Hotărârea nr. 249/2008

PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE INVESTIÞII PENTRU MUNICIPIUL ORADEA, CONFORM PREVEDERILOR MASTER PLAN-ULUI PRIVIND ALIMENTAREA CU APÃ ªI EVACUAREA APELOR UZATE ÎN JUDEÞUL BIHOR

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului de Investiții pentru municipiul Oradea, conform prevederilor Master Plan-ului privind Alimentarea cu Apă și Evacuarea Apelor

Uzate în județul Bihor

Analizând Raportul de specialitate nr.131086 din data de 25.03.2008 întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea planului de investiții pentru Municipiului Oradea, conform prevederilor Master Plan-ului privind Alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Bihor,

Având în vedere faptul că Master Plan-ul privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Bihor reprezintă rezultatul preliminar al Contractului 2 pentru Servicii Municipale și Servicii de Consultanță pentru județul Bihor, încheiat între MMDD pe de o parte și consorțiul de asistență tehnică RomAir - PellFrichman (RO-GB) pe de altă parte. Acesta prevede, pentru perioada 2008-2013 la nivelul județului Bihor, investiții de 72.277.000 Euro, eșalonarea acestora fiind preconizată până în anul 2038.

Ținând cont de prevederile din Capitolul Mediu, cuprins în Tratatul de Aderare al României la comunitatea europeană, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile s-a angajat în asigurarea de consultanță pentru întocmirea aplicației de finanțare aferente Programului Operațional Sectorial 2007-2013 (componenta Mediu), pentru un proiect care are în vedere serviciile de apă și apă uzată la nivelul întregului județ Bihor precum și investițiile eșalonate pe perioada 2008-2038.

Ținând seama de faptul că Asociația de dezvoltare intercomunitară ”Zona Metropolitană Oradea” a fost împuternicită de către consiliul local să efectueze toate demersurile de realizare a construcției instituționale necesare condițiilor de operare, pentru apă și apă uzată, la nivel regional și să asigure interfața dintre organismele administrative locale cu cele de asistență tehnică ale acestui proiect, în vederea obținerii în cel mai scurt timp a fondurilor nerambursabile necesare modernizării întregului sistem al acestui serviciu public.

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), lit.d), lit.e); alin.4 lit.a), alin.6 lit.a) pct.11, pct.13, pct.14, alin.7 lit.c) respectiv art.45 alin.2 lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de Investiții pentru Municipiul Oradea, cuprins în Master Plan-ul privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Bihor, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Tehnică, SC Compania de Apă Oradea SA și Asociația Zona Metropolitană Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Direcția tehnică,

  • -  SC Compania de Apă Oradea SA,

  • -  Asociația Zona Metropolitană Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius Oradea, 27 martie 2008

Nr.249.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila