Hotărârea nr. 236/2008

privind acceptarea donaþiei d-lui Jakab Endre ºi a d-nei Arany Irina, reprezentând suprafaþa de 189 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 17205 înscris in C.F. 89269 Oradea, situat în Oradea str. Piersicilor, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind acceptarea donației d-lui Jakab Endre și a d-nei Arany Irina, reprezentând suprafața de 189 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 17205 înscris in C.F. 89269 Oradea, situat în Oradea str. Piersicilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 55122 / 19.03.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 189 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17205 înscris in C.F. 89269 Oradea, situat în Oradea str. Piersicilor, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 1557/18.12.2007, se propune modernizarea str. Piersicilor, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, 6,0 m. din ax în zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 377/06.02.2008, dl. Jakab Endre și d-na Arany Irina donează Municipiului Oradea suprafața de 189 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17205, înscris în C.F. 89269 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit. ,,a”, pct. 13, art.45 alin.3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Jakab Endre și a d-nei Arany Irina, reprezentând suprafața de 189 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17205, înscris în C.F. 89269 Oradea, situat în Oradea str. Piersicilor.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Instituția Arhitectului Șef

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •  Dl Jakab Endre prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  D-na Arany Irina prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  S.C. Compania de Apa Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr. 236


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Ionel Vila