Hotărârea nr. 279/2008

privind acordarea unor burse de excelenþã ºi a premiilor de excelenþã pentru elevii ºi studenþii din învãþãmântul preuniversitar ºi universitar din municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acordarea unor burse de excelență și a premiilor de excelență pentru elevii și studenții din învățământul preuniversitar și universitar din municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.213265/24.03.2008, respectiv nr. 55466/24.03.2008, prin care Administrația Socială Comunitară Oradea și Administrația Imobiliară Oradea propun acordarea unor burse de excelență și a premiilor de excelență pentru elevii și studenții din învățământul preuniversitar și universitar din municipiul Oradea,

Ținând cont de prevederile Legii învățământului nr.84/1995 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.36 alin.(2) lit.b, d, alin.(4) lit.a și ale art. 45 alin.(2) lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.I. Se aprobă următoarele măsuri pentru elevii din învățământul preuniversitar, după cum urmează:

 • 1. (1) Aprobarea unui număr de 50 de burse de excelență pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat conform legii, începând cu anul școlar 2008/2009, în valoare de 300 lei/lună școlară, pe baza unui Regulament de acordare a burselor de excelență elaborat prin grija Inspectoratului Școlar al Județului Bihor împreună cu școlile din municipiu și Administrația Socială Comunitară Oradea respectiv Administrația Imobiliară Oradea.

 • (2) Regulamentul de acordare a burselor de excelență va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 • 2. (1) Acordarea lunar, pe parcursul anului școlar, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar a unor burse de mobilitate, începând cu anul școlar 2008/2009, pentru evenimente desfășurate în străinătate, cu scopul de a consolida vizibilitatea internațională a învățământului preuniversitar din municipiul Oradea.

 • (2) Bursele de mobilitate constau în decontarea cheltuielilor de deplasare, transport, cazare și diurnă pentru cadrele didactice care participă la evenimente și sesiuni de comunicări științifice internaționale.

 • (3) Regulamentul de acordare a burselor de mobilitate va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și va fi elaborat prin grija Inspectoratului Școlar al Județului Bihor împreună cu școlile din municipiu și Administrația Socială Comunitară Oradea respectiv Administrația Imobiliară Oradea.

 • 3. (1) Alocarea anuală din bugetul de venituri și cheltuieli a municipiului Oradea a sumei de 50.000 euro pentru a susține proiecte cu finanțare nerambursabilă destinate activităților didactice și de cercetare desfășurate în învățământul preuniversitar din municipiul Oradea.

(2) Regulamentul de alocare a resurselor destinate finanțărilor nerambursabile pentru susținerea activităților didactice și de cercetare desfășurate în învățământul preuniversitar va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și va fi elaborat prin grija Inspectoratului Școlar al Județului Bihor împreună cu școlile din municipiu și Administrația Socială Comunitară Oradea respectiv Administrația Imobiliară Oradea.

 • 4. (1) Acordarea a patru premii de excelență anual, odată cu acordarea premiilor de excelență la nivelul municipiul Oradea după cum urmează:

 • - pentru ciclul preșcolar - un premiu de excelență în valoare de 3.000 lei/brut;

 • - pentru ciclul școlar primar - un premiu de excelență în valoare de 3.000 lei/brut;

 • - pentru ciclul școlar gimnazial - un premiu de excelență în valoare de 3.000 lei/brut;

 • - pentru ciclul școlar liceal - un premiu de excelență în valoare de 3.000 lei/brut;

(2) Regulamentul de acordare a premiilor de excelență va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și va fi elaborat prin grija Inspectoratului Școlar al Județului Bihor împreună cu școlile din municipiu și Administrația Socială Comunitară Oradea respectiv Administrația Imobiliară Oradea.

Art.II. Se aprobă următoarele măsuri destinate învățământului universitar, după cum urmează:

 • 1. (1) Aprobarea unui număr de 50 de burse de excelență pentru studenții din învățământul universitar acreditat conform legii, începând cu anul școlar 2008/2009, în valoare de 300 lei/lună universitară, pe baza unui Regulament de acordare a burselor de excelență elaborat prin grija Universității din Oradea, Universității Emanuel, Universității Agora, Universității Partium și Administrația Socială Comunitară Oradea respectiv Administrația Imobiliară Oradea.

(2) Regulamentul de acordare a burselor de excelență va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 • 2. (1) Acordarea lunar, pe parcursul anului școlar, pentru cadrele didactice din învățământul universitar a unor burse de mobilitate, începând cu anul școlar 2008/2009, pentru evenimente desfășurate în străinătate, considerate ca fiind semnificative pentru municipiu, cu scopul de a consolida vizibilitatea internațională a învățământului universitar din municipiul Oradea.

 • (2) Bursele de mobilitate constau în decontarea cheltuielilor de deplasare, transport, cazare și diurnă pentru cadrele didactice care participă la evenimente și sesiuni de comunicări științifice internaționale.

 • (3) Regulamentul de acordare a burselor de mobilitate va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și va fi elaborat prin grija Universității din Oradea, Universității Emanuel, Universității Agora, Universității Partium și Administrația Socială Comunitară Oradea respectiv Administrația Imobiliară Oradea.

 • 3. (1) Alocarea anuală din bugetul de venituri și cheltuieli a municipiului Oradea a sumei de 50.000 euro pentru a susține proiecte cu finanțare nerambursabilă destinate activităților didactice și de cercetare desfășurate în învățământul universitar din municipiul Oradea.

(2) Regulamentul de alocare a resurselor destinate finanțărilor nerambursabile pentru susținerea activităților didactice și de cercetare desfășurate în învățământul universitar va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și va fi elaborat prin grija Universității din Oradea, Universității Emanuel, Universității Agora, Universității Partium și Administrația Socială Comunitară Oradea respectiv Administrația Imobiliară Oradea.

 • 4. (1) Acordarea a cinci premii de excelență anual, pentru studenții cu rezultate deosebite în activitatea de cercetare și universitară, odată cu acordarea premiilor de excelență la nivelul municipiul Oradea în valoare de 3.000 lei brut/fiecare.

(2) Regulamentul de acordare a premiilor de excelență va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și va fi elaborat prin grija Universității din Oradea, Universității Emanuel, Universității Agora, Universității Partium și Administrația Socială Comunitară Oradea respectiv Administrația Imobiliară Oradea.

Art.ni (1) Se aprobă editarea revistei cu denumirea: Revista Școlii Tale, într-un tiraj de 1000 exemplare/trimestru destinată evenimentelor importante din mediul academic și școlar din municipiul Oradea cum sunt: sesiuni de comunicări științifice, aniversarea zilelor destinate unităților școlare și alte evenimente asemănătoare. Revista se va edita prin grija Serviciul Comunicare Mass-Media din cadrul Primăriei municipiului Oradea și cu implicarea unităților școlare din municipiul Oradea inclusiv a universităților acreditate din municipiul Oradea;

 • (2) Se aprobă finanțarea anuală, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a două evenimente școlare considerate ca fiind relevante la nivelul municipiului Oradea, în categoria acestora încadrându-se inclusiv olimpiadele școlare organizate la nivel național în municipiul Oradea, nominalizate de către Inspectoratul Școlar al județului Bihor, în limita a 3.000 euro/eveniment;

 • (3) Se aprobă finanțarea anuală, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a două sesiuni de comunicări științifice desfășurate la nivelul municipiului Oradea de către mediul academic, nominalizate de către Universitatea din Oradea și aprobate de către ordonatorul de credite al municipiului Oradea, în limita a 3.000 euro/eveniment;

 • (4) Regulamentul de acordare a burselor de excelență pentru elevii din învățământul preuniversitar se poate elabora concomitent cu regulamentul pentru acordarea burselor de excelență din învățământul universitar.

 • (5) Regulamentul de acordare a burselor de mobilitate pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar se poate elabora concomitent cu regulamentul pentru acordarea burselor de mobilitate pentru învățământul universitar.

 • (6) Regulamentul de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru susținerea proiectelor destinate activităților didactice și de cercetare din învățământul preuniversitar se poate elabora concomitent cu regulamentul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile pentru susținerea proiectelor destinate activităților didactice și de cercetare pentru învățământul universitar.

Art.iV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.V. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Universitatea din Oradea;

 • - Universitatea Emanuel;

 • - Universitatea Agora;

 • - Universitatea Partium;

 • - Administrația Imobiliară Oradea;

 • - Administrația Socială Comunitară Oradea;

 • - se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean ion iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr.279.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi ,,pentru”.