Hotărârea nr. 277/2008

Acord de parteneriat încheiat între Administraþia Socialã Comunitarã Oradea, Asociaþia Caritas Catolica Oradea, Serviciul de Ajutor Maltez în România – filiala Oradea, Asociaþia Deficienþilor Locomotori Bihor ºi Asociaþia Nevãzãtorilor din România, filial

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O TĂ RÂ R E

Acord de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Asociația Caritas Catolica Oradea, Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Oradea, Asociația Deficienților Locomotori Bihor și Asociația Nevăzătorilor din România, filiala Oradea în vederea desfășurării unor activități sociale pentru integrarea socială a persoanelor cu dizabilități

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 212321 din 11.03.2008 prin care

Administrația Socială Comunitară Oradea propune aprobarea acordului de Parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Creșa Oradea, Serviciul de Ajutor Maltez în România -filiala Oradea, Asociația Deficienților Locomotori Bihor și Asociația Nevăzătorilor din România, filiala Oradea în vederea desfășurării unor activități sociale pentru integrarea socială a persoanelor cu dizabilități,

Ținând seama de adresa înregistrată la noi cu nr. 212321 din 11.03.2008, prin care Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Oradea, Asociația Caritas Catolica, Asociația Deficienților Locomotori Bihor și Asociația Nevăzătorilor din România, filiala Oradea ne solicita sprijinul în organizarea unor activități sociale, care au ca scop integrarea socială a persoanelor cu dizabilități,

Obiectul acestui parteneriat îl constituie organizarea și derularea unor activități sociale menite să sensibilizeze și să implice persoanele sănătoase în activitățile zilnice ale persoanelor cu dizabilități. Prin aceste activități se dorește determinarea schimbării mentalității persoanelor sănătoase față de persoanele cu nevoi speciale

In temeiul art. 36 alin.2, lit.(d) si (e), alin. 6 lit. (a), pct.2, alin. 7, lit. a si art. 45 alin.2 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Asociația Caritas Catolica Oradea, Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Oradea, Asociația Deficienților Locomotori Bihor și Asociația Nevăzătorilor din România, filiala Oradea în vederea desfășurării unor activități sociale pentru integrarea socială a persoanelor cu dizabilități, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunica cu :

  • -   Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • -   Asociația Caritas Catolica Oradea,

  • -   Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Oradea,

  • -   Asociația Nevăzătorilor din România, filiala Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr.277.

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” voturi pentru.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila