Hotărârea nr. 267/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casã S+P+1+M - Etapa I - Reglementare acces din strada T. Goga în vederea asigurãrii accesibilitãþii la parcele destinate locuirii, nr.cad. 76/5 ºi 76/11 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă S+P+1+M - Etapa I - Reglementare acces din strada T. Goga în vederea asigurării accesibilității la parcele destinate locuirii, nr.cad. 76/5 și 76/11 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.127520 din data de 17.03.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă S+P+1+M - Etapa I -Reglementare acces din strada T. Goga în vederea asigurării accesibilității la parcela destinată locuirii, nr.cad.76/5 și 76/11 - Oradea, la inițiativa beneficiarilor Nemes Ioan și soția Greta, în vederea reglementării accesului la terenul beneficiarilor, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul în suprafață totală de S = 1050,0mp s-a identificat cu nr.cad.76/5 înscris în CF NDF nr. 4533 -Oradea în favoarea lui Nemes Ioan și soția Greta și nr.cad.76/11 înscris în CF NDF nr.4476- Oradea în favoarea lui Ciorba Maria, ca teren intravilan.

Terenul care face obiectul reglementării accesului este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud a localității, pe strada Traian Goga.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă S+P+1+M - Etapa I - Reglementare acces din strada T. Goga în vederea asigurării accesibilității la parcele destinate locuirii, nr.cad. 76/5 și 76/11 - Oradea, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Lărgirea unei străzi, laterale străzii T. Goga, la un profil transversal de 8,00m ( 4,0m pe partea beneficiarilor ) ( carosabil 2 sensuri, rigole si trotuare);

  • -  Strada studiată, propusă pentru lărgire, pe lățimea de 8,00m (4,0m pe partea beneficiarului ) se va constituii din:

  • -  strada existentă, laterală străzii T. Goga;

  • -  cota parte de teren din terenul cu nr.cad. 76/11 înscris în CF NDF nr. 4476 - Oradea în favoarea lui Ciorba Maria, ca teren intravilan;

  • -  Cota parte de teren din terenul cu nr.cad.76/11 destinat constituirii străzii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, planșa U4 - Circulația terenurilor și ofertei de donație autentificate notarial;

  • -  In urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea;

  • -  Cota parte de teren din terenul identificat cu nr.cad. 76/11 se va înscrie în evidențele publicității imobiliare în proprietatea publică a municipiului Oradea având destinația de drum public.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

- Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Nemeș Ioan și soția Greta, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr.267


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”

Ionel

Vila