Hotărârea nr. 241/2008

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului în suprafaþã de 3.973 mp ºi 6.089 mp teren situat în Oradea ªoseaua Borºului ºi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a terenului în suprafaþã de 3.973 m

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 3.973 mp și 6.089 mp teren situat în Oradea Șoseaua Borșului și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 3.973 mp în favoarea S.C. Ghenau Trade S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.55503 din data de 25.03.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață totală de 10.062 mp teren cu propunerea de dezlipire în LOT 1 cu suprafața de 3.973 mp și LOT 2 cu suprafața de 6.089 mp, situat în Oradea Șoseaua Borșului și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 3.973 mp, în favoarea S.C. Ghenau Trade S.R.L.

Suprafața de 3.973 mp și suprafața 6.089 mp se constituie din nr.topo 4195/22 înscris în CF 4137 Episcopia Bihor Oradea, reprezentând teren proprietatea Municipiului Oradea,

S.C. Ghenau Trade S.R.L. deține drept de administrare operativă asupra parcelei cu nr.topo 4195/22, transmis de la S.C. Avicola S.A. Pe parcela solicitată pentru cumpărare, S.C. Ghenau S.R.L. a amenajat o platformă utilizată ca parcare pentru utilaje grele,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.448/2007 pentru aprobarea modificării Regulamentului privind procedura de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea,

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) lit.b) și art.45 alin.(3), art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de

3.973 mp și 6.089 mp cu propunerea de dezlipire, astfel:

Nr. cadastrale nou constituite ca urmare a dezlipirii

Suprafața nr. cadastrale nou constituite

- mp-

Nr. topo din care se constituie nr. cadastrale

C.F. în care este înscris nr.topo

Suprafața înscrisă în C.F.

-mp-

LOT 1

3973

4195/22

4137 Episcopia Bihor

10.062

LOT 2

6089

Art.2. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului identificat ca LOT 1 în suprafață de 3.973 mp în favoarea S.C. Ghenau Trade S.R.L., în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.3. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la Art.1 va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Serviciul Patrimoniu,

  • - Serviciul Licitații - Valorificări Active,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - S.C. Ghenau Trade S.R.L., prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius


Oradea, 27 martie 2008

Nr.241


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Ionel Vila