Hotărârea nr. 261/2008

privind rezilierea contractului de concesiune nr. 630 din 12.06.2000 ºi aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a suprafeþei de 83,65 mp teren identificat cu nr. topo 9730/10 înscris în CF 77219 ºi nr. cadastral 1885 înscris în CF nd

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind rezilierea contractului de concesiune nr. 630 din 12.06.2000 și aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 83,65 mp teren identificat cu nr. topo 9730/10 înscris în CF 77219 și nr. cadastral 1885 înscris în CF ndf 1291, situat în Oradea, Calea Aradului nr. 27, bl. P61 în favoarea d-lui Igna Gheorghe

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.54654 din data de 12.03.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. topo 9703/10 înscris în CF 77219 Oradea și nr. cadastral 1885 înscris în CF ndf 1291 Oradea, în suprafață de 83,65 mp, situat în Oradea, Calea Aradului nr. 27, bl. P61, în favoarea d-lui Igna Gheorghe,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificata si completata prin HCLMO nr. 758/2005 pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind procedura de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea,

În temeiul Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În baza art.36 alin.2 lit.c), alin.5 lit.b), și art.45 alin.3, art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr.630 din data de 12.06.2000 încheiat între Primăria municipiului Oradea și d-l Igna Gheorghe.

Art.2. Se aprobă prețul de vânzare în sumă 9.201,50 EURO fără TVA pentru întreaga suprafață respectiv de 110 euro/mp, fără T.V.A, în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr.54.616 din 11.03.2008, pentru terenul situat în Oradea, Calea Aradului nr.27, bl. P61, având nr. topo 9703/10 înscris în CF 77219 și nr. cadastral 1885 înscris în CF ndf 1291 Oradea, în suprafață de 83,65 mp, în favoarea d-lui Igna Gheorghe.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația Imobiliara Oradea;

  • - Serviciul Patrimoniu;

  • - Serviciul Achiziții - Valorificări Active;

  • - d-nul Igna Gheorghe, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr.261

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila