Hotărârea nr. 233/2008

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului în suprafaþã de 947 mp teren, situat în Oradea str. Dosul Gãrii nr.5

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 947 mp teren, situat în Oradea str. Dosul Gării nr.5

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 55051 din 18.03.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 947 mp teren, situat în Oradea str. Dosul Gării nr.5 .

Terenul cu nr topo 1662/48 înscris în CF 2299 Sântandrei este ocupat de o construcție, atelier mecanic, cu suprafața construită de 545 mp aflată în proprietatea dlui Hurgoi Gheorghe cu titlu de cumpărare și construire.

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin. (5) lit.b) și art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafață de 947 mp, astfel:

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris nr topo

Suprafața nr. topo - mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. Topo si se constituie în nr. Cadastral

-mp.-

1662/48

2299 Sântandrei

947

947

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de 947 mp. teren constituit conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Serviciul Achiziții Valorificări Active

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •  Dl. Hurgoi Gheorghe, prin grija Serviciului Patrimoniu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 27 martie 2008

Nr. 233


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Ionel Vila