Hotărârea nr. 280/2008

Privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 248/2007 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Administraþia Socialã Comunitarã Oradea, Habitat for Humanity România si Habitat for Humanity România – Beiuº pentru conceperea, dezvoltarea si i

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O TĂ RÂ R E

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/2007 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Habitat for Humanity România si Habitat for Humanity România - Beiuș pentru conceperea, dezvoltarea si implementarea unui proiect pilot de dezvoltare comunitară

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 213278 din 24.03.2008 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/2007 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Habitat for Humanity România și Habitat for Humanity România - Beiuș pentru conceperea, dezvoltarea și implementarea unui proiect pilot de dezvoltare comunitară

In baza art. 36 alin.2, lit.(d) si (e); alin. 6 lit. (a), pct.2; alin. 7; lit.(a) și art. 45, alin.2, lit (f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se modifică lit. (h), pct. 1, Cap IV din Hotărârea Consiliului Local nr. 248/2007 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Habitat for Humanity România și Habitat for Humanity România - Beiuș pentru conceperea, dezvoltarea și implementarea unui proiect pilot de dezvoltare comunitară, după cum urmează:

,,IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

1. Obligațiile Administrației Sociale Comunitare Oradea

(h)Furnizarea tuturor utilităților publice aferente locuințelor construite/reabilitate/renovate și dotarea interioară a locuințelor construite, până la termenul predării acestora de către Habitat for Humanity România și Habitat for Humanity România - Beiuș.”

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu

  • -  Administrația Socială Comunitara Oradea.

  • -  Habitat for Humanity România

  • -  Habitat for Humanity România - Beiuș.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr.280.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi ,,pentru”.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila