Hotărârea nr. 283/2008

privind alegerea preºedintelui de ºedinþã, pentru ºedinþa extaordinarã a Consiliului Local al Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

9

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședința extaordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Având în vedere prevederile art.37 alin.1 și art.42 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, referitoare la necesitatea alegerii unui președinte de ședință a consiliului local precum și votul majorității consilierilor,

În baza art.45 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Articol unic: Domnul consilier local Delorean Ion Iulius se alege ca președinte al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 7 aprilie 2008

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 7 aprilie 2008

Nr.283


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: 19 voturi „pentru”, 1 vot „abținere”, 0 voturi ”împotrivă”