Hotărârea nr. 268/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casã de vacanþã P+M - Etapa II - Reglementare parcelã str. Caiºilor nr.14b – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casă de vacanță P+M - Etapa II - Reglementare parcelă str. Caișilor nr.14b - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.127532 din data de 17.03.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casă de vacanță P+M - Etapa II - Reglementare parcelă str. Caișilor nr.14b -Oradea, s-a elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 2151/21.06.2006, la inițiativa beneficiarului Nagy Eszter în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case de vacanță pe str. Caișilor nr.14b și reglementarea accesului la parcelă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul în suprafață de S = 3009mp identificat cu nr.cad.14397 înscris în CF NDF nr.85173- Oradea în favoarea lui Nagy Eszter. Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în partea nord, în zona de dealuri a municipiului Oradea, între străzile Izvorului și Dimitri într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire.

Terenul, proprietatea beneficiarului, se învecinează cu terenuri proprietate particulară, în vecinătatea zonei existe case izolate în general în regim mic de înălțime și cu o densitate scăzută.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1, zona destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută și un front la stradă de 25,0m. Circulația în zonă se desfășoară pe strada Izvorului din care se ramifică str. Caișilor.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețea de alimentare cu apă și canalizare, există rețea de energie electrică la care va fi necesară branșarea.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Casă de vacanță P+M - Etapa II - Reglementare parcelă str. Caișilor nr.14b - Oradea, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  regim de înălțime P+M;

Amplasarea construcțiilor se va face în limitele stabilite prin Planul Urbanistic de Detaliu, conform planșei U02- Reglementări urbanistice:

  • -  Retragere de la stradă 18,50m;

  • -   Retrageri laterale: minim 1,90m pe o latură;

  • -  Indicii de ocupare a terenului maximal sunt POT max.35% și CUT max. = 0,5;.

  • -   Parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

  • -   Condiții specifice impuse: spații verzi minim 10% din suprafața lotului;

Profilul transversal al străzii Caișilor va fi de 12,0m: carosabil 7,0m, rigole și trotuare pe ambele părți conform planșei U04-Circulația terenurilor; Prin HCL nr.337/31.05.2007 s-a aprobat PUD - Etapa I - Reglementare acces pe strada Caișilor nr.14b, în vederea asigurării accesibilității la parcela destinată locuirii și s-a operat donația terenului din dreptul proprietății beneficiarului destinat lărgirii străzii Caișilor, conform extras CF NDF nr. 85174- Oradea, nr.cad.14398 a trecut în proprietatea municipiului Oradea cu destinația de drum public.

Asigurarea utilităților: alimentarea cu apă și canalizarea menajeră, alimentarea cu energie electrică, se vor rezolva prin racord la rețelele existente, colectarea apelor meteorice se va face în rigole stradale.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -   Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Nagy Eszter, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr.268


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila