Hotărârea nr. 264/2008

Privind aprobarea Protocolului de Înfrãþire a municipiul ORADEA cu oraºul CEYRAT, regiunea Clermont Ferrand, Franþa

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O TĂ RÂ R E

Privind aprobarea Protocolului de Înfrățire a municipiul ORADEA cu orașul CEYRAT, regiunea Clermont Ferrand, Franța

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 126310 din 13.03.2008 prin care Serviciul Proiecte și Cooperare Europeană propune aprobarea Protocolului de Înfrățire a municipiului Oradea cu orașul CEYRAT, regiunea Clermont Ferrand, Franța,

La inițiativa Asociației “Prietenii României” din Franța, în anul 1999 au început relațiile între cele doua orașe, în anul 2000 fiind semnat un pact de prietenie între Oradea și Ceyrat, pact care a fost resemnat în anul 2002,

În anul 2007 datorită unei foarte bune relații și colaborări, la Ceyrat a fost inaugurată în prezența unei delegații din partea Primăriei Oradea, strada cu numele orașului nostru “Aleea Oradea”.

Direcțiile colaborării sunt: pe plan cultural - relații între muzee, instituții de arta și istorie, fotocluburi; colaborare în domeniul educațional - schimburi școlare între Sc. Generală 16 din Oradea și Colegiul Henri Pourrat din Ceyrat; la nivelul administrației locale-colaborare în domeniul serviciilor publice, în anul 2007 fiind făcută o donatie de 3 autobuze către OTL.

Pentru întărirea și dezvoltarea relațiilor existente, pentru realizarea unui parteneriat strategic bazat pe idealuri comune care să ducă la dezvoltarea orașelor noastre pe plan european si internațional, autoritățile celor două municipalități au convenit semnarea unui Protocol de înfrațire între cele două orașe.

În cadrul ultimei întâlniri ocazionate de Festivalul “Toamna Oradeană” 2007 la care au participat oficialități din Ceyrat, conducerile primăriilor au stabilit semnarea în 2008 a Protocolului de Înfrățire la Ceyrat.

In temeiul art. 36, alin.2, lit.(d) si (e), alin. 6 lit. (a), pct.4, alin. 7, lit. b și art. 45 alin.2 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă Protocolului de Înfrățire între municipiul Oradea și orașul Ceyrat, regiunea Clermont Ferrand-Franța, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Proiecte și Cooperare Europeană.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunica cu :

  • •  Serviciul Proiecte și Cooperare Europeană

  • •  Dl. Alain Brochet - Primarul orașului CEYRAT, Franța, prin grija Serviciul Proiecte și Cooperare Europeană

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ioan Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr. 264

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” voturi pentru.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel VilaANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 264/2008

PROTOCOL DE ÎNFRĂȚIRE

între municipiul ORADEA, județul Bihor si orașul Ceyrat, regiunea Clermont Ferrand

Primarii din ORADEA (ROMÂNIA) și din CEYRAT (FRANȚA)

Răspunzând aspirațiilor profunde și nevoilor reale ale locuitorilor din orașele noastre,

Știind că civilizațiile noastre și oamenii noștri și-au găsit legănul în vechile „comune” și că spiritul de libertate s-a înscris mai întâi în francizele pe care le-au știut cuceri și, mai târziu, în autonomiile locale pe care le-au știut făuri. Considerând faptul că opera istoriei trebuie să se continue într-o lume deschisă, dar că această lume nu va fi cu adevărat armonioasă decât în măsura în care oamenii vor trăi liberi în orașe libere.

Afirmând atașamentul nostru față de respectul drepturilor inviolabile și inalienabile ale persoanei umane, Recunoscând faptul că interdependența crescândă a societăților noastre necesită în lume o ordine democratică internațională, soclul unei păci durabile care să se sprijine pe ansamblurile ca Uniunea Europeană.

Convinși de faptul că legăturile care unesc comunele continentului nostru se înscriu într-un demers pertinent pentru a da un corp cetățeniei europene și pentru a promova de asemenea o Europă cu o față umană.

ÎN ACEASTĂ ZI, NE LUĂM ANGAJAMENTUL SOLEMN

Cu respect față de relațiile stabilite între țările noastre și în acord cu principiul subsidiarității, să menținem legăturile permanente între municipalități să dialogăm, să facem schimburi de experiențe și să punem în practică orice acțiune comună care ar putea să ne îmbogățească reciproc în toate domeniile relevante ale competenței noastre,

Să încurajăm și să susținem schimburile între locuitorii noștri pentru a dezvolta, printr-o înțelegere reciprocă și o cooperare eficace, sentimentul viu al fraternității europene în serviciul unui destin comun de aici înainte,

Să acționăm conform regulilor ospitalității, cu respect față de diversitățile noastre, într-un climat de încredere și într-un spirit de solidaritate,

Să garantăm fiecărei persoane posibilitatea de a participa la schimburi între municipalitățile noastre fără discriminare de orice natură ar fi,

Să promovăm, în cursul schimburilor noastre și a cooperării, valorile universale care constituie libertatea, democrația, egalitatea și Statul de drept,

Să reunim eforturile pentru a ajuta cu toate mijloacelor noastre la succesul acestui demers necesar de pace, de progres și de prosperitate:

UNITATEA EUROPEANĂ

Prezentul protocol se încheie pentru o perioadă nedeterminată.

Prezentul protocol intră în vigoare la data de 04 Mai 2008.

Încetarea valabilității prezentului Protocol se poate realiza printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți, care va produce efecte în decurs de 30 de zile de la primirea notificării.

Prezentul protocol poate fi modificat de comun acord, modificările urmând să intre în vigoare de la data stabilită de comun acord.

Oricare dintre Părți poate denunța prezentul Protocol pentru motive temeinice. Denunțarea urmează procedura prevăzută pentru intrarea în vigoare a acestuia.

Semnat la Ceyrat, în data de 04 Mai 2008 în două exemplare originale, în limba română și franceză, toate textele fiind egal autentice.

Primar Ceyrat

Alain Brochet


Primar Oradea Mihai Dan Groza