Hotărârea nr. 282/2008

privind alegerea preºedintelui de ºedinþã, pentru ºedinþele Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru lunile aprilie ºi mai 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

9

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru lunile aprilie și mai 2008

Având în vedere prevederile art.37 alin.1 și art.42 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, referitoare la necesitatea alegerii unui președinte de ședință a consiliului local precum și votul majorității consilierilor,

În baza art.45 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Articol unic: Domnul consilier Matei Mircea Leontin se alege ca președinte al ședințelor Consiliului Local al municipiului Oradea din lunile aprilie și mai 2008

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr.282


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

Ionel Vila