Hotărârea nr. 251/2008

privind rectificarea bugetului pe anul 2008 ºi aprobarea finanþãrii unor cheltuieli din bugetul local al municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind rectificarea bugetului pe anul 2008 și aprobarea finanțării unor cheltuieli din bugetul local al municipiului Oradea

Analizând Raportul de Specialitate nr.130599 din data de 24.03.2008 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea rectificarea bugetului pe anul 2008 și aprobarea finanțării unor cheltuieli din bugetul local al municipiului Oradea,

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.97/2008 a fost aprobat bugetul consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2008,

Ținând cont de necesitatea finanțării unor cheltuieli, precum și alocarea unor resurse din unele venituri ale bugetului statului,

Ținând cont de dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007,

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art.36, alin.2 lit.b), alin.(4) lit.a) și ale art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului veniturilor și cheltuielilor în afara bugetului local conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului astfel:

 • -  Cap. 67.02.50 - Alte programe culturale, art.55.01.18 - alte transferuri - 2,00 mii lei

 • -  Cap. 67.02.05.02 - Programe tineret, art.59.11 - alte cheltuieli            + 2,00 mii lei

 • -  Cap. 81.02.70, obiectivul „Master Plan Energie - SF +PT”:               - 1.800,00 mii lei

 • -  Cap. 70.02., titlul 55 - „Alte transferuri”:                                  + 1.800,00 mii lei

Asociația Zona Metropolitană Oradea - pregătire proiecte pentru obținerea de fonduri UE Art.4. Se aprobă rectificarea listei de investiții la Administrația Socială Comunitară Oradea,

toate obiectivele privesc programul de renovare a blocului social de pe str.Voltaire, astfel:

mii lei

Denumire obiectiv

Valoare aprobata 2008

Valoare propusa

Diferente

1. Reabilitare bloc social str. Voltaire

1,000.00

850.00

-150.00

2. Retea electrica de distributie si bransamente aferente locuintelor sociale (Habitat)

100.00

100.00

3. Reabilitare bloc social str. Voltaire (SF)

50.00

50.00

TOTAL


1,000.00


1,000.00


0.00


Art.5. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1,50 mii lei Filialei Bihor a cadrelor militare în rezerva și în retragere din Ministerul Apărării „Gen. Mosoiu”, pentru finanțarea publicării volumului 2 al monografiei filialei. Suma se va plăti din Cap. 67.02.50 - Alte programe culturale, art. 55.01.18 - Alte transferuri. Creditele bugetare alocate finanțării de programe/proiecte culturale cf. L350/2005 în anul 2008 se vor diminua cu această sumă.

Art.6. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 60,00 mii lei fundației ASTRA -Despărțământul Oradea pentru publicarea revistei culturale Caietele Oradiei. Suma se va plăti din Cap. 67.02.50 - Alte programe culturale, art. 55.01.18 - Alte transferuri. Creditele bugetare alocate finanțării de programe/proiecte culturale cf. L350/2005 în anul 2008 se vor diminua cu această sumă. In luna aprilie 2008 se va reveni în ședința de consiliu cu o propunere de parteneriat cu fundația ASTRA -Despărțământul Oradea, în vederea asigurării unei continuități în tipărirea revistei culturale „Caietele Oradiei”.

Art.7. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Oradea a sumei de 10,00 mii lei Asociației Culturale VIVERE, pentru finanțarea deplasării grupului VIVERE la festivalul de la Sanremo. Suma se va plăti din cap.67.02.05.02 - Programe tineret, art.59.11 - alte cheltuieli.

Art.8. Se aprobă suportarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2008, Cap. 51.02.05 - Autorități executive, art. 20.30.30 - Alte bunuri și servicii, a următoarelor cheltuieli de judecată:

Reclamant

Suma (lei)

Sentința / decizia civilă definitivă

S.C. OMNIASIG S.A.

3.219,43

3270/2007, 1802/2007, 1261/2007, 1803/2007

Racz Imre

1.000,00

3334/2007, 1060/R/2007

Pop Jenica

9769,79

2777/2007

Asociatia de proprietari IDEAL

14.092,81

5104/2007

Selegean Traian și Silvia

714,30

887/2006

Arkosi Janos Peter și Arkosi

4063,50

594/C/2007

Janos Tibor

457/2007-A

TOTAL

32.859,83

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Administrația Socială Comunitară Oradea, Asociația de dezvoltare intercomunitară "Zona Metropolitană Oradea" și Direcția Juridică.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -  Direcția Economic,

 • -  Asociația de dezvoltare intercomunitară "Zona Metropolitană Oradea",

 • -  Administrația Socială Comunitară Oradea,

 • -  Direcția Juridică,

 • -  Fundația „Astra”, prin grija Direcției Economice,

 • -  Asociația culturală „Vivere”, prin grija Direcției Economice,

 • -  Filiala Bihor a cadrelor militare în rezerva și în retragere din Ministerul Apărării „Gen. Mosoiu”, prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr.251


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu „unanimitate” de voturi „pentru”

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”

MUNICIPIUL ORADEAAnexa nr. 1
la HCL nr.251/2008
Propunere rectificare bugetul veniturilor si cheltuielilor in afara bugetului local
(fond de rulment si taxe speciale) pe anul 2008
mii lei
Nr. crt.Explicatie / obiectivPropunere
IVenituri "578,50"
Alte venituri (36.11.50)"578,50"
IICheltuieli578.50
1Cap. 68.11.15.50 - Alte cheltuieli in domeniul excluderii sociale578.50
Bunuri si servicii100.00
'-materiale pentru curatenie - 20.01.022.79
'-alte bunuri si serv - 20.01.300.58
'-hrana pentru oameni - 20.03.0157.36
'-lenjerie si accesorii de pat - 20.05.0318.07
'-alte ob de inventar - 20.05.3021.2
Cheltuieli de capital 478.50
- constructii - 71.01.01470.50
" - masini, echipamente si mijloace de transport - 71.01.03"8.00
MUNICIPIUL ORADEAAnexa nr. 2
la HCL nr.251/2008
Propunere rectificare bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008
mii lei
Nr. crt.Explicatie / obiectivPropunere
IVenituri 578.50
Donatii din strainatate (44.08.01)578.50
IICheltuieli-578.50
1Cap. 68.08.15.50 - Alte cheltuieli in domeniul excluderii sociale-578.50
Bunuri si servicii-100.00
'-materiale pentru curatenie - 20.01.02-2.79
'-alte bunuri si serv - 20.01.30-0.58
'-hrana pentru oameni - 20.03.01-57.36
'-lenjerie si accesorii de pat - 20.05.03-18.07
'-alte ob de inventar - 20.05.30-21.2
Cheltuieli de capital -478.50
- constructii - 71.01.01-470.50
" - masini, echipamente si mijloace de transport - 71.01.03"-8.00
"Oradea, 27 martie 2008"