Hotărârea nr. 260/2008

privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a suprafeþei de 31 mp teren identificat cu nr. cadastral 15078 înscris în CF 88016, situat în Oradea, str. Ana Ipatescu nr.41, în favoarea d-lui Muntean Iosif ºi Muntean Ecaterina

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 31 mp teren identificat cu nr. cadastral 15078 înscris în CF 88016, situat în Oradea, str. Ana Ipatescu nr.41, în favoarea d-lui Muntean Iosif și Muntean Ecaterina

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.54655 din data de 12.03.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 15078 înscris în C.F. 88016 Oradea, în suprafață de 31 mp, situat în Oradea, str. Ana Ipatescu nr.41, în favoarea d-lui Muntean Iosif și Muntean Ecaterina,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificata si completata prin HCLMO nr. 758/2005 pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind procedura de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea,

În temeiul Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În baza art.36 alin.2 lit.c), alin.5 lit.b), și art.45 alin.3, art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă 1.705 EURO fără TVA pentru întreaga suprafață respectiv de 55 euro/mp, fără T.V.A, în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr.54.613 din data de 11.03.2008, pentru terenul situat în Oradea, str. Ana Ipatescu nr. 41, având nr. cadastral 15078 înscris în CF 88016 Oradea, în suprafață de 31 mp, în favoarea d-lui Muntean Iosif și Muntean Ecaterina.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația Imobiliară Oradea;

  • - Serviciul Patrimoniu;

  • - Serviciul Achiziții - Valorificări Active;

  • - d-nul Muntean Iosif și Muntean Ecaterina, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr.260


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila