Hotărârea nr. 285/2008

privind aprobarea delegãrii prin concesiune a serviciului public de deratizare, dezinsecþie, dezinfecþie, combaterea larvei miniere la arborii de castan (Cameraria Ohridella) ºi a documentaþiei aferente, în municipiul Oradea

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea delegării prin concesiune a serviciului public de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, combaterea larvei miniere la arborii de castan (Cameraria Ohridella) și a documentației aferente, în municipiul Oradea

Analizând raportul de specialitate nr.118178/ 21.02.2008 întocmit de către Direcția Tehnică, Compartiment Protecția Mediului, Spații Verzi, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea delegării prin concesiune a serviciului public de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, combaterea larvei miniere la arborii de castan (Cameraria Ohridella) și a documentației aferente, în municipiul Oradea,

Având în vedere prevederile:

 • •  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,

 • •  Legii nr. 101/2006 de salubrizare a localităților cu modificările si completările ulterioare,

 • •  Ordinul nr.110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților,

 • •  Ordinul nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare, Ordonanța de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea 337/2006,

In temeiul art. 36 alin.(2) lit.a), b, d), alin.(3) lit b), alin. 4 lit.a), alin.(5) lit. a , alin.(6) lit.a, pct.14 și art.45 alin. (3)din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă organizarea unei licitații publice pentru delegarea prin concesiune pe o perioada de 3 ani a serviciului public de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și combaterea larvei miniere la arborii de castan.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini pentru delegarea serviciului de salubrizare, activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fito-sanitare în municipiul Oradea, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă studiul de oportunitate pentru delegarea serviciului de salubrizare, activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fito-sanitare, pe raza municipiului Oradea, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă fișa de date a achiziției serviciului de salubrizare, activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fito-sanitare, conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția Tehnică - Compartiment Protecția Mediului, Spații Verzi,

 • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ioan Iulius

Oradea, 7 aprilie 2008

Nr. 285


CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și un vot „abținere”.

Ionel Vila


ANEXA nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 285/2008

CAIET DE SARCINI

Pentru delegarea serviciului de salubrizare, activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fito- sanitare in municipiul Oradea

CAPITOLUL 1

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1.

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare respectiv activitatea de deratizare,dezinfectie , dezinsectie si tratamente fito-sanitare ( combaterea larvei miniere- Cameraria Ohridella), stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2.

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare- activitatea de deratizare,dezinfectie , dezinsectie si tratamente fito-sanitare indiferent de modul de gestiune adoptat.

ART. 3.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară delegarii si desfășurării activității de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fito-sanitare și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază. Caietul de sarcini este anexa la Contractul de delegare a gestiunii activitatilor de dezinsectie, dezinfectie ,deratizare si tratamente fitosanitare din municipiul Oradea.

ART. 4.

 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare, activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fito- sanitare.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/activității de deratizare, dezinfectie dezinsectie, tratamente fito-sanitare și care sunt în vigoare.

CAPITOLUL II

Cerințe organizatorice minimale

ART. 5.

Obiectul concesiunii il constituie delegarea gestiunii activitatilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare si tratamente fitosanitare.

Operatorii serviciului de salubrizare - activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si combaterea larvei miniere (Cameraria Ohridella) vor asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare respective activitatea de deratizare, dezinsectie,dezinfectie si combaterea larvei miniere ( Cameraria Ohridella) , în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare respectiv activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si combaterea larvei miniere ( Cameraria Ohridella) .

 • f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • g) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor , si de rezolvare operativa a acestora .

 • h) tinerea unei evidente a gestiunii deseurilor si raportarea periodica a situatiei autoritatilor competente conform reglementarilor in vigoare.

 • i) personalul necesar pentru prestarea activitatilor asumate prin contract.

 • j) conducerea operative prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de interventie.

 • k)  o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor in conditiile stabilite prin contract.

 • l) alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale.

ART. 6.

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini (Regulamentul de serviciu se întocmește pe baza Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare).

ART. 7.

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfectie , tratamente fito-sanitare, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a al municipiului Oradea:

ART. 8.

Activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfectie si tratamente fito- sanitare,se vor aplica la suprafețele din raza domeniului public si privat al municipiului Oradea dupa cum urmeaza:.

 • a) activitatea de dezinsecție care se efectuează in:

 • 1. - clădiri ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea

 • 2. - părți comune ale clădirilor tip condomenii, inclusiv subsolurile;

 • 3. - canalele în care sunt amplasate rețelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare

 • 4. - parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de cursuri de apa si luciu de apa;

 • 5. - piețe, târguri, oboare, bâlciuri ;

 • 6. - gospodării individuale;

 • 7. - subsoluri uscate, umede sau inundate;

 • 8. - unități de învățământ, creșe, cămine de copii și unități sanitare aflate în subordinea autorităților administrației publice locale;

 • 9. - zone demolate și neconstruite;

 • 10.       - societăți comerciale cu specific alimentar;

 • 11. - societati comerciale cu specific nealimentar;

 • 12. - rampe și gropi de gunoi:

 • 13. - platforme de gunoi special amenajate.

 • b) activitatea de dezinfecție care se efectuează în:

 • 1. - rampe și gropi de gunoi;

 • 2. - ghene de gunoi la clădirile tip condominii, platforme de gunoi special amenajate;

 • 3. - mijloace de transport în comun;

 • 4. - unități de învățământ, creșe, cămine de copii și unități sanitare aflate în subordinea autorităților administrației publice locale;

 • 5. - societăți comerciale cu specific alimentar;

 • 6. -societati comerciale cu specific nealimentar;

 • 7. - locuri în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

 • c) activitatea de deratizare care se efectuează în:

 • 1. - clădiri ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea

 • 2. -părți comune ale clădirilor tip condominii, inclusiv subsolurile ;

 • 3. - canalele în care sunt amplasate rețelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare ;

 • 4. - parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lacuri

 • 5. - piețe, târguri, oboare, bâlciuri ;

 • 6. - gospodarii individuale;

 • 7. - subsoluri uscate, umede sau inundate;

 • 8. - unități de învățământ, creșe, cămine de copii și unități sanitare aflate în subordinea autorităților administrației publice locale;

 • 9. - zone demolate și neconstruite;

 • 10. - societăți comercialecu specific alimentar;

 • 11. - societati comerciale cu specific nealimentar;

 • 12. - rampe și gropi de gunoi;

 • 13. - platforme de gunoi special amenajate.

 • d) activitatea de tratamente fitosanitare se execută:

 • 1. parcuri, spații verzi, cimitire, aliniamente stradale.

ART. 9.

Obiectivele și suprafețele unde se vor aplica activitățile de dezinsecție, dezinfectie, deratizare, si tratamente fito- sanitare prin comanda minimala anuala directa de la Primaria municipiului Oradea sunt specificate in anexele 1,2,si 3 . Pentru lucrarile de deratizare , dezinsectie si dezinfectie efectuate pe alte amplasamente aflate in administrare la regii sau unitati din subordinea Consiliului local, persoane fizice , asociatii de proprietari sau persoane juridice , operatorul va incheia contracte de prestarii servicii uramnd a incasa contravaloarea lucrarilor de la acestia la tarifele aprobate de catre Consiliul local .

ART. 10.

Materialele utilizate vor fi din lista nationala aprobata si avizata de catre Ministerul Sanatatii specifice pentru fiecare operatiune.si vor fi din grupele III si IV de toxicitate . Operatorul va respecta in oferta si in practica consumurile specifice pentru fiecare tip de lucrare executata conform normelor de consum.

ART. 11.

Prestarea activităților de dezinsecție, deratizare,dezinfectie si tratamente fito-sanitare, se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității pe întreaga durată de desfășurare, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • f) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) asigurarea capacității de lucru a utilajelor și dispozitivelor pentru efectuarea activității, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

ART. 12.

Autoritatea concedenta a activității de dezinsectie, dezinfectie, deratizare și tratamente fitosanitare este Municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, str.P-ta Unirii nr. 1, județul Bihor..

SECȚIUNEA 1

9

Procedura de lucru in cadrul activității de dezinsectie, deratizare,dezinfectie și tratamente fito- sanitare

ART.13.

Procedura de lucru:

 • 1. - înainte de începerea lucrărilor în teren, operatorul va anunța lucrările de dezinsectie, deratizare,dezinfectie și tratamente fitosanitare ce se vor efectua pe baza unui preaviz de execuție, adus la cunoștință utilizatorului, cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de începerea lucrărilor respective.

 • 2. -La inceperea lucrarilor , operatorul este obligat sa prezinte baza legala a operatiei ce urmeaza a se executa si sa verifice daca persoana contactata are calitatea de persoana desemnata de beneficiar

 • 3. - La terminarea lucrărilor, reprezentantul operatorului va înmâna persoanei desemnate un proces verbal de recepție a lucrărilor executate și instrucțiuni de avertizare asupra prezenței și toxicității substanțelor utilizate.

 • 4. - Refuzul de a accepta desfășurarea activităților de dezinsectie, dezinfectie, deratizare și tratamente fitosanitare constituie contravenție și se sancționează în condițiile legii.

 • 5. - Persoana desemnată are obligația să certifice executarea lucrărilor și condițiile impuse de preavizul de execuție.

ART .14.

Executarea lucrării:

 • 1. - Dezinsecția, deratizarea ,dezinfectia și tratamentele fitosanitare se vor efectua conform programului stabilit de catre concedent si avizat de catre autoritatea publică locală de sănătate publică respectând instrucțiunile de utilizare a substanțelor și a reglementărilor legale în vigoare.

 • 2. - Produsele utilizate în activitățile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare si tratamente fitosanitare, vor fi avizate de către Ministerul Sănătății, pentru profilaxia sanitar umană.

ART.15.

Obiectivele operatorului de dezinsectie, deratizare dezinfectie și tratamente fitosanitare sunt:

 • a) - cunoașterea zonei și a locului unde se execută dezinsectie, deratizare, dezinfectie și tratamente fitosanitare

 • b) - stabilirea vectorilor din zona unde de execută dezinsectie, deratizare,dezinfectie și tratamente fitosanitare,

 • c) - determinarea nivelului de infestare;

 • d) - stabilirea substanțelor și a concentrației ce se va utiliza pentru combaterea vectorilor din zona propusă pentru dezinsectie, deratizare, dezinfectie și tratamente fitosanitare, astfel ca, tratamentele aplicate să nu aibă efecte nocive asupra cetățenilor, solului, apei și să nu persiste ca elemente poluante;

 • e) - pregătirea afișelor pentru avizarea populației asupra prezenței și a toxicității substanțelor utilizate;

 • f) - instruirea operatorilor care execută dezinsectie, deratizare, dezinfectie și tratamente fitosanitare;

 • g) - anunțarea în presa locală a programului de lucru care va cuprinde zona și perioada efectuării lucrărilor.

ART.16.

Operatorul va verifica periodic dacă tratamentele aplicate au avut efectul scontat sau dacă după efectuarea lucrărilor s-au stins focarele de infecție sau dăunătorii au emigrat în zonele netratate.

ART.17.

Operatorul va efectua lucrările de dezinsectie, deratizare dezinfectie și tratamente fitosanitare conform programului prestabilit, precum și ca urmare a sesizărilor făcute de persoane juridice, fizice, instituții publice ,referitoare la existența unor focare de infecție sau vectori.

ART. 18.

Operatorul, în urma sesizărilor primite, va recolta de la fața locului (va monitoriza), insecte (sub formă de ouă, larve, nimfe, adulți), în vederea stabilirii tratamentelor adecvate.

ART. 19.

Operatorul va identifica locurile unde se cuibăresc insecte și rozătoare și sunt posibile focare de infecție, stabilind tratamentele și periodicitatea efectuării acestora.

ART. 20.

Operatorul trebuie să fie bine instruit în manevrarea substanțelor pesticide, iar în caz de accident cu aceste substanțe, să știe să asigure primul ajutor, până la intervenția unităților sanitare, cărora le va comunica tipul substanței cu care s-a produs infectarea.

ART. 21.

 • (1) Personalul operatorului care deservește mijloacele de transport a substanțelor pesticide (numai din grupele III si IV de toxiciate), trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului acestor substanțe, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze substanțe pesticide și ambalaje pe traseu.

 • (2) Pentru transportul substanțelor pesticide se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului.

 • (3) Ambalajele substanțelor folosite în desfășurarea activității de dezinsectie, deratizare, dezinfectie și tratamente fitosanitare se vor incinera prin grija operatorului la o societate autorizata pentru aceste servicii.

ART. 22.

După efectuarea lucrărilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare și tratamente fitosanitare, operatorul are obligația aducerii la cunoștința populației asupra prezenței și toxicității substanțelor utilizate, prin amplasarea de afișe în locuri vizibile.

ART.23.

In cazul în care, ca urmare a unui tratament efectuat se produce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat pe bonul de lucru și va fi comunicată în mod expres operatorului. De asemenea vor fi semnalate toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor, animalelor, precum și mediul înconjurător.

SECȚIUNEA 2

9

Dotări cu personal si utilaje

ART. 24.

Operatorul are obligația de a-și dimensiona parcul auto (mijloace speciale de transport, aparat de zbor ) utilajele si echipamentele, precum si personalul calificat, astfel încât, sa asigure desfășurarea activității de dezinsectie, deratizare, dezinfectie și tratamente fitosanitare in condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Oradea, pe toata perioada derulării contractului, cu respectarea normelor de sănătate, securitate in munca si P.S.I.

ART. 25.

Dotările minime solicitate

 • a)  Mijloc de transport, autorizat de Direcția de Sănătate Publica si Direcția Sanitar Veterinara, pentru transportul cadavrelor de rozătoare colectate in vederea incinerării

 • b) Operatorul va face dovada proprietății următoarelor utilaje si echipamente pentru efectuarea lucrărilor si vor prezenta prospecte ale acestora.

 • 1. aparate tip atomizor, generatoare de ceata rece dotate cu sistem de dispersie in volum ultra redus (ULV) minim 8 buc

 • 2. aparate generatoare de ceata calda minim 4 buc

 • 3. autovehicule autorizate de Direcția de Sănătate Publică pentru transportul agenților DDD, materialelor și substanțelor utilizate - minim4 buc

 • 4. aparat autopurtat de mare capaciate generator de ceață caldă - minim 1 buc

 • 5. aparat autopurtat de mare capaciate pentru executat dezinsecții în spații deschise -minim 1 buc

 • 6. recipienți pentru dozarea rațională a raticidelor - minim 2 buc

 • 7.  materiale de avertizare și informare privind desfășurarea activităților

 • 8.  echipamente de protecție și de lucru inscripționate cu denumirea societății prestatoare

 • c) Operatorul va avea contract incheiat ca un laborator autorizat, sau va deține un laborator propriu autorizat in vederea cercetării in domeniul igienei mediului și combaterii vectorilor;

 • d) Operatorul va face dovada deținerii unui contract de incinerare cadavre rozătoare, raticide neconsumate si ambalajele substanțelor pesticide utilizate, incheiat cu o societate autorizată;

 • e) Ofertantul va prezenta sistemul de dispecerat si comunicare pentru coordonarea eficienta a prestării activităților de dezinsectie, dezinfectie, deratizare și tratamente fitosanitare

ART. 26.

Personal minim solicitat:

Operatorul va dispune de un număr minim de personal, format din 20 persoane angajate cu contract de munca la societatea operatorului, din care:

-operatori calificați și atestați conform legislației in vigoare pentru prestarea activităților de dezinsectie, dezinfectie, deratizare și tratamente fitosanitare - 15 persoane;

-medic veterinar atestat de Colegiul Medicilor Veterinari din România- 1 persoana;

-tehnician fitosanitar abilitat de Unitatea Fitosanitara -1 persoana;

-inginer de mediu - 1 persoana;

-responsabil contract - 1 persoana;

-inginer mecanic — 1 persoana;

Pentru operatorii de dezinsectie, deratizare și tratamente fitosanitare se vor prezenta certificatele de calificare și atestatele emise de Direcția de Sănătate Publica sau alte organisme acreditate si dovezile angajării acestora la societatea ofertanta (se va prezenta tabel cu angajații societății vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca pe anul 2008).

CAPITOLUL III

Condiții de exploatare a activităților de dezinsectie, dezinfectie, deratizare și tratamente fitosanitare a localităților

9

 • A. Condiții tehnice

ART. 27.

Operatorul activităților de dezinsectie, dezinfectie, deratizare și tratamente fitosanitare a municipiului Oradea trebuie sa asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toți utilizatorii din aria de autorizare, cu respectarea condițiilor tehnice specifice flecarei activități.

 • B. Obiective de exploatare

ART.28.

Obiectivele pe care trebuie sa le atingă activitățile de dezinsectie,dezinfectie, deratizare și tratamente fitosanitare care fac obiectul concesiunii sunt următoarele:

 • a)   îmbunătățirea condițiilor de viata ale cetățenilor;

 • b)   promovarea calității si eficienta activităților de dezinsectie, deratizare și tratamente fitosanitare;

 • c)   dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • d) protecția mediului înconjurător, cu evidențierea masurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare, în concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

 • C. Obiective de ordin economic

ART. 29.

 • (1) Operatorul activităților de dezinsectie, dezinfectie, deratizare și tratamente fitosanitare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune și un echilibru între riscurile asumate și beneficiile preconizate prin contract.

 • (2) Structura și nivelul terifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale conform Ordinului 109/2007

In cadrul tarifelor se vor prezenta distinct valoarea manolerei si valoarea materialului (substantei) utilizate.

 • D. Obiective de mediu

ART. 30.

 • (1) Pe perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta condițiile impuse de avizul de mediu care se va obține prin grija si pe cheltuiala concesionarului.

 • (2) Pe toata perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condițiile ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerințele de mediu.

ART. 31.

Cantități de lucrări

9

Se vor aplica tratamente de deratizare, dezinfectie, dezinsectie si combaterea larvei miniere, pe urmatoarele suprafete si obiective:

 • (1) Activitatea de deratizare se efectueaza in:

 • a)  parcuri;

 • b)  spatii verzi;

 • c)  cimitire;

 • d) maluri de apa de pe raza municipiului Oradea.;

 • e)  cladiri ;

 • f) pe aliniamente stradale;

 • g) spatiile din jurul ( dintre) asociatiilor de locatari (blocuri)

Lucrarea de deratizare se va efectua in minimum 2 etape: etapa de primavara (in perioada15-30 aprilie) si etapa de toamna (in perioada 1-15 octombrie) cat si in functie de gradul de infestare cu rozatoare constatat in timpul monitorizarilor periodice.

Durata de executie va fi de min. 7 zile, urmand ca timp de 7-10 zile sa se completeze zilnic momeala consumata pana cand ultima cantitate administrata ramane neconsumata.

 • (2) Activitatea de dezinsectie se efectueaza prin tratamente la sol , in:

 • a)  parcuri;

 • b)  spatii verzi;

 • c)  cimitire;

 • d) maluri de apa de pe raza municipiului Oradea ;

 • e)  cladiri ;

 • f) pe aliniamente stradale;

 • g) spatiile din jurul ( dintre) asociatiilor de locatari ( blocuri).

Lucrarea de dezinsectie se va efectua pe toata perioada verii , in functie de monitorizarile periodice ,in minimum in 2 sau 4 etape

 • (3) Activitatea de tratamente fitosanitare se efectueaza pe tot domeniul public al municipiului Oradea , in functie de bolile si daunatorii ce apar pe domeniul public si sunt constatate in urma monitorizarilor periodice.

La baza monitorizarilor efectuate vor sta buletinele de analiza emise de organismele abilitate in acest sens si confirmate de Unitatea Fitosanitara Oradea.

Activitatea de combatere a larvei miniere „ Cameraria Ohridella” se efectueaza la frunzele de castan , situati pe domeniul public al municipiului Oradea.

Lucrarea de combatere a larvei miniere se va efectua in minimum 4-6 etape.

Suprafetele aferente domeniului public pe care se desfasoara activitatea de deratizare, dezinsectie, combatere larva miniera sunt prevazute in anexele nr.1,2,3 la caietul de sarcini;

 • -  pentru activitatea de deratizare - suprafata totala-1.142.820 mp;

 • -  pentru activitatea de dezinsectie- suprafata totala- 1.175.550 mp;

 • -  pentru activitatea de combatere a larvei miniere- suprafata totala- 316.000 mp.

NOTA: La lucrarile de deratizare, dezinsectie, combaterea larvei miniere, in functie de pretul stabilit in urma atribuirii contractului, Primaria municipiului Oradea isi rezerva dreptul de a diminua sau suplimenta numarul de treceri prevazute in caietul de sarcini, in functie de resursele financiare alocate pentru acest gen de lucrari.

CAPITOLUL IV

Obligațiile privind protecția mediului

ART 32.

 • (1) Obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea activităților de dezinsectie, deratizare și tratamente fitosanitare, precum si cele derivate din activitățile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor si a parcului auto sunt in sarcina exclusiva a operatorului.

 • (2) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităților de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare, care se va introduce, cu termene scadente de realizare, în caietele de sarcini.

CAPITOLULV

Durata concesiunii

ART. 33.

 • (1) Durata pentru care se concesionează activitățile de dezinsectie, deratizare și tratamente fitosanitare din municipiului Oradea este de 3(trei) ani. Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului.subconcesionarea..activitatilor.concesionate.

 • (2) Intenția operatorului de solicitare a prelungirii contractului se face cu 1 an înainte de expirarea acestuia.

 • (3) În situația în care concedentul nu dorește prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunța în scris operatorul cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului contractual si se va demara procedura de încredințare a serviciului conform procedurilor legale.

CAPITOLUL VI

Redeventa

ART. 34.

 • (1) Redeventa pentru concesionarea activităților de dezinsectie, dezinfectie, deratizare și tratamente fitosanitare este de 1,5 % din valoarea contractului pe un an de zile.

 • (2) Plata redeventei se face semestrial, termenul de plată fiind scadent la data de 15 iunie și 15 decembrie pentru anul în curs.

 • (3) Dacă pe parcursul desfășurării contractului de concesiune apar mai mult de trei întârzieri privind neplata redeventei, concedentul are dreptul de a rezilia contractul, cu plata de către concesionar a unei sume ce reprezintă clauză penală în cuantum de 50 % din valoarea totală a redevenței anuale.

CAPITOLUL VII

Cuantumul garanțiilor datorate de operator

ART. 35.

În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune concesionarul se obliga sa depună în contul concedentului o garanție în cuantum de 10% din suma datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de activitate.

ART. 36.

.Începând cu prima decontare lunara a lucrărilor executate, operatorul constituie o garanție de buna execuție egala cu valoarea lucrărilor prestate în timp de o luna. Garanția se constituie prin rețineri eșalonate egale cu 5% din valoarea facturata, pana la constituirea întregii garanții. Sumele reținute se depun la banca într-un cont special, dobânzile aferente revenind operatorului.

ART.37.

La încetarea contractului, după reglarea plaților si a penalităților, garanțiile constituite conform prezentului capitol se restituie operatorului.

CAPITOLUL VIII

Sarcinile autorităților administrației publice locale si ale operatorilor in domeniul investitiilor

ART. 38

 • (1) Finanțarea eventualelor investitii se asigura din fonduri proprii ale operatorului si alocații de la bugetul local, credite, alte surse conform art. 44 alin. 2 din Legea 51/2006.

 • (2) Investițiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea activităților de dezinsectie, deratizare și tratamente fitosanitare se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune.

 • (3) Procurarea materiilor si materialelor necesare desfășurării activității, de către operator, se va face urmărindu-se acceptarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economico-financiar, astfel încât să nu influențeze calitatea serviciilor prestate.

CAPITOLUL IX Clauze financiare si de asigurări

ART. 39.

 • (1) Investițiile realizate se supun obligațiilor si clauzelor impuse de finanțatori pentru fiecare modalitate de finanțare.

 • (2) Prin aceste clauze se stabilesc modalitățile de returnare a creditelor, termenele de rambursare, perioada de amortizare, standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investiții și modalitățile de preluare a bunurilor care au făcut obiectul investițiilor, astfel încât la încheierea contractului capacitatea concedentului de realizare a activităților sa fie cel puțin egala cu cea existenta la data intrării în vigoare a contractului.

CAPITOLUL X Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune

ART.40.

 • (1) Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în urmatoarele

situații:

 • a) cazul în care operatorului i se retrage autorizația de funcționare sau aceasta nu este prelungita după expirarea termenului

 • b)  la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca părțile nu convin,în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii

 • c)  în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent. cu plata unei despăgubiri juste si prealabile în sarcina concedentului;

 • d)  în cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere,cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului:

 • e)  în cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent. prin reziliere,cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • f)   la dispariția, dintr-o cauza de forța majora, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri;

 • g) în cazul în care interesul național o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni,care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea ,la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economica în care se va stabili prețul răscumpărării. In aceasta situație de încetare a concesiunii nu se percep daune;

 • h) în cazul în care concesionarul nu deține autorizațiile legale sau cind acestea ori licența sunt retrase;

 • j) în alte cazuri, prevăzute în caietul de sarcini.

 • (2) Concedentul are dreptul de a rezilia contractul în condițiile în care acesta nu este mulțumit în mod repetat de prestarea serviciului de către concesionar și nu ia măsuri de îndreptarea neconformităților constatate. Notificarea neconformităților trebuie comunicată cu cel puțin 60 zile înainte.

ART.41.

 • a) In cazul încetării contractului de concesiune ca urmare a nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, despăgubirile se stabilesc astfel: contravaloarea prejudiciului cauzat la care se adaugă 30% din valoarea anuala a contractului.

 • b) In cazul încetării contractului de concesiune ca urmare a nerespectarii obligațiilor contractuale de către

concendent, despăgubirile se stabilesc astfel:    contravaloarea prejudiciului cauzat la

care..se..adaugă..30%..din..valoarea..anuala..a..contractului.

CAPITOLUL XI

Dispoziții finale

ART.42

 • (1) La licitațiile organizate pentru concesionarea activităților de dezinsectie si deratizare din municipiul Oradea pot participa numai operatori atestați de către A.N.R.S.C.

 • (2) Ofertantul va prezenta copia de pe licența A.N.R.S.C. prin care dovedește ca este atestat de autoritatea competenta.

 • (3) Ofertantul va prezenta copia după Autorizația de mediu pentru activitatea de tratamente fitosanitare cod CAEN 0140

 • (4) Ofertantul va prezenta copia după Autorizația pentru prestări de servicii cu produse de uz fitosanitar.

ART.43.

(1) Documentatiile de atribuire sunt puse în vânzare de către Primăria municipiului Oradea la sediul prevăzut în anunțul publicitar.

ART.44.

(1) Condițiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfășurarea licitației pentru concesionarea activităților de dezinsectie, deratizare și tratamente fitosanitare.

ART.45.

Caietul de sarcini se folosește împreuna cu Regulamentul și Contractul de delegare a gestiunii activităților de dezinsectie, dezinfectie deratizare si tratamente fitosanitare din municipiul Oradea.

ANEXA la Caietul de sarcini Formularul privind TARIFELE

Operație

Locul de desfășurare al activității

Tarif

Manopera

1. mp

Material

TVA

Tratamente fitosanitare

Parcuri, spatii verzi, cimitire, aliniamente stradale.

Dezinsecție

Clădiri ale instituților publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea

Părți comune ale clădirilor tip condomenii, inclusiv subsolurile;

Canalele în care sunt amplasate rețelele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare

Parcuri. spatii verzi, cimitire; maluri de cursuri de apa si luciu de apa

Piețe, târguri, oboare, bâlciuri ;

Gospodarii individuale;

Subsoluri uscate, umede sau inundate;

Unitați de învațământ, creșe, camine de copii și unitați sanitare aflate în subordinea autorităților administrației publice locale;

Zone demolate și neconstruite;

Societăți comerciale cu specific alimentar

Societăți comerciale cu specific nealimentar

Rampe și gropi de gunoi:

Platforme de gunoi special amenajate.

Subsoluri umede și/sau inundate

Dezinfecție

Rampe și gropi de gunoi;

Ghene de gunoi la clădirile tip condominii, platforme de gunoi special amenajate;

Mijloace de transport în comun:

Unități de învațământ, creșe, camine de copii și unități sanitare aflate în subordinea autorităților administrației publice locale;

Societăți comerciale cu specific alimentar;

Societăți comerciale cu specific nealimentar;

Locuri în care exista focare declarate care pun în pericol sanatatea oamenilor și a animalelor.

Deratizare

Cladiri ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea

Părți comune ale clădirilor tip condominii, inclusiv subsolurile ;

Canalele în care sunt amplasate rețelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare ;

Parcuri,spații verzi, cimitire, maluri de cursuri de apa

Piețe, târguri, oboare, bâlciuri ;

Gospodarii individuale;

Subsoluri uscate, umede sau inundate;

Unități de învățământ, creșe, cămine de copii și unitați sanitare aflate în subordinea autorităților administrației publice locale.

Zone demolate și neconstruite;

Societăți comerciale cu specific alimentar

Societăți comerciale cu specific nealimentar

Rampe și gropi de gunoi;

Platforme de gunoi special amenajate.

Oradea, 7 aprilie 2008.