Hotărârea nr. 266/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Etapa I - Parcelare teren pentru locuinþe ºi dotãri – Reglementare accese, str. Nojoridului, nr.cad. 13775, 13776, 13777, 13778, 13779, 13780, 13781, 13782, 13783, 13784, 13785, 13786, 13787, 13788, 13789, 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Etapa I - Parcelare teren pentru locuințe și dotări

  • -  Reglementare accese, str. Nojoridului, nr.cad. 13775, 13776, 13777, 13778, 13779, 13780, 13781,

13782, 13783, 13784, 13785, 13786, 13787, 13788, 13789, 13790, 13791, 13792, 13793,

  • -                                13794, 13795, 13796 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.127518 din data de 17.03.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Etapa I - Parcelare teren pentru locuințe și dotări - Reglementare accese, str. Nojoridului, nr.cad. 13775, 13776, 13777, 13778, 13779, 13780, 13781, 13782, 13783, 13784, 13785, 13786, 13787, 13788, 13789, 13790, 13791, 13792, 13793, 13794, 13795, 13796 - Oradea, la solicitarea beneficiarilor Cosmin Bonica, Boldiș Lucian și Daiana, Baba Ciprian, Vereș Daniel și S.C. Dumexim S.R.L. și are ca obiect organizarea terenului situat în zona Nojoridului, în apropierea intersecției străzii Nojoridului cu Ogorului - șoseaua de centură, partea stângă pe direcția est-vest, în vederea reglementării accesului la amplasament pentru integrarea, pe viitor, a unui zone de locuințe și dotări de cartier, stabilind rezolvarea circulației în zona studiată și reglementarea urbanistică a zonei,

Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea sudică a localității, într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea economică și de servicii.

Amplasamentul studiat se află pe drumul Nojoridului, în apropierea intersecției străzii Ogorului cu strada Nojoridului, pe partea stângă, direcția est-vest, delimitat de terenuri proprietatea persoanelor fizice/juridice și străzile limitrofe Nojoridului, terenul are ieșire la str. Nojoridului.

Terenul în suprafață totală de 12965,0mp, identificat cu nr.cad.13775 înscris în CFN 11707 -Oradea, nr.cad.13776 înscris în CFN 11708 - Oradea, nr.cad.13787 înscris în CFN 11719 - Oradea, nr.cad.13788 înscris în CFN 11720 - Oradea, nr.cad.13789 înscris în CFN 11721 - Oradea nr.cad.13791 înscris în CFN 11723 - Oradea, nr.cad.13792 înscris în CFN 11724 - Oradea în favoarea beneficiarei S.C. Dumexim S.R.L., nr.cad.13777 înscris în CFN 11709 - Oradea, nr.cad.13778 înscris în CFN 11710 -Oradea, nr.cad.13779 înscris în CFN 11711 - Oradea, nr.cad.13780 înscris în CFN 11712 - Oradea, nr.cad.13781 înscris în CFN 11713 - Oradea, nr.cad.13782 înscris în CFN 11714 - Oradea, nr.cad. 13783 înscris în CFN 11715 - Oradea, nr.cad.13784 înscris în CFN 11716 - Oradea, nr.cad. 13785 înscris în CFN 11717 - Oradea în favoarea lui Bonica Cosmin-Ioan, nr.cad. 13786 înscris în CFN 11718 - Oradea în favoarea lui Boldis Lucian și Daiana, nr.cad.13790 înscris în CFN 11722 - Oradea în favoarea lui Baba Ciprian și Vereș Daniel, nr.cad. 13793 înscris în CFN 11725 - Oradea în favoarea beneficiarei S.C. Dumexim S.R.L. (cota de 16 parti) și Boldiș Lucian și Daiana (cota de 16 parti), nr.cad.13794 înscris în CFN 11726 - Oradea, nr.cad.13795 înscris în CFN 11727 - Oradea, nr.cad.13796 înscris în CFN 11728 -Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Bonica Cosmin (cota de 6 parti) și Boldiș Lucian și Daiana (cota de 6 parti), ca teren intravilan.

Regulamentul zonării funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează terenul în zona de folosință de tip R2, destinată locuințelor familiale. Circulația principală în zonă se desfășoară pe drumul de centură, str.Ogorului.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona nu este deservită de rețele de apă și canalizare iar rețeaua electrică se află în apropiere.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Etapa I - Parcelare teren pentru locuințe și dotări -Reglementare accese, str.Nojoridului, nr.cad. 13775, 13776, 13777, 13778, 13779, 13780, 13781, 13782, 13783, 13784, 13785, 13786, 13787, 13788, 13789, 13790, 13791, 13792, 13793, 13794, 13795, 13796 -Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune crearea a noi artere de circulație și modernizarea celor existente; Accesul auto și pietonal în incinta amplasamentului studiat se va face din strada Nojoridului, strada conformă din punct de vedere tehnic și urbanistic, artera principală de categoria a III-a cu prospect de 12,0m ( carosabil 7,0m, trotuare pe ambele părți și zona pentru dezvoltarea infrastructurii edilitare);

In interiorul zonei parcelate proiectantul a luat în studiu deschiderea unei străzi publice de categoria a III-a având profilul transversal de12,0m, amplasată perpendicular pe strada Nojoridului și un drum de acces privat cu profil de 6,0m - paralelă cu strada publică nou propusă în vederea asigurării accesibilității la viitoarele loturi destinate locuirii în conformitate cu Legea nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor;

In conformitate cu propunerile din PUZ, planșa 4/U - Circulația terenurilor și planșa 5/U- Profil transversal drum:

  • -  Strada interioară publică cu profil transversal de 12m ( carosabil 7,0m, trotuare pe ambele părți și zona pentru dezvoltarea infrastructurii edilitare), se va constitui din:

  • -  terenul identificat cu nr.cad.13796 înscris în CFN 11728 - Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Bonica Cosmin (cota de părți) și Boldiș Lucian și Daiana (cota de părți), ca teren intravilan;

  • -  Terenul destinat amenajării drumului public (nr.cad.13796) se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa 4/U - Circulația terenurilor și ofertei de donație nr.4772/06.12.2007;

  • -  In urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea;

  • -  Strada privată cu profil transversal de 6,0m se va constitui din:

  • -  terenul identificat cu nr.cad.13795 înscris în CFN 11727 - Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Bonica Cosmin (cota de parti) și Boldis Lucian și Daiana (cota de parti), ca teren intravilan.

  • -  Terenul destinat străzii interioare cu caracter privat se va înregistra la Cartea Funciară cu destinația de drum în proprietatea privată.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

Beneficiarii planului Urbanistic Zonal, Cosmin Bonica, Boldiș Lucian și Daiana, Baba

Ciprian, Veres Daniel și S.C. Dumexim S.R.L., prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Nr.266

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”