Hotărârea nr. 244/2008

privind actualizarea Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã din municipiul Oradea.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind actualizarea Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din municipiul Oradea.

Analizând raportul de specialitate nr. 127151/17.03.2008 întocmit de Compartimentul Protecție Civilă P.S.I., prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea actualizarea Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din municipiul Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 5 lit. a si b, art. 7 si 12 din Criteriile de Performanta privind structura organizatorica și dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, emise de Ministerul Administrației si Internelor prin Ordinul 718/2005,

În temeiul art.10 lit.b din Legea nr.481/2004 privind Protecția Civilă,

Având în vedere prevederile art.32 alin. (4) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.200 din 30 martie 2006 privind aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din municipiul Oradea,

In baza art.36 alin.(2) lit.a, b, alin.(3) lit.b, alin.(4) lit. a și ale art.45 alin. (2) lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t a r a s t e :

Art.1. Se aprobă actualizarea Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din municipiul Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Protecție Civilă, PSI, Protecția Muncii.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Compartimentul Protecție Civilă, PSI, Protecția Muncii.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr. 244


CONTRASEMNEAZA SECRETAR Ionel Vila

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 244/2008

ORGANIGRAMA

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din municipiului Oradea

In baza art. 5 lit. a si b, art. 7 si 12 din Criteriile de Performanta privind structura organizatorica si dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, emise de Ministerul Administrației si Internelor prin Ordinul 718/2005, se constituie Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgenta de categoria I, având următoarea componență :

A) PERSONAL ANGAJAT SEF SERVICIU - CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Consilier Ungur Gh.Alexandru

C O M P O N E N T A

SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTĂ ȘI A SECTOARELOR DE COMPETENȚĂ A ACESTORA ÎN MUNICIPIUL ORADEA 2008

Grupa de Prevenire pentru instituțiile publice și operatori economici din subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea:

  • -  Consilier Pop Ioan-pentru regii autonome, agenți economici

  • -  Consilier Dalaban Mihai - pentru regii autonome, agenți economici

  • -  Consilier Ungur Gh.Alexandru - pentru Instituții de învățământ, Obiective de patrimoniu, Instituții culturale

  • -  Referent Dragotă Florica - pentru Instituții de învățământ, Obiective de patrimoniu, Instituții culturale

B.)PERSONAL

Grupa de Prevenire pentru locuințe sau gospodării cetățenești repartizați pe sectoare ale municipiului Oradea:

Nr. crt.

Sectorul de competență

Perioada control

Personalul care execută controlul

1.

ROGERIUS NORD-VEST

Str.Aleea Rogerius, Sulfinei, Bernard Shaw, Călugăreni, Fabricilor, Italiană, Transilvaniei,

Podului, Posada, Șelimbărului, Borșului, Uzinelor, Tușnadului.

Sem.

-Cacuci Dumitru-Șef sector-Cadru Th.cu Atib de Ap.Împ.Incendiilor-D.Ev.Pers.

-Brad

Gh.Călin-Consilier-Serv.Agric. /D.Jur.

ROGERIUS SUD

Str.Al.Odobescu,Aluminei,B-dul Dacia,Decebal,

Str.Carpați, C-tin Brâncuș,

- SeracIoan

Nicolae(str.Brâncuș)

-Consil.-Cmp.Traf.Rut.Circ./

2.

C.Negruzzi.Demonstene.Dobreștilor.Doina.Fagului.

G.Călinescu,Hortensiei,

Lisabona.Minerilor.N.Bălcescu.Sf.Apostol Andrei .Slatinei,

Sovata.Târnavelor.T.Grozăvescu.V.Conta.

Sem

D.Th.-Șef sector

-Lup

Teodor-Consilier-Serv.Ex. Silit a/D.Ec.

3.

ROGERIUS NORD

Str. Andersen.Arenei. A.Cotruș.Berzei.Bârsei.

B-dul Stefan cel Mare.Busuiocului.Comeliu Coposu.

Caraiman.C.Porumbescu.Cosminului.

Eroului Necunoscut. Ep.Ioan Suciu.Flamarion. G.Galilei.Iasomiei.I.Cantacuzino.Iza.Lacul Roșu. Lăcrimioarelor.Locomotivei.Luminiței.Mehedinți. Michelangelo.M.Sadoveanu.Milcovului.Moldovei. Olimpiadei.Ovidiu.Pascal.Păcii.Predeal.R.Owen. Rozmarinului.Sf.Ladislau.Spartacus.Sportului. Th.Neș.Th.Speranta.Tr.Lalescu.T.Arghezii.

V agonului.V olga.Zimbrului.

Sem

-Iacob Sorin-Consilier Șef Birou

Imp.Pers.Jur./D.Ec.-Șef sector

-Filimon

Alex.-Cons.-Serv.Ex.Sil./D.Ec.

4.

PIATRA CRAIULUI

Str.Adevărului.Atacului.Arinului.Camil

Petrescu.Cantonului.

Emil Isac.Făcliei.Făgetului.Gh.Doja.Graurilor.

Livezilor.Mugurilor.Nic.Labiș.Piatra Craiului.

Plaiului.Rozelor.Salvării.Sofiei.Șanțului.Vasile

Lucaciu.Viitorului.

Sem.

-Stoicea

Șerban-Consilier-Serv.G.I.S./

Arh.Șef-Șef sector

-Petrică Ioan Pavel-Consilier Serv.Monitorizare Control Servicii Publice/D.Th.

4.1

IORGA

Abrudului.Alba Iulia.Albinelor..Ana Ipătescu.

Aug.Bena.Bartok Bela.Bleriot.Branului.

Călimănești.Cercului.Colinelor.Constanței.

Cotnari.Culegătorilor.

Depoului.D.Bolintineanu.Dâmbului.E.Teodoroiu.

E.Gârleanu.Feleacului.Floricelelor.

Frunzei.Frunzișului.G.Vâlsan.Gh.Marinescu.Herculane.

Ianus Panonius.Jiului.Libelulei.L.Rebreanu.

Luis Pasteur.Luminii.Magelan.M.Preda.

Marseilezeise.

Negoiului.N.Beldiceanu.

Oituz.Paltinului.Pasului.Piscului.Primăverii.Rafael.

Răspântiilor.

Renașterii.Sebeșului.Sinaia.

Soarelui..Stejarului.Stâna de Vale.V.Cârlova.

Vâlcelelor.

Sem.

-Bojan

D-tru-Cons.-Serv.Exec.Silita/

D.Ec- Șef sector.

-Feneși

Ferencz-insp.-Serv.Proiect./Ar h Șef

4.2

ION BOGDAN

Str.Agronomului.Alunei.Bihorului.Brumei.Bulgarilor.

Caișilor.

Cerceilor.Cireșilor.

Cimbrului.D.Anghel.Drăgașanilor.Frasinului.Gorunului.Grâ ului.Ion Păun Pincio.Ion Bogdan.

Ion Buteanu.Izvorului.Johann Strauss.

Macului.Merilor Meteorilor..Murelor.Nistrului.Nordului.

N.D.Cocea.Paleului.Pădurii.Piersicilor.Secarei.Siretului.

Stej arului.Strugurilor.Thomas Morus.V iilor.Vișeului.

Sem

-Pătcaș

Leontin(Str.Doina)-Șef

Serv.Urm.Exec.Lucr./D.Th.-

Șef sector

- Dobre Gabriel-Consilier

Serv..Salubr./D.Th.

QLOSIG-CENTRU

Str.Academiei.Ady Endre.Bărăganului.Bucegi.Calea

Republicii.Codrilor.Crizantemelor.Deltei.

Dunării.Emilian M.Chitul.Gh.Lazăr.G.Enescu.Iosif

-Vancea Dan

Eugen(str.Eminescu)-Consili er Bir.Contr.Comercial, Autorizări-Șef sector

5.

Vulcan,F.Schubert,Leagănului,Menumorut,

M. Eminescu.Măcinului.Mioriței.Moscovei.Muzeului.

N. Titulescu,N.Jiga,N.Iorga,Olteniei,P.Rareș,Petofi Sandor..P-ța.București.Parcul Brătianu.

ParculTraian.P-ța. Creangă.R.Ciorogariu.

Rovine .Săvine știlor.Stadionului.Șirul Canonicilor.

Sigligheti Ede.Snagov.Tarcăului.

Sem.

-Iencuț

Ioana-Consilier.-Serv.Th./D.Th

6.

ORAȘUL NOU-CENTRU

Str.Anton Bacalbașa.A.Pann.Aleea E.Gojdu.

Aug.T.Laurian.Arany Ianoș.Avântului.Avram Iancu. Basarabiei.

Bicazului.Bârladului.Borsecului.B.P.Hașdeu.

C.A.Rosetti.Car.Hossu.Clujului.CaleaAverescu.

C.Boliac.Cicero.Col.Buzoianu.Cometei.Crinului.

Cuza Vodă.C-tin Tănase.C-tinD.Gherea.D.Cantemir.

12 Octombrie.D.Zamfirescu.Dumbravei.

Dobrogei.Ef.Murgu.Elanului.Ep.MihaiPavel.

Garoafei.G.Barițiu.G.Coșbuc.G.Șincai.Gh.Sisești.

Grădinarilor.Griviței.I.Ghica.I.Rațiu.Independenței.

Îngustă.J.Mor.JeanCalvin.Lămâiței.M.Basarab.

M.Pompiliu.

Magnoliei.M.Imre.Mierlei.M.Viteazul.M.Kogălniceanu.

M.Costin.N.Grigorescu.Oglinzilor.1848.Olteniei.

Orșovei.Oțelarilor.Patrioților.Petroliștilor.

Petuniei.Plevnei.Primăriei.Pța Cetății. Pța Rahovei. Pța Unirii.

Pța Tineretului.Pța 1 Decembrie.Principatelor Unite.

Pârâului.Postăvarului.Prutului.Redutei.

Râului.Romană.Slănicului.Sălajului.Someșului.

Sam.Micu Klein.

SpiruHaret.Stânișoarei.Sucevei.Școalelor

Tarcăului.

T.Maiorescu. T.Cipariu.Tr.Moșoiu.V.Alecsandri.Zalăului.

Sem.

-Bara Doru

Teodor-Referent-Serv.Monit.

Contr.Serv.

Publice/D.Th. .-Șef sector

-Ille Lidia-Consilier-_ _

Serv.Imp.Pers.Fizice/D.Ec.

7.

VELENȚA

Str.Almașului.Ardealului.Barbu Lăutaru.Biruinței.

Bistriței.Căprioarei.Căii Ferate.

Ciocârliei. .Depozitului.

Erkel Ferenc. Fluturilor.Gavril

Muzicescu.I.Andeescu.I.Ciordaș.Liliacului.Măslinului .Mărășești.Micșunelelor.M.Eliade.

M.Pompiliu.Muntele Găina.Muzicii.1907.Paganini.

P.Țuțea.P-ța Țăranilor.Prieteniei.Rampei.

Războieni.Seleușului.Steluței.Șt.Luchian.

Șt.Zweig.Th.Amann.T.Dumitrescu.Tr.Vuia.Turzii.

Sem.

-Marge Ionel

(str.Al.Andrițoiu)-consilier.-

Cmp.Adm.Bz.Sportive/ A.I.O.-Șef sector

-Cipleu

Teodor-Consilier-Serv.Ex. Sil.P ers.Fizice/D.Ec.

8.

NUFĂRULUI

Str.Agricultorilor.Alexandru cel Bun.Apateului.Atelierelor. AleeaForajului.Onisifor Ghibu.Peneș Curcanul.Salca. Zidarilor. Beiușului.Brândușei.Bumbacului.Ciheiului.

C-tin Nottara.C-tinNoica.Eforiei.Ep.N.Popovici.

Gh.Asachi.Grădina de Fragi.

Ialomiței.Jules Verne.Kiev.Lanului.Leonardo da Vincii.

Liszt Ferenc.Morii.Meiului.Narciselor.Năsăudului.

Nojoridului.Nufărului.Peței.P-ța Nucetului.Plugarilor.

Sudului.Tăbăcarilor.Țiglarilor.Vavilov.Velența.

Sem.

-Guler Ioan(str.Onisifor Ghibu)-Șef

Serv.Imp.Pers.Fizice/

D.Ec.-Șef sector -Bârsan Florin-consilier Comp. Contr. Comercial

PIAȚA 22 DECEMBRIE

-Micu Cristalin-

9.

Str.Albacului.Al .V aida Voievod.Al.Vlahuță.Anatole France,

Arieșului.Bacăului.Beiușului.Calea Armatei Române, Ceahlăului,Cloșca,C-tin Tănase.Coziei .Crișan.Emil Racoviță,Erou Marius Cosma,Feldioarei,GalaGalaction, GeorgeTopârceanu,Gh.Asachi,Gh.Costaforu,Gr.Ureche, Horea,Industriei,I.Vidu,Jean Jaurez,Luceafărului, Lugojului,Mărăști,Mediașului,Mimozei,Moților, N.Olahus,N.Teclu,P-ța 22 Decembrie,Privighetorii, Sabinelor,Sextil Pușcariu,Teiului,Toamnei,Triunfului, Țepeș Vodă, Universității,Vadului,Vaporului,Viorelelor,Zlatnei.

Sem.

Consilier(str.Horea)-Serv.Monitorizare,Control Serv.Publice-D.Th.

-Condoroș Adriana Gabriela-Cons.Bir.Res.Uman

e

-Ivan

Teodor-Refer.-Cmp.Gest.Dot.P arc./A.I.O.

10.

EMINESCU

Str.Aiudului,Aleșdului,A.Donici,A.P.Ilarian,Americii, Arabilor,

Aurora,Barierei,Bega,Calea Clujului,Caporal Musat, Carol Davila,Cărăbușului,Cerbului,CheileTurzii, Ciobanului,Câmpului,Coralilor,Delfinului,Digului, Dâmboviței,Dragoș Vodă, Fântânilor,Gutemberg,I.Mincu, IonBușița,Leningradului,Lotrului,Maramureșului, Margaretei,Măcieșului,Micsandrelor,Moliere, Moreni,Navigatorului,Ogorului,Olarilor, Pandurilor,Pietrișului,Plutașilor,Prepeliței,Prundului, Rădăuților,Recoltei,Sibiului,Spicului,Thomas Mann, Tileagdului,Timișoarei,Toscaniini,Voltaire.

Sem.

-Simon Ioan

(str.D.Cantemir)-Șef Serv.Parcări/D.Patrimoniu

-Pop

Dumitru-muncitor-Serv.Parc./ D.Patrim.

11.

IOȘIA

Str.Abraham Lincon,AleeaCălinului,Al.Sahia,

Argeșului,Arțarilor,Aurel Vlaicu,Aviatorilor,Barcăului, Belșugului,Buzăului,Calea Sântandrei,Carașului, Clopoțeilor,C-tin Mile,Copacilor,Cornițelului,Dosul Gării, Furnicii,G.Washinton,Gh.Țițeica,Gh.Pop de Băsești, Gheorghinelor,Govorei,Greierului,

Grigore Irofte,Hațegului,Henrik Ibsen,Iacobinilor,

Înfrățirii,Jimboliei,Lalelelor,

Lăpușului,Lipovei,Mangaliei,Măgheranului,

Meșteșugarilor,Meziadului,Munteniei,9 Mai,N.Bolcaș

Oașului,Oltețului,Ov.Densușeanu,P-ța Bobâlnei,Devei,

Ep.Valeriu Frențiu,

Ignatie Darabanț,Ghioceilor,str.Pelinului,Piteștilor, Salciei,Salcâmilor,Sirenei,Trotușului,Taberi Geza,

V. Pârvan,V erii,Zambilelor,Zarandului.

Sem.

-Petrila

Viorel-administrator-D.Ev.P ers. -Șef Sector

-Sim Ovidiu

Adrian-Cons .-Bir.Aviz.Plan

Urban./Arh.Șef

12.

IOȘIA NORD

Str.Abatorului,Alex. Roman,A.D. Xenopol,

Aleea M.Basarab,B-dul Decebal,Cazaban,Calea Aradului,Chimiei,C-tinBrâncoveanu,D.Pompeiu, Fagurelui,Făgărașului,Fluierașului,Henri Coandă, Lebedei,Lucian Blaga,

Măgurei,Oneștilor,O.Goga,Padișului,Păunului,

P.Ispirescu,Poieniței,Potârnichilor,Richard Wagner, Sarmisegetuza,Sintezei,

Spaiul Crișanei,Șt.O.Iosif, T.Vladimirescu,

Ursului,Vlădeasa,W.Shakespeare,Zaharia Stancu.

Sem.

-CădarIoan

(str.Aluminei)-Cons.Cmp.

Salubritate/D.Th.-Șef sector

-Ficuț

Adrian-Cons. -Serv.Imp.Pers.Fi z./D.Ec.

13

EPISCOPIA

Str. Apelor,Avicena,Capșunelor,Ciucașului,Ciucului, Cântărețului,

Cornului,Cramei,Crângului,Crivățului,Cucului,

Dealului,

Dornei,Drumul Hotarului,Dunaevski ,Filatov,Gutuilor, Gurghiului,Harghitei,Inului,Lirei,Margaretei, Matei Corvin, Molidului,Movilitei,Nicolae Filimon,

Pav.C.F.R.,Parângului,Pelicanului,Plantelor,

Popasului,

Plugului.Prislopului.Rectorului.Santăului.S.M.T.-ului, Suișului.Torentului.Valea Frumoasă,Valea Nucului, Vămii,Zmeurei.

Sem.

-Meșter Horea (str.Prof.dr.I.Ccantacuzino)-Consilier

Comp.Verific.Consumuri/D. Patrimoniu- Șef sector -Balla Sandor -Ref.Spec./

Serv.Salubritate/D.Th.-Loctii tor șef sector

-Dem

Viorel-Insp.-Serv.Parcări/D.Pat rim.

TOTAL PERSONAL ANGAJAT: 36