Hotărârea nr. 243/2008

privind acceptarea donaþiei S.C. PROGES S.R.L., reprezentând suprafaþa de 833 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17168 înscris în C.F. 89540 Oradea, situat în Oradea str. Uzinelor, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind acceptarea donației S.C. PROGES S.R.L., reprezentând suprafața de 833 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17168 înscris în C.F. 89540 Oradea, situat în Oradea str. Uzinelor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 55605/26.03.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 833 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17168 înscris în C.F. 89540 Oradea, situat în Oradea str. Uzinelor, cu destinația de “drum public”.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 533/31.06.2007, conform propunerilor din Planul Urbanistic de Detaliu și planșei 3/A - Circulația terenurilor, se propune modernizarea str. Uzinelor, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 682/26.03.2008, S.C. PROGES S.R.L. donează Municipiului Oradea suprafața de 833 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17168, înscris în C.F. 89540 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d” alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a”, pct. 13, art.45 alin.3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația S.C. PROGES S.R.L., reprezentând suprafața de 833 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17168, înscris în C.F. 89540 Oradea, situat în Oradea str. Uzinelor.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Instituția Arhitectului Șef

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •  S.C. PROGES S.R.L, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  S.C. Compania de Apa Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr. 243


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” voturi pentru.