Hotărârea nr. 250/2008

Privind aprobarea transferului cãtre Zona Metropolitanã Oradea a activitãþii de elaborare a unor aplicaþii de finanþare în anul 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea transferului către Zona Metropolitană Oradea a activității de elaborare a unor aplicații de finanțare în anul 2008

Analizând Raportul de Specialitate nr.130941 din data de 25.03.2008 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Patrimoniu Delegare Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea transferului către Zona Metropolitană Oradea a activității de elaborare a unor aplicații de finanțare în anul 2008,

Având în vedere prevederile art.3 din Statutul ZMO aprobat prin Adunarea Generala a Asociatilor la data de 9 mai 2005,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.859/2007 a fost aprobată Strategia Dezvoltării Durabile a Zonei Metropolitane Oradea care cuprinde în anexă portofoliul de proiecte care vor fi implementate în perioada 2007-2026,

Conform art.10 alin 6 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice modificată și completată,

Luând în considerare prevederile art.20 alin.1 și art..23 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), lit.d), lit.e); alin.4 lit.a), alin.6 lit.a) pct.10, 11, pct.13, pct.14, alin.7 lit.c) respectiv art.45 alin.2 lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă transferul către Asociația de dezvoltare intercomunitară "Zona Metropolitană Oradea" a activității de elaborare a aplicațiilor de finanțare a următoarelor proiecte, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.:

 • a.  Creșterea mobilității în Zona Metropolitană Oradea prin modernizarea și dezvoltarea transportului public local.

 • b.  Remodelarea centrului istoric al orașului Oradea și refacerea patrimoniului architectural degradat.

 • c.  Dezvoltarea patrimoniului imobiliar social al Zonei Metropolitane Oradea.

 • d.  Descongestionarea traficului rutier în principalii poli economici ai regiunii de Nord Vest (tronson Ogorului - Clujului)

Art.2. Se transfera din bugetul local catre Zona Metropolitană Oradea, suma de 1.800.000 lei, în vederea susținerii activității de elaborare a aplicațiilor prevăzute în Art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Documentațiile rezultate din elaborarea aplicațiilor de finanțare sunt proprietatea Municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Asociația Zona Metropolitană Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Direcția Economică,

 • -   Asociația Zona Metropolitană Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius Oradea, 27 martie 2008

Nr.250.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi ,,pentru”.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


1. Domeniul Major de Intervenție: Planuri Integrate de Dezvoltare (POR 2007 - 2015 axa prioritara 1.1)

Titlul Planului Integrat nr. 1:


Zona Metropolitană Oradea - pol regional de creștere a mobilității și atractivității

Titlul proiectelor individuale care compun planul integrat

Perioada de implementare

Bugetul estimat al proiectului individual

(Euro)

Valoarea finanțării proprii la proiect

Valoarea finanțării atrase la proiect

Operațiunile definite prin axa prioritară a cadrului de implementare (domeniul de intervenție)

Descrierea în rezumat a acțiunilor proiectulor individuale propuse

2 0

0

 • 7

2

0

0

 • 8

2

0

0

9

2

0

1

0

2 0

1

1

2 0

1

2

2 0 1

3

2 0 1

4

2 0 1

5

Creșterea mobilității în Zona Metropolitană Oradea prin modernizarea și dezvoltarea transportului public local

P r e g ă t i r e a A P l i c a ț i e i

I

m P l e m e n t a r e a p

r o i e c t u l u i

I m 1 e m e n t a r e a p

r o i e c t u

1 u

i

m

p

e

m

e n t a r e a p

r

o

e c t u

u

P

u n e r e a î n

F u n c ț

i u n e

27.000.000

3.000.000

24.000.000

Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transPortul urban

 • -  Extinderea rețelei de transport public

(tramvaie și autobuze) la nivelul noilor aglomerări     subzonale     (economice,

comerciale și rezidențiale) și crearea de linii pentru troleibuze care să asigure legăturile actualului sistem cu cel extins la nivel teritorial, în vederea creșterii mobilității origine-destinație;

 • - Realizarea de stații de așteptare pentru rețeaua extinsă a mijloacelor de transport în comun și pentru taximetrie la nivelul întregului teritoriu al zonei;

 • - Crearea de centre intermodale care să asigure interconectivitatea transportului public cu cel general rutier/feroviar/aerian;

 • - Achiziționarea de tramvaie și troleibuze aferente rețelei extinse de transport public la nivelul teritoriului zonei;

 • - Modernizarea străzilor aferente traseeelor mijloacelor de transport public;

 • -  Realizarea de trasee și piste special destinate transportului în comun și circulației bicicletelor (segway&velocycle sau alte categorii alternative).

2

Remodelarea centrului istoric al orașului Oradea și refacerea patrimoniului arhitectural degradat

P

r g ă t i r e a A P l i c

I m P l e m e n t a r e a p

r

I m 1 e m e n t a r e a r

m

p

e

m

e n t a r e a p

r

P

u n e r e a î n

F u n c ț

i

11.000.000

1.000.000

10.000.000

Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transPortul urban

 • - Revitalizarea clădirilor de patrimoniu din centrul istoric al Oradiei, având funcțiuni comerciale și/sau rezidențiale;

 • - Refacerea ambientului de protecție din jurul cetății medievale;

 • -  Extinderea ”pietonalului” la nivelul unei continuități între principalele monumente istorice și de arhitectură din zona centrală și crearea unei zone de protecție;

a

ț

i e

i

o i e c t u l u i

o i e c t u l u i

o

e c t u

u

u

n

e

 • -  Reabilitarea infrastructurii de apă și canalizare din zona destinată remodelării urbanistice;

 • - Realizarea unui sistem de iluminat exterior arhitectural/decorativ care să pună în valoare clădirile revitalizate;

 • -   Dotarea stradală cu echipamente informatice digitale pentru orientare turistică urbană;

 • - Amenajarea spațiilor destinate mobilierului urban;

3

Dezvoltarea patrimoniului imobiliar social al Zonei Metropolitane Oradea

p r e g ă t i r e a A P l i c a ț i e i

I m P l e m e n t a r e a p

r o i e c t u l u i

I m l e m e n t a r e a r o i e c t u l u i

n p

m

n t a r

a

p r o

c t u

u

P

u n e r e a î n

F u n c ț

i u n e

7.000.000

1.000.000

6.000.000

Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuințelor sociale și îmbunătățirea serviciilor sociale

 • -  Realizarea, cu infrastructurile de utilități necesare, a 5 amplasamente destinate construirii de locuințe familiale în regim social, la nivelul spațiului rural al zonei;

 • - Construirea unui număr de 100 de case sociale de tip "înșiruit’, amplasate în 5 grupuri standardizate de câte de 20 de unități familiale;

 • -   Crearea unei structuri instituționale specializate în cadrul Administrației Social Comunitare, care să asigure reglementarea și gestionarea patrimoniului imobiliar social aflat la nivelul întregului teritoriu al zonei;

PLANUL INTEGRAT nr. 1

bugetul estimat

Surse locale

Surse atrase

Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban

38.000.000

4.000.000

34.000.000

Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuințelor sociale și îmbunătățirea serviciilor sociale

7.000.000

1.000.000

6.000.000

TOTAL

45.000.000

5.000.000

40.000.000