Hotărârea nr. 270/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinþã ºi rezolvare acces la parcelã str. Pãdurii nr.8 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință și rezolvare acces la parcelă str. Pădurii nr.8 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.127530 din data de 17.03.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință și rezolvare acces la parcelă str. Pădurii nr.8 - Oradea, s-a elaborat la inițiativa beneficiarului Chiriac Silviu Cornel în baza certificatului de urbanism nr.22507/04.07.2007 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case de locuit pe str. Pădurii nr.8 rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și servirea edilitară,

Zona luată în studiu se situează în intravilanul municipiului Oradea în partea de nord-vest, în Cartierul Episcopia Bihor, într-o zona construită cu case cu regim de mic de înălțime P, P+1, grădini și livezi. Accesul în zonă se face din str. Calea Bihorului, str. Paleului și str. Pădurii.

Terenul în suprafața de 1515 mp identificat cu nr. cadastral 16941 ca teren intravilan, înscris în CF NDF nr.88151 - Oradea, în favoarea S.C. Emantes S.R.L. având contract de comodat încheiat cu beneficiarul Planului Urbanistic de D-lui Chiriac Silviu Cornel și nr.cad.16940 cu destinația de drum public, înscris în CF NDF nr. 89430- Oradea în favoarea municipiului.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona nu este deservită de rețea de alimentare cu apă sau de canalizare, există rețea de energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință și rezolvare acces la parcela str. Pădurii nr.8 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Amplasarea construcției se va face în limitele stabilite prin Planul Urbanistic de Detaliu, conform planșei U3- Plan Reglementări urbanistice.

Regimul de aliniere față de stradă:

  • -  Amplasarea clădirii la 11,35m de la aliniamentul străzii;

  • -  Retrageri laterale: minim 2,0m de la mejdia dreaptă și minim 5,95 m de la mejdia strângă;

  • -  Limita gardului se va amplasa la 6m din axul străzii str. Pădurii;

  • -  Indicii de ocupare a terenului POT= 28% și CUT= 0.28 se încadrează în coeficienții maximali de zonă POT max.35%, CUT max. = 0,5;.

  • -  Parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

Condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantări arbori, 20% din suprafața lotului;

Organizarea circulației:

  • -  Accesul se va realiza din str. Pădurii prin lărgirea străzii la profil transversal de 12m.

  • -  Profilul transversal al străzii Pădurii propus la 12,0m, preluând reglementările din Planul Urbanistic General al municipiului Oradea este constituit din profilul actual al străzii și fișia de teren pentru lărgire spre proprietatea beneficiarului identificat cu nr.cad. 16940 având destinația de “drum public”, înscris în CF NDF nr. 89430 - Oradea în favoarea municipiului;

Asigurarea utilităților: alimentarea cu apă prin puț forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă, apă pluvială va fi colectată în rigole.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Chiriac Silviu Cornel, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr.270


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”