Hotărârea nr. 245/2008

privind aprobarea numarului maxim de autorizaþii taxi care pot fi atribuite în municipiul Oradea, începând cu data de 01.04.2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ RÂ R E

privind aprobarea numărului maxim de autorizații taxi care pot fi atribuite în municipiul Oradea, începând cu data de 01.04.2008

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.120998/29.02.2008, prin care Direcția Tehnică propune aprobarea numarului maxim de autorizații taxi care pot fi atribuite în municipiul Oradea, începând cu data de 01.04.2008,

In conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de transport în regim de taxi și în regim de închiriere, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.585/2003 cu modificarile aduse prin Hotărârea Consiliului Local nr.748/2004 și Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2005,

Având în vedere prevederile art.14 alin. (4) din Legea nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, actualizată, cu modificarile și completările ulterioare,

Luând în considerare adresa nr.143.871 din 13.09.2007, prin care cele doua asociații profesionale reprezentative ale taximetristilor au fost consultate cu privire la stabilirea numarului maxim de autorizații taxi care pot fi atribuite în municipiul Oradea.

Ținând seama de faptul că Asociatia Nationala a Patronatului Operatorilor de Transport în regim de Taxi - Filiala Bihor, prin adresa nr.171.014 din 26.11.2007 solicită păstrarea celor 1110 autorizatii taxi aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.585/2003 cu modificarile aduse prin Hotărârea Consiliului Local nr.748/2004 și Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2005,

Văzând adresa nr. 144.304 din 14.09.2007 prin care Asociatia Camera Judeteana a Taximetristilor - Filiala Bihor, solicită stabilirea numarului maxim de autorizații taxi de 4 la 1.000 de locuitori ai localității de autorizare,

In temeiul art. 36 alin (2) lit.b), d), alin.(4) lit.c), alin(6) lit.a), pct.19 și art. 45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă un numar maxim de 1110 autorizații taxi care pot fi atribuite în municipiul Oradea, începând cu data de 01.04.2008.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • • Direcția Tehnică

  • • Asociația Natională a Patronatului Operatorilor de Transport în regim de Taxi - Filiala Bihor, prin grija Direcției Tehnice

  • • Asociatia Camera Judeteană a Taximetriștilor - Filiala Bihor, prin grija Direcției Tehnice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr. 245 SECRETAR Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi ,,pentru”.

Ionel Vila


CONTRASEMNEAZĂ