționa începând cu data de 01 mai 2008.

Art.24. Predarea - primirea pasivului și activului patrimonial între Primăria municipiului Oradea și instituția publică de interes local „Administrația Serviciilor Publice, Spații Verzi și a Salubrizării” se va face pe bază de protocol încheiat între cele două părți în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.25. La data intrării în vigoare a hotărârii instituția publică de interes local „Administrația Serviciilor Publice, Spații Verzi și a Salubrizării” preia drepturile și obligațiile Direcției Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Oradea și se substituie în litigiile în curs ale acesteia, generate de dreptul de administrare, modernizare și întreținere a serviciilor publice de interes local.

Art.26. Personalul angajat al Direcției Tenice din cadrul Primăriei municipiului Oradea -funcționari publici și personal contractual - va fi preluat de instituția publică de interes local „Administrația Serviciilor Publice, Spații Verzi și a Salubrizării” și va fi considerat transferat în interesul serviciului, păstrându-și drepturile salariale avute la data transferului.

Art.27. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri vor fi elaborate și supuse aprobării:

 • •  bugetul de venituri și cheltuieli al instituției publice de interes local „Administrația Serviciilor Publice, Spații Verzi și a Salubrizării”

 • •  Regulamentul de Organizare și Funcționare al „Administrației Serviciilor Publice, Spații Verzi și a Salubrizării”

 • •  Organigrama și Statul de Funcții al „Administrației Serviciilor Publice, Spații Verzi și a Salubrizării”

Art.28. Se aprobă ca directorul executiv al ”Administrației Serviciilor Publice, Spații Verzi și a Salubrizării” începând cu data de 01.05. 2008 să aibă calitatea de ordonator terțiar de credite.

Art.29. Se aprobă ca toate contractele de achiziție publică care au ca obiect achiziționarea de bunuri, servicii sau lucrări atribuite prin diverse proceduri prevăzute de legislația în vigoare să fie preluate ca și obligație a „Administrației Serviciilor Publice, Spații Verzi și a Salubrizării”, angajamentele legale și bugetare întocmite de Direcția Tehnică păstrându-și valabilitatea și pentru instituția nou înființată, cu condiția parcurgerii tuturor etapelor prevăzute de lege pentru atribuirea contractelor, inclusiv a celor de delegare de gestiune sau a renegocierii clauzelor contractuale acolo unde este cazul.

Art.30. Pe data intrării în vigoare a măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre orice prevederi contrare se abrogă.

Art.31. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția Juridică.

Art.32. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Direcția Economică,

 • - Direcția Tehnică,

 • - Direcția Juridică,

 • - Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 7 aprilie 2008


CONTRASEMNEAZĂ

Nr.290

SECRETAR

Ionel Vila