Hotărârea nr. 258/2008

privind rezilierea contractului de concesiune nr. 443 din 01.07.1997 ºi aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a suprafeþei de 19,77 mp teren identificat cu nr.topo 9703/8 înscris în CF 7351, situat în Oradea, Calea Aradului bl. P

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind rezilierea contractului de concesiune nr. 443 din 01.07.1997 și aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 19,77 mp teren identificat cu nr.topo 9703/8 înscris în CF 7351, situat în Oradea, Calea Aradului bl. P60, în favoarea d-lui Pădureanu Adrian Dacian

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.54657 din data de 12.03.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea rezilierea contractului de concesiune nr.443 din data de 01.07.1997 și aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr.topo 9703/8 înscris în CF 7351 Oradea, în suprafață de 19,77 mp, situat în Oradea, Calea Aradului bl. P60, în favoarea d-lui Padurean Adrian Dacian,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificata si completata prin HCLMO nr. 758/2005 pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind procedura de vînzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea,

În temeiul Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În baza art.36 alin.2 lit.c), alin.5 lit.b), și art.45 alin.3, art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr.443 din data de 01.07.1997 încheiat între Primăria municipiului Oradea și d-nul Padurean Adrian Dacian.

Art.2. Se aprobă prețul de vânzare în sumă 2.174,70 EURO fără TVA pentru întreaga suprafață respectiv de 110 euro/mp, fără T.V.A, în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr.54.615 din 11.03.2008, pentru terenul situat în Oradea, Calea Aradului bl. P60, având nr. topo 9703/8 înscris în CF 7351 Oradea, în suprafață de 19,77 mp, în favoarea d-lui Padurean Adrian Dacian.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația Imobiliară Oradea;

  • - Serviciul Patrimoniu;

  • - Serviciul Achiziții - Valorificări Active;

  • - d-nul Padurean Adrian Dacian, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr.258

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila