Hotărârea nr. 237/2008

privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a nr. cadastral 16.110 Oradea în suprafaþa de 26530 mp, situat în Oradea, Calea Clujului – zona Uzinei de Apa

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTÂRÂRE

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a nr. cadastral 16.110 Oradea în suprafața de 26530 mp, situat în Oradea, Calea Clujului - zona Uzinei de Apa

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 55050/18.03.2008, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a nr. cadastral 16.110 Oradea în suprafață de 26530 mp, situat în Oradea, Calea Clujului -zona Uzinei de Apa.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 798/29.07.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modificator lotizări pentru tineret str. Calea Clujului - Oradea,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit. b) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

250

250

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a nr. cadastral 16.110 Oradea în suprafața de 26530 mp:

Nr. cadastrale noi constituite pentru l corpurile de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

Lot 1

20.530

Municipiului Oradea domeniul public

Lot 2

250

Lot 3

250

Lot 4

250

Lot 5

250

Lot 6

250

Lot 7

250

Lot 8

250

Lot 9

250

Lot 10

250

Lot 11

250

Lot 12

250

Legea nr. 213/1998

Lot 13

250

Municipiului Oradea

Lot 14

250

domeniul privat

Lot 15

250

Lot 16

250

Lot 17

250

Lot 18

250

Lot 19

250

Lot 20

250

Lot 21

250

Lot 22

250

Lot 23

250

Lot 24

250

Lot 25

250

Art.3. Se aprobă trecerea suprafeței de 20.530 mp teren reprezentând Lot 1, în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinația de ”Drum public”.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Biroul Cadastru

  • •  OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr. 237


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi ,,pentru”