Hotărârea nr. 284/2008

privind aprobarea participãrii Municipiului Oradea ca aplicant la Programul Operaþional Regional Axa prioritarã 5 – Dezvoltarea durabilã a turismului regional ºi local, Domeniul major de intervenþie 5.1 – „Restaurarea ºi valorificarea durabilã a patrimon

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea participării Municipiului Oradea ca aplicant la Programul Operațional Regional Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă a turismului regional și local, Domeniul major de intervenție 5.1 -„Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea și modernizarea infrastructurilor conexe” în vederea realizării proiectului „Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic: Cetatea Oradea - Complex Cultural European - etapa 1”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.135959 /04.04.2008 prin care se propune aprobarea participării Municipiului Oradea ca aplicant la Programul Operațional Regional Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă a turismului regional și local, Domeniul major de intervenție 5.1 - „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea și modernizarea infrastructurilor conexe” în vederea realizării proiectului „Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic: Cetatea Oradea - Complex Cultural European - etapa 1”,

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

Analizând prevederile art.36 alin.(2) lit.b), d) și alin.(4) lit.a), d), alin.(6) lit.a), pct.4, pct.10 și ale art. 45 alin.2 lit.a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Oradea ca aplicant la Programul Operațional Regional Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă a turismului regional și local, Domeniul major de intervenție 5.1 - „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea și modernizarea infrastructurilor conexe” în vederea realizării proiectului „Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic: Cetatea Oradea -Complex Cultural European - etapa 1”.

Art.2. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic: Cetatea Oradea - Complex Cultural European - etapa 1” cu următorii indicatori tehnico-economici:

 • A. Valoarea totală a proiectului este de 34.653.337 RON (10.051.146 EUR) inclusiv TVA din care:

 • -  Valoarea totală a investiției

- 9.982.075 Euro, reprezentând 34.415.200 lei la cursul 3,4477 lei/€ din 15.11.2007

din care : construcții montaj : 26.180.530 lei/7.593.621 €

 • -  Valoare Cheltuieli audit 166.737 RON/ 48.362 EUR

Valoare cheltuieli Publicitate 71.400 RON/20.709 EUR

 • B. Durata de realizare 6 ani

 • C. Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: 34.653.337 RON (10.051.146 EUR)

Cheltuieli eligibile: 27.435.577 RON (7.957.646 EUR)

 • - fonduri structurale: 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 23.320.241 RON (6.763.999 EUR);

 • - fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile în valoare de 3.566.625RON (1.034.494EUR);

 • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 548.712 RON (159.153 EUR)la care se vor adaugă costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

 • - Cheltuieli cu privire la T.V.A: 5.532.886 RON (1.604.805 EUR),

 • - Cheltuieli neeligibile cu proiectarea: 1.684.874 RON (488.695 EUR) (fără TVA) din care:

 • •   1.102.521 RON (319.784 EUR) (fără TVA) sunt suportate prin intermediul Programului Multianual “Asistență tehnică pentru sprijinirea Autorităților administrației publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013”

 • •  582.353 RON (168.911 EUR) (fără TVA) suportate de la bugetul local

 • - Alte cheltuieli neeligibile, etc.

Art.3. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea in valoare de 548.712,00 RON (159.153 EUR) (2%) reprezentând co-finanțarea proiectului intitulat „Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic: Cetatea Oradea - Complex Cultural European - etapa 1” și a cheltuielilor neeligibile: cheltuieli cu TVA în valoare de 5.532.886 RON (1.604.805 EUR), cheltuieli neeligibile cu proiectarea 582.353 RON (168.911 EUR) (fără TVA), a altor cheltuieli neeligibile și suportarea acestora din bugetul local al Municipiului Oradea.

Art.4. Se autorizează Municipiul Oradea pentru aducerea oricăror modificări, solicitate de către finanțator, Studiului de Fezabilitate aprobat conform art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Management Programe și Relații cu Investitorii și IMM-urile

 • - Administrația Imobiliară Oradea Serviciul Investiții Cetate

 • - Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Delorean Ion Iulius


Oradea, 7 aprilie 2008

Nr. 284


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila