Hotărârea nr. 238/2008

privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a imobilului constituit din nr topo 25/12 înscris în CF 15 Seleuº, trecerea nr cadastral cu suprafaþã de 1212 mp în proprietatea publica a municipiului Oradea în vederea realizãrii unei parcãri publi

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HO TÂRÂRE privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului constituit din nr topo 25/12 înscris în CF 15 Seleuș, trecerea nr cadastral cu suprafață de 1212 mp în proprietatea publica a municipiului Oradea în vederea realizării unei parcări publice

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 55048 / 18.03.2008, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului constituit din nr topo 25/12 înscris în CF 15 Seleuș, trecerea nr cadastral cu suprafața de 1212 mp în proprietatea publica a municipiului Oradea,

Potrivit Planului Urbanistic de Detaliu Modificator aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 474 din 28.06.2007, se propune edificarea unui ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complementare comerciale și servicii în Oradea, Piața Nucetului nr 1. Totodată, se propune și amenajarea unei parcări publice, în zona din spatele bisericii Romano-Catolice Sf. Treime, care să deservească ansamblul de locuit.

Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.212 mp, delimitează parcarea publică propusă în spatele bisericii Romano-Catolice Sf. Treime.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50 /1991 privind autorizarea executării construcțiilor reactualizata si Ordonanța nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica,

În temeiul art.36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a), art.45 alin.(3) si art. 123 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea în domeniul public al municipiului Oradea a suprafeței de 1.935 mp teren cu nr. topo 25/12 din CF 15 Seleuș

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.212 mp

astfel:

Nr. topo.din care se constituie nr. cadastral

Nr.C.F.în care este înscris nr.topo

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr.topo.si se constituie în nr. cadastral

-mp-

25/12

15 Seleuș

1.935

1.212

Art.3. Se aprobă realizarea unei parcări publice pe terenul identificat la art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Direcția Tehnică va lua măsuri pentru întocmirea documentațiilor necesare în vederea realizării obiectivului stipulat la art. 3 din prezenta hotărâre, respectiv realizarea parcării publice.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Direcția Tehnică

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Direcția Tehnică

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr.238.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Ionel Vila