Hotărârea nr. 265/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casã familialã D+P+M zona strãzii Apateului, nr.cad. 6485/2 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă familială D+P+M zona străzii Apateului, nr.cad. 6485/2 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.127514 din data de 17.03.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă familială D+P+M zona străzii Apateului, nr.cad. 6485/2 - Oradea, la inițiativa beneficiarilor Secara Maria și Secara Crăciun, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale pe terenul rezultat în urma unei parcelări vizate O.N.C.G. Bihor pe strada laterală străzii Apateului, nou creată care deservește loturile, echiparea și servirea edilitară.

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud a localității, a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire.

Zona este delimitată pe latura vestică de strada Apateului, pe latura estică de zona de servicii a drumului de centură, pe latura nordică de drumul agricol, nr.cad.10911, aflat în proprietatea municipiului Oradea și canalul de desecare Peța - Hidișel iar pe latura sudică de terenuri particulare.

Circulația în zonă se desfășoară din str. Apateului nemodernizată. Terenul luat în studiu: nr.cad. 6485/2 în suprafață de S = 800mp înscris în CF NDF nr.4780 - Oradea în favoarea beneficiarilor Secară Maria și Secară Crăciun.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională R2 zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu o densitate mai ridicată.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona nu este deservită de rețele de apă și canalizare iar rețeaua electrică se află în apropiere.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă familială D+P+M zona străzii Apateului, nr.cad. 6485/2 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  regim de înălțime D+P+M;

Regimul de aliniere față de limitele terenului:

  • -  Clădirea propusă va fi retrasă de mejdiile laterale 3,27m;

  • -  față de strada nou creată pe nr.cad. 10911, clădirea se va retrage 8,0m;

  • -  parcela nu are ieșire la str. Apateului,

  • -  Accesul se va rezolva din str. Apateului pe strada laterală constituită pe profilul drumului agricol identificat cu nr.cad.10911 înscris în CF NDF nr.12147- Oradea în favoarea municipiului;

  • -  Indicii de ocupare a terenului maximali sunt POT max.35% și CUT max. = 0,5;.

  • -  Parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

Condiții specifice impuse: spații verzi plantate din suprafața lotului;

Organizarea circulației: Accesul este asigurat pe strada laterală străzii Apateului constituită pe profilul drumului agricol identificat cu nr.cad.10911 cu un prospect de 10,0m lățime propusă pentru lărgire la 12,0m (carosabil 2 sensuri, rigolă și trotuar) pe zona canalului de desecare.

Asigurarea utilităților: în prima etapă alimentarea cu apă prin puț forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, până la extinderea rețelelor de apă și canalizare iar alimentarea cu energie electrică se va face prin racord la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Secara Maria și Secara Crăciun, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr.265


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”