Hotărârea nr. 25/2008

privind aprobarea contribuþiei Primãriei Municipiului Oradea, în valoare de 7.540 EURO (55 %), suma reprezentând co-finanþarea în proiectul „PRO MOTION” derulat în cadrul Programului Intelligent Energy Europe, proiect în care Municipiul Oradea este parten

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea contribuției Primăriei Municipiului Oradea, în valoare de 7.540 EURO (55 %), suma reprezentând co-finanțarea în proiectul „PRO MOTION” derulat în cadrul Programului Intelligent Energy Europe, proiect în care Municipiul Oradea este partener

Analizând Raportul de Specialitate nr.178046 din data de 13.12.2007 întocmit de către Serviciul Proiecte și Cooperare Europeană prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea contribuției Primăriei Municipiului Oradea, în valoare de 7.540 EURO (55 %), suma reprezentând co-finanțarea proiectului „PRO MOTION” derulat în cadrul Programului Intelligent Energy Europe, proiect în care Municipiul Oradea este partener,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.38/2007 privind darea acordului de principiu asupra contribuției Municipiului Oradea în valoare de 5995 EURO (55 %), reprezentând co-finanțarea în proiectul „PRO MOTION” derulat în cadrul programului IEEA STEER VKA 9 2006, program finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Intelligent Energy Europe,

Proiectul „PRO MOTION” a obținut avizul favorabil din partea Comisiei Europene, iar în urma negocierilor în vederea semnării contractului de grant, bugetul proiectului s-a modificat după cum urmează: contribuția proprie în cadrul acestui proiect este 7.540 EURO (55 %) și finanțarea din partea Uniunii Europene este de 6.169 EURO (45 %).

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), lit.e), alin.4 lit.a), lit.f) alin.7 lit.a) și art.45 alin.2 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă contribuției Primăriei Municipiului Oradea, în valoare de 7.540 EURO (55 %), reprezentând co-finanțarea în proiectul „PRO MOTION” derulat în cadrul Programului Intelligent Energy Europe, proiect în care Municipiul Oradea este partener

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Proiecte și Cooperare Europeană și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Serviciul Proiecte și Cooperare Europeană,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 ianuarie 2008

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Nr.25

Ionel Vila