Hotărârea nr. 276/2008

privind aprobarea organigramei, a statului de funcþii ºi numãrului de personal ale Administraþiei Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 01 aprilie 2008

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și numărului de personal ale Administrației Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 01 aprilie 2008

Analizând raportul de specialitate nr. 212656/14.03.2008 întocmit de Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, a statului de funcții și numărului de personal ale instituției, valabile începând cu data de 01.04.2008;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 925 / 2007, privind aprobarea organigramei, a statului de funcții si numărului de personal ale A.S.C.O., valabile începând cu data de 01.12.2007, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1028 / 2007 - privind aprobarea statului de funcții al A.S.C.O. începând cu data de 01.03.2008;

Luând în considerare Legea nr. 188/1999 - Statutul funcționarilor publici, republicată;

În temeiul prevederilor Ordonanței nr. 9 / 2008 privind modificarea Ordonanței nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232 / 2007 și pentru acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici în anul 2008;

Având în vedere prevederile Codului muncii, aprobat prin Legea nr. 53 / 2003;

Ținând seama de H.G.R. nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare;

În conformitate cu Ordonanța nr. 10/2007 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000,

In baza art.36 alin.(a), (b), (d), alin.(3) lit.b, alin.(4) lit.a alin.(6) lit.a, pct. 16 si ale art.45 alin. (2) lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă organigrama Administrației Sociale Comunitare Oradea, valabilă începând cu data de 1 APRILIE 2008, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă statul de funcții și numărul de personal ale Administrației Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 1 APRILIE 2008, conform anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Organigrama Centrului de îngrijire de zi, parte integrantă din organigrama Administrației Sociale Comunitare Oradea, se prezintă în anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu:

- Administrația Socială Comunitară Oradea,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr. 276

Hotărârea a fost adoptă cu unanimitate voturi ,,pentru”.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR Ionel Vila


Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.276 din 27 martie 2008

Organigrama valabila începând cu data de 1 APRILIE 2008

ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

CONSILIUL LOCAL

PRIMAR

VICEPRIMAR

Director Executiv


Director Exec.Adj.


Biroul Informatii Publice

1 5 - 6


Director Exec.Adj.


Serviciul Social

1 2 - 3


Serviciul Operat.Financ. si

Contr.Financ.Prev.


Comp.Coordonare Centre Multif.


Comp. Resurse Umane

- 3 - 3


Comp. Ajutor Social

4 - 4


Comp. Asist. Personali, Indemniz.


Comp. Contab. Publica.-Salariz.

- 4 - 4


Comp.Asistenta Sociala

3 - 3


Comp . Buget

-

2 -

2


Comp. Ajutoare Incalz. Locuintei

- 5 - 5


Asistenti Personali

Comp. Juridic.

- 2 -

2


Comp.Gest. Serv.si Prestatii Soc.

- 2 - 2


Compartiment Protectia Copilului

- 8 - 8


Centrul Temporar „CUORE”

- 6 2 8


Comp.Achizitii Publice

2 - 2


C.Progr,Prevenire,Combatere Marginaliz.Soc.


Centrul de Asist. Sociala

2 3 15 20


Serv. Administrativ. - Aproviz.

1 1 13 15


Comp.Pers. cu Handicap

- 5 - 5


Centrul de Ingrijire de Zi

3 12 9 24


Comp.Program ACCESOR

2 2 4


Biroul Locuinte Sociale

1 5 - 6


Caminul pt. Pers. Varstnice

1 3 19 23


Centrul Soc.Urgenta pt P.F.A

1 7 7 15


Conducere

Executie

Deservire

Total

15

104

67

186

din care :

din care :

din care:


STAT DE FUNCTII SI NUMAR DE PERSONAL valabile începând cu data de 1 APRILIE 2008

• FUNCȚII PUBLICE:

Nr. crt

Funcția

Nr.posturi                                |

Total

Conducere

Executie

Ocupate

Vacante

Ocupate

Vacante

FUNCȚII DE CONDUCERE:

1.

Director executiv

1

1

-

-

-

2.

Director executiv adjunct

1

1

-

-

-

3.

Director executiv adjunct

1

-

1

-

-

4.

Sef serviciu

2

2

-

-

-

5.

Sef birou

2

2

-

-

-

FUNCȚII DE EXECUȚIE:

1.

Consilier juridic

I superior

2

-

-

2

-

2.

Consilier

I superior

5

-

-

5

3.

Referent

III superior

10

-

-

10

-

4.

Consilier

I principal

10

-

-

10

-

5.

Referent

III principal

1

-

-

1

-

6.

Consilier

I asistent

27

-

-

27

-

7.

Referent

III asistent

2

-

-

2

-

8.

Consilier

I debutant

6

-

-

6

-

TOTAL

70

6

1

63

-

• Ai

NGAJATI CU CONTRA

CT INDIVIDUAL

DE MUNi

CA:

Nr. crt

Funcția

Studii

Grad/ treapta

Nr. posturi

Posturi ocupate

Posturi vacante

Cond

Exec

Des

Cond

Exec

Des

1

Director

S

I A

2

2

-

-

-

-

-

2

Contabil șef

S

I A

2

2

-

-

-

-

-

3

Sef camin (insp.sp.)

S

IA

1

1

-

-

-

-

-

7

Sef serv-in.sp.

S

II

1

1

-

-

-

-

-

8

Sef centru - Insp. spec.

S

III

1

-

-

-

1

-

-

12

Șef serviciu-insp.

M

I A

1

1

-

-

-

-

-

5

Inspector spec.

S

I A

4

-

2

-

-

2

-

6

Inspector spec.

S

I

2

-

1

-

-

1

-

4

Inspector spec.

S

II

3

-

3

-

-

-

-

9

Inspector spec.

S

III

8

-

8

-

-

-

-

10

Inspector spec.

S

Deb

4

-

1

-

-

3

-

11

Referent de spec.

SSD

II

1

-

1

-

-

-

-

13

Inspector , referent

M

I A

4

-

2

-

-

2

-

14

Referent

M

I

10

-

7

-

-

3

-

15

Inspector

M

II

3

-

3

-

-

-

-

16

Inspector

M

Deb

2

-

1

-

-

1

-

17

Administrator

M

I

1

-

-

1

-

-

-

18

Administrator

M

II

1

-

-

1

-

-

-

19

Magaziner

M

I

2

-

-

2

-

-

-

20

Portar, îngrijitoare

I

27

-

-

22

-

-

5

20

Portar, îngrijitoare

II

1

-

-

1

-

-

-

21

Muncitor calificat

I

17

-

-

15

-

-

2

22

Muncitor calificat

III

11

-

-

11

-

-

-

23

Muncitor calificat

IV

2

-

-

2

-

-

-

24

Muncitor calificat

V

3

-

-

3

-

-

-

25

Muncitor necalificat

2

-

-

2

-

-

-

TOTAL

116

7

29

60

1

12

7

NUMAR TOTAL DE PERSONAL: 186 plus asistenții personali

Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.276 din 27 martie 2008

Organigrama CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE DE ZI, valabila începând cu data de 1 APRILIE 2008

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

DIRECTOR 1

CONTABIL SEF


SERVICIUL ORIENTARE SCOLARA SI

PROFESIONALA 1 + 1 + -

COMP. CONSILIERE PSIHOLOGICA - + 1 + -

COMP. CONTABILITATE - + 2 + -

COMP. EDUCATIE SCOLARA      - + 8 + -


COMP. ADMINISTRATIV

- + - +

9


Total posturi:

conducere

executie

deservire

24

3

12

9