Hotărârea nr. 271/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinþã P+M, anexa gospodãreascã P ºi împrejmuire teren - Etapa I - Reglementare acces din strada Cireºilor nr.25, nr. cad. 13396 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință P+M, anexa gospodărească P și împrejmuire teren - Etapa I - Reglementare acces din strada Cireșilor nr.25, nr. cad. 13396 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.127523 din data de 17.03.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință P+M, anexa gospodărească P și împrejmuire teren - Etapa I -Reglementare acces din strada Cireșilor nr.25, nr.cad. 13396 - Oradea, la inițiativa beneficiarilor Silaghi Eugen și soția Elena, în vederea reglementării accesului la terenul beneficiarilor, stabilirea condițiilor de extindere/modernizare a rețelei stradale existente, rezolvarea circulației carosabile și pietonale pe str. Cireșilor și circulația juridică a terenurilor,

Terenul în suprafață totală de S = 2353,0 mp s-a identificat cu nr.cad.13396 înscris în CF NDF nr.11266 Oradea în favoarea lui Silaghi Eugen și soția Elena ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității Oradea, în zona de dealuri, în partea de nord a municipiului Oradea, pe strada Cireșilor, într-o zonă construită cu case cu regim mic de înălțime. Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zona destinată locuințelor unifamiliale izolate.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este reprezentată de rețea electrică, rețea de apă și canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință P+M, anexă gospodărească P și împrejmuire teren

  • - Etapa I - Reglementare acces din strada Cireșilor nr.25, nr.cad.13396 - Oradea, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -   Se propune lărgirea profilului străzii Cireșilor la 12,0m, în dreptul parcelei beneficiarilor, cu o lățime de 6,0m din ax, urmând ca celelalte extinderi să facă obiectul altor Planuri Urbanistice de Detaliu.

  • -  Strada propusă de 12,0m din care lățimea de 6,0m din ax se va constitui din actuala stradă și cota parte de teren din terenul cu nr.cad. 13396 înscris în CF NDF nr.11266 - Oradea în favoarea lui Silaghi Eugen și soția Elena pe partea beneficiarului, conform propunerilor din planșa 3U- Circulația terenurilor.

  • -   Cota parte de teren din terenul cu nr.cad. 13396 înscis în CF NDF nr. 11266 - Oradea, folosință teren intravilan, în favoarea lui Silaghi Eugen și soția Elena destinat extinderii străzii Cireșilor se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din Planul Urbanistic de Detaliu și ofertei de donație, legalizată notarial.

  • -   In urma acceptării donației cotei parte de teren din terenul identificat cu nr.cad.13396 se va înscrie în evidențele publicității imobiliare în proprietatea publică a municipiului Oradea având destinația de drum public.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -   Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Silaghi Eugen și soția Elena, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr.271


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila